Produktions- och lägesrapport för Pampalo Q1/2013

Endomines AB rapporterar produktionsresultaten för det första kvartalet 2013 (januari-mars) från Pampalogruvan i Östra Finland. Guldproduktionen under första kvartalet uppgick till 180,4 kg eller 5 800 oz.

Pampalo Q1/2013 nyckeltal[1]:

Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Helår 2012 Q1/2013
Bruten malm (inkl. dagbrott) 61 134 57 718 61 988 69 950 250 790 90 386
Anrikad malm 61 596 64 730 64 177 59 446 249 949 58 856
Ingående guldhalt (Au g/t) 3,2 4,4 3,2 5,4 4,0 3,5
Guldutbyte i verket (%) 85,6 86,6 85,5 87,2 86,1 88,4
Kapacitetsutnyttjande (%) 86,5 94,2 95,0 88,1 91,0 88,8
Guldproduktion kg 168,8 244,5 175,8 277,4 866,5 180,4
Guldproduktion oz 5 427 7 862 5 652 8 919 27 860 5 800
Skadefrekvens LTIFR[2] 16 11 10 9 9 0

”Så som tidigare rapporterats var produktionen under kvartalet lägre än rekordproduktionen under Q4/2012. De huvudsakliga orsakerna till detta var att produktionen, som planerats, riktades mot områden med låga guldhalter och att den ökade kapaciteten i verket inte utnyttjades. Guldproduktionen för helåret bedöms emellertid fortfarande uppgå till 900-1 000 kg” kommenterar Markus Ekberg, VD i Endomines.

”Vi kan vara stolta över resultatet av våra kontinuerliga insatser för att förbättra säkerheten då vi nått vårt mål om att helt undvika alla olyckshändelser vid Pampalo Guldgruva. Vår egen personal har nu arbetat i 720 dagar och våra entreprenörer i 370 dagar utan att någon olyckshändelse inträffat”, fortsätter Markus Ekberg.

Kapacitetsökningsprojektet i anrikningsverket har slutförts och all utrustning är i drift. Under de närmaste veckorna kommer utrustningen att finjusteras och processen optimeras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2013 kl.08:45 svensk tid.

Om Endomines AB
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm: [ENDO.ST]. Pareto Öhman AB är bolagets Likviditets-garant.

Läs mer om Endomines på www.endomines.com

________________________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin.

Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.


[1] Produktionsuppgifterna för Q1/2013 baserar sig på egna analyser och har inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade. Cash Cost USD/oz kommer publiceras i Q1 rapporten den 23 april 2013.
[2] LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader.

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar