Kommuniké från årsstämma i Endomines AB (publ) den 23 april 2013

Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 23 april 2013.

Disposition avseende Endomines AB:s (publ) resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2012 för moderbolaget samt koncernen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas och att bolagets vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 64 175 619 kronor, bestående av överkursfond om 151 192 883 kronor, balanserad förlust om 74 593 614 kronor och årets förlust om 12 423 650 kr. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

Styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Timo Lindborg, Rauno Pitkänen, Staffan Simberg och Meg Tivéus omvaldes som styrelseledamöter och till nya styrelseledamöter valdes Stefan Månsson och Mati Sallert. Därtill valdes Staffan Simberg till styrelsens nya ordförande. Karl-Axel Waplan och Lars-Göran Ohlsson hade undanbett sig omval.

Stämman beslutade vidare att arvode om 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att arvode ska utgå om 150 000 kronor till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare beslutades att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommitté ska utgå med 25 000 kronor för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med
50 000 kronor.

Valberedning
Stämman beslutade om valberedning inför årsstämma 2014 och att denna ska bestå av tre ledamöter, av vilka två ska representera de större aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska under hösten 2013 kontakta de röstmässigt större aktieägarna per den 31 augusti 2013 för att en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de röstmässigt större ägarna har rätt att utse vardera en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska det antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt omfatta så många aktier som motsvarar högst 10 procent av befintligt antal aktier i Endomines vid tiden för registreringen av emissionsbemyndigandet.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines AB, tel +358-50-020 92 16

__________________________________________________________________________________

Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2013 kl.08:45 svensk tid.

Om Endomines AB:
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm: [ENDO.ST]. Pareto Öhman AB är bolagets Likviditetsgarant.

Läs mer om Endomines på www.endomines.com

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar