Sammandrag av bokslutskommuniké januari-december 2012 [1]

Ett framgångsrikt första helår som gruv- och prospekteringsbolag

Fjärde kvartalet 2012

 • Rekordhög guldproduktion på 277,4 kg (183,7) -en ökning med 51 %
 • Intäkterna uppgick till 74,4 MSEK (35,6) -en ökning med 109 %
  - EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till 31,6 MSEK (-4,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,0 MSEK (‑14,0)
 • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 24,7 MSEK (-17,8)
 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter var SEK 0,31 (-0,22)
 • Likvida medel vid årets slut uppgick till 69,0 MSEK (46,3) och upplupna försäljningsintäkter till 61,6 MSEK (37,6)
 • Endomines erhöll ett positivt beslut om investeringsbidrag på maximalt cirka 3,8 MSEK till de pågående kapacitetshöjande investeringarna i Pampalos anrikningsverk
 • Endomines godkändes för notering på NASDAQ OMX Stockholm
 • Kalkstensfyndigheterna i Kuovila såldes

Januari-december 2012

 • Guldproduktionen uppgick till 866,5 kg (615,9), en ökning med 41 % och betydligt över publicerad bedömning
 • Intäkterna uppgick till 235,1 MSEK (150,0), en ökning med 57 %
  - EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till 88,7 MSEK (22,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,1 MSEK (-6,3)
 • Resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter var 8,5 MSEK (-10,9)
 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter var 0,11 SEK (-0,14)
 • Investeringen för kapacitetsökning i Pampalogruvans anrikningsverk har påbörjats
 • Avtal om försäljning av Bolagets ilmenitfyndigheter har upprättats

Produktionsmål och utsikter för 2013

 • Guldproduktionen för år 2013 beräknas bli 900 – 1 000 kg
 • Under första kvartalet 2013 beräknas guldproduktionen vara betydligt lägre än sista kvartalet 2012
 • Målsättningen är att nå en gruvproduktion och ett ingående tonnage till verket på upp till 380 000 ton malm per år
 • Bolaget bedömer att det realiserade genomsnittspriset för guld år 2013 kommer att vara lägre än under 2012 bland annat på grund av ökad säkringsvolym, 17 500 oz jämfört med 12 000 oz
 • Nya uppskattningar av mineraltillgångar och mineralreserver beräknas bli klara under första kvartalet 2013
 • Investeringen för att öka kapaciteten i Pampaloverket förväntas vara slutförd under första kvartalet 2013
 • Testbrytning och industriell anrikning i Rämepurofyndigheten är planerad att ske under sommaren 2013
 • Prospekteringen av förekomsterna i Korvilansuo och Pampalo som huvudsakliga målområden fortsätter

Verksamhetsöversikt under fjärde kvartalet och helåret 2012

Finansiella nyckeltal

Q4 Helår
KSEK om ej annat anges 2012 2 011 ändring 2012 2011 ändring
Intäkter 74 409 35 637 38 772 235 087 149 974 85 113
EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument 31 647 -4 188 35 835 88 706 22 783 65 923
Rörelseresultat 30 021 -13 957 43 978 28 079 -6 301 34 380
i procent av intäkterna 40,3% -39,2% 11,9% -4,2%
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 24 660 -17 782 42 442 8 514 -10 926 19 440
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter, SEK 0,31 -0,22 0,53 0,11 -0,14 0,25
Guldproduktion, kg 277,4 183,7 93,7 866,5 615,9 250,6
Cash Cost, USD/oz 686 918 -232 753 864 -111
Periodens kassaflöde -5 137 -6 947 1 810 24 525 -19 195 43 720
Likvida medel vid periodens slut 69 022 46 261 22 761 69 022 46 261 22 761

Under 2012 framflyttades guldprissäkringar avseende 6 000 oz till år 2016. Denna åtgärd gjordes för att finansiera kapacitetsökningen i Pampalo. Den positiva effekten på kassaflödet beräknas ha uppgått till cirka 26 MSEK.

Pampalo guldgruva

Produktionen vid Pampalogruvan utvecklades stabilt under kvartalet och riktades mot områden med höga guldhalter. Detta, i kombination med effektiv brytning resulterade i den högsta kvartals-produktionen sedan gruvan öppnades. Årsproduktionen för 2012 var även den mycket tillfredsställande då produktionsmålet om 800 kg guld överskreds med bred marginal.

Vårt kontinuerliga arbete med att förbättra säkerheten har även det gett gott resultat. Det här var tredje kvartalet i rad utan att någon olyckshändelse som lett till sjukfrånvaro inträffat i Pampalo. Även om LTIFR ("Lost Time Injury Frequency") bara uppgår till 9, vilket är betydligt bättre än genomsnittet för industrin, är Bolagets övergripande målsättning att helt undvika alla olyckshändelser. Gruvans säkerhetsrutiner visade sig fungera väl i en mindre brand i gruvan under jord i mitten av januari 2013. Våra egna anställda har nu arbetat 692 dagar och våra entreprenörer 343 dagar utan att någon olycka inträffat.

Tabell: Nyckeltal för produktionen[2]

Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2011 2012 2012 2012 2012 2012
Bruten malm (ton) 176 745 61 134 57 718 61 988 69 950 250 790
Anrikad malm (ton) 210 547 61 596 64 730 64 177 59 446 249 949
Ingående guldhalt (Au g/t) 3,4 3,2 4,4 3,2 5,4 4,0
Guldutbyte i verket (%) 87,0 85,6 86,6 85,5 87,2 86,1
Kapacitetsutnyttjande (%) 85,3 86,5 94,2 95,0 88,1 91,0
Guldproduktion kg 615,9 168,8 244,5 175,8 277,4 866,5
Guldproduktion oz 19 801 5 427 7 862 5 652 8 919 27 860
Skadefrekvens LTIFR[3] 35 16 11 10 9 9
Kostnader per anrikad malmton EUR 68 65 76 64 90 73
Kostnader per anrikad malmton SEK 614 579 675 535 778 640
Cash Cost[4] USD/oz 864 878 692 804 686 753

Under det fjärde kvartalet minskade "Cash Cost" på grund av högre halt i den brutna malmen och därmed större guldproduktion. Kostnaden per anrikat malmton uppgick till 778 SEK/ton, vilket var högre än genomsnittet för året som var 640 SEK/ton. Detta förklaras delvis av att totalkostnaden för gruvproduktionen under kvartalet var hög och kapacitetsutnyttjandet i verket var lägre än normalt. En bidragande orsak till kostnadsökningen var reparation av krossanläggningen. En hyrd mobilkross användes under reparationstiden.

Kapacitetsökningsprojektet i Pampalo fortskrider helt enligt kostnads- och tidplan. Testkörningar inleddes i mitten av januari 2013 och övergången till ökad produktionskapacitet förväntas vara fullt genomförd innan utgången av februari. Beslutet om ett förnyat miljötillstånd har fördröjts och förväntas komma först under sommaren 2013. En ökning av produktionskapaciteten till 380 000 ton per år kan dock genomföras inom ramen för det befintliga miljötillståndet. Produktionsökningen kommer inte att medföra ökade utsläpp till naturen från anrikningsverket i Pampalo. Endomines har ansökt om tillstånd för en kapacitetsökning upp till maximalt 450 000 ton per år men förväntas driva anläggningen med en årlig kapacitet på upp till 380 000 ton.

Under 2013 kommer cirka 70-75 procent av malmen att brytas under jord i Pampalogruvan medan resterande tonnage planeras att kunna brytas från "Pampalo East" dagbrottet. Dagbrottsbrytningen av malm och sidoberg har redan påbörjats av entreprenören Lemminkäinen Oy.

Under perioden erhöll Endomines Oy ett positivt beslut från Närings-, trafik-och miljöcentralen i Norra Karelen om ett bidrag på upp till 3,8 MSEK (447 KEUR) till de pågående kapacitetshöjande investeringarna i Pampalos anrikningsverk. Bidraget, som kan uppgå till maximalt 25 procent av de totala maskininvesteringarna, visar att finska myndigheter stödjer gruvnäringen och är positiva till investeringar i denna region.

I början av 2012 inleddes produktionen av gravimetriskt guldkoncentrat i Pampalo och ett försäljningsavtal tecknades med det norska bolaget K.A. Rasmussen AS i maj 2012. Avtalet om att sälja guld i flotationskoncentrat till Boliden förnyades i september. Endomines kommer att leverera hela den beräknade årsproduktionen på 4 500- 5 500 ton flotationskoncentrat till Bolidens smältverk i Harjavalta i Finland. Avtalet gäller under en tvåårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år

Även om guldgruvan i Pampalo nu nått en stabil produktionsnivå kvarstår ett flertal stora utmaningar för vår personal. Våra huvudsakliga framtida mål kommer att vara att ytterligare höja den till verket ingående guldhalten genom att minska gråbergsinblandningen i brytningen. Vi kommer även att fortsätta vår prospektering i och intill Pampalogruvan både under jord och från markyta samt att ytterligare fördjupa gruvan.

Den egna personalen vid Pampalogruvan var vid utgången av perioden 70 personer medan 30 personer var anställda av entreprenörer. Dessutom var fyra personer engagerade i prospekteringen och tre ingick i administration i Stockholm och Ilomants.

Prospektering i anslutning till den Karelska Guldlinjen

I juni 2011 inleddes systematisk prospektering i form av geofysiska flygmätningar (VTEM) på låg höjd över hela området längs den Karelska Guldlinjen där Bolaget har undersökningstillstånd. Prospekteringen fortsatte med kärnborrning och flera nya målområden har kunnat identifieras under 2011-2012.

Vi kan redan nu konstatera att Bolagets systematiska prospekteringskampanj under perioden 2011-2012 har varit framgångsrik. En ny guldförekomst har identifierats vid Korvilansuo och alla resultat hittills stödjer vår uppfattning att geologin där och i förlängningen norrut mot det mineraliserade stråket Korvilansuo-Kivisuo-Elinsuo-Muurinsuo, har karaktären av ett arkeiskt grönstensbälte med förekomster som har stor potential att utvecklas till betydande och framgångsrika guldprojekt. Hittills har kärnborrningarna koncentrerats till ett begränsat område på grund av att undersökningstillstånden ännu inte behandlats.

En stor del av prospekteringsresultaten har publicerats, men p.g.a. stor överbelastning hos samtliga certifierade laboratorier som Bolaget använder är alla analysresultaten ännu inte klara. Kompletterande resultat från 2012 års borrkampanj kommer att publiceras så snart alla väsentliga resultat finns tillgängliga. Bolagets avsikt är att publicera en uppdaterad uppskattning av mineraltillgångar och mineralreserver i Pampalo och Rämepuro under Q1/2013, samt en uppskattning av mineraltillgångar i Korvilansuo.

De lovande prospekteringsresultaten har medfört att Endomines beslutat att inkludera Korvilansuoförekomsten i den pågående miljökonsekvensbeskrivningen för den Karelska Guldlinjen. Studien, som utförs av Linnunmaa Oy, avser hela den 4 mil långa Karelska Guldlinjen och inkluderar alla hitintills kända guldmineraliseringar samt de långt framskridna prospekteringsprojekten i Hosko, Kuivisto, Rämepuro, Muurinsuo, Korvilansuo och Kuittila.

En ansökan om miljötillstånd för Rämepuroförekomsten förbereds av Pöyry Finland Oy. Målsättningen är att påbörja provdrift under sommaren 2013, vilket dock kräver tillstånd från myndigheterna.

Fokus mot guldproduktion och prospektering

En fokusering av verksamheten mot guldproduktion och prospektering inleddes sommaren 2012 då Bolaget i juli slöt avtal om att sälja Kalvinit Oy tillsammans med dess ilmenitförekomster till Cove Resources Ltd. Innan affären fullföljs kommer Cove Resources att genomföra en sedvanlig "feasibility"-studie avseende ilmenitförekomsterna. Affären är villkorad av att resultatet av studien är tillfredställande ur Cove Resources perspektiv.

Processen att renodla Bolagets verksamhet mot guldproduktion och -prospektering fortsatte under rapportperioden då dotterbolaget Kuovila Limestone Oy såldes till Juuan Dolomiittikalkki Oy.

Övrig information

Den omfattande processen att notera Bolaget på NASDAQ OMX Stockholms huvudlista slutfördes i o m att bolagskommittén godkände Endomines AB (publ) ("Endomines") noteringsansökan. Första dagen för handel i Endomines aktie var den 7 november 2012

För delfinansiering av expansionsprojektet i Pampalo senarelades 2012 års amorteringar av lånet från Nordea Bank Abp till 2014-2015 samtidigt som totalt 6 000 oz av nuvarande guldprissäkring rullades fram till år 2016.

Väsentliga händelser efter årets slut:

 • Mindre brand i Pampalogruvan i januari 2013
 • Prospekteringsresultaten från 2012 års borrkampanj publicerades i januari 2013
 • Testkörningar av kapacitetsutbyggnaden påbörjades i januari

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Ekberg

verkställande direktör i Endomines AB

tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 kl.08:45 svensk tid.

-

Om Endomines AB

Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm: [ENDO.ST]. Pareto Öhman AB är bolagets Likviditets-garant.

Läs mer om Endomines på www.endomines.com

________________________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin.

Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.


[1] Delårsrapporten i sin helhet är tillgänglig på Bolagets hemsida www.endomines.com

[2] Produktionsuppgifterna är slutliga och baserar sig på utbyte av analyser mellan Endomines och dess kunder. Uppgifterna är individuellt avrundade.

[3] LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader.

[4] Endomines beräknar "Cash Cost" per oz i enlighet med riktlinjerna publicerade av “The Gold Institute Production Cost Standard”. Malmbrytning, anrikning, gruvadministration samt externa smältkostnader och raffinerings-kostnader inkluderas i kostnaden medan avskrivningar, övriga kapitalkostnader och prospektering exkluderas, dvs. “Cash Cost” beräknas per betalbar troy oz. Uppgift om ”Cash Cost” lämnas som tilläggsinformation och justeras inte enligt IFRS. Kostnaderna har omräknats från EUR med kvartalets genomsnittskurs mot USD.

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.