Sammandrag av delårsrapport för januari–mars 2013

Första kvartalet 2013

 • Guldproduktionen under kvartalet var 180,4 kg (168,8), +7%
 • Intäkterna uppgick till 40,1 MSEK (34,5), +16 %
 • EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till 8,9 MSEK (1,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (‑7,8)
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till -5,2 MSEK (-10,0)
 • Resultatet per aktie från kvarvarande verksamheter var SEK -0,07 (-0,13)
 • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 85,5 MSEK (31 december 2012: 69,0)
 • Endomines meddelar sin avsikt att ansöka om en parallellnotering av aktierna på NASDAQ OMX Helsinki
 • En riktad nyemission tillförde Bolaget 45 MSEK i början av april

Produktionsmål och utsikter för 2013

 • Guldproduktionen 2013 beräknas uppgå till 900 – 1 000 kg
 • Bolaget bedömer att det realiserade genomsnittspriset för guld under 2013 kommer att vara lägre än under 2012 bland annat på grund av guldprisutvecklingen och att säkringsvolymen ökar från 12 000 oz guld till 17 500 oz
 • Testbrytning och anrikning av malm från Rämepuroförekomsten är planerad under sommaren och hösten 2013
 • Endomines bjuder in aktieägarna och allmänheten till ”Öppet Hus och Aktieägardagar” 24-25 maj i Pampalo. Närmare information om detta kommer att ges under årsstämman den 23 april samt på Bolagets hemsida www.endomines.com.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Betydande utvidgning av Endomines Korvilansuoförekomsten som resultat av långa guldmineraliserade kärnsektioner från nya borrhål
 • Endomines AB och Cove Resources Ltd har kommit överens om villkoren för tidigarelagd betalning av hela köpeskillingen och dessutom avtalat om ändringar i försäljningsavtalet avseende Kalvinit Oy
 • Prospekteringsprogrammet som inleddes i april kommer huvudsakligen att riktas mot Korvilansuoområdet.

Finansiella nyckeltal

Första kvartalet
MSEK om ej annat anges 2013 2012 ändring
Resultat
Intäkter från försäljning av guldkoncentrat 54,0 52,7 1,3
Effekt av guldprissäkring -13,3 -17,8 4,4
Justeringar och övrigt -0,5 -0,5 0,0
Summa intäkter 40,1 34,5 5,7
Intäkter, tillväxt, % 16,5 33,9
EBITDA, Pampalo*) 12,2 7,1 5,1
EBITDA, Övrigt -3,3 -5,8 2,5
EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument 8,9 1,4 7,6
EBITDA marginal, % 22,3 4,0
Avskrivningar och nedskrivningar -8,0 -9,0 1,0
Orealiserat resultat på derivatinstrument 0,6 -0,2 0,8
Rörelseresultat 1,5 -7,8 9,4
Rörelsemarginal, % 3,8 -22,7
Resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter -5,2 -10,0 4,8
Guldproduktion, oz 5 800 5 427 373
Cash cost (USD per oz) 832 878 -46

Kommentarer till verksamheten

Pampalo guldgruva
Produktionen vid Pampalogruvan utvecklades stabilt under perioden och den riktades i enlighet med plan mot malmområden med lägre guldhalter. Dagbrottsbrytningen i Pampalo East-området fortsatte och den brutna malmen därifrån har huvudsakligen lagrats för senare anrikning.

Kontinuerligt arbete med att förbättra säkerheten har gett gott resultat. Första kvartalet 2013 var det fjärde kvartalet i rad utan att någon olyckshändelse som lett till sjukfrånvaro inträffat i Pampalo. LTIFR[1] har nu sjunkit till noll och Bolaget har således uppnått sitt säkerhetsmål att helt undvika olyckshändelser. Våra egna anställda har arbetat 740 dagar och våra entreprenörer 400 dagar utan att någon olycka inträffat.

Agerandet i samband med den mindre brand som inträffade i Pampalogruvan i januari visade att våra säkerhetsrutiner fungerar planenligt. Händelsen hade ingen effekt på gruvproduktionen

Under perioden offentliggjorde Bolaget en uppdatering av mineralreserverna och mineraltillgångarna. Den framgångsrika gruvprospekteringen under 2012 ersatte nästan hela guldmängden i de mineralreserver som brutits under året i Pampalo. Guldproduktionen från Pampalogruvan under 2012 uppgick till 867 kg medan guldinnehållet i gruvans mineralreserver enbart minskade med 235 kg.

Tabell: Nyckeltal för produktionen[2]

Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Helår 2012 Q1/2013 Rullande
12 månader
Bruten malm (ton) 61 134 57 718 61 988 69 950 250 790 90 386 280 042
Anrikad malm (ton) 61 596 64 730 64 177 59 446 249 949 58 856 247 209
Ingående guldhalt (g/t) 3,2 4,4 3,2 5,4 4,0 3,5 4,1
Guldutbyte i verket (%) 85,6 86,6 85,5 87,2 86,1 88,4 87,0
Kapacitetsutnyttjande (%) 86,5 94,2 95,0 88,1 91,0 88,8 91,5
Guldproduktion, kg 168,8 244,5 175,8 277,4 866,5 180,4 878,1
Guldproduktion, oz 5 427 7 862 5 652 8 919 27 860 5 800 28 233
Skadefrekvens LTIFR 16 11 10 9 9 0 0
Kostnader per anrikad malmton EUR 65 76 64 90 73 70 75
Kostnader per anrikad malmton SEK 579 675 535 778 640 598 645
Cash Cost (USD/oz) 878 692 804 686 753 832 745

Kostnaden per anrikad malmton var något lägre än föregående års genomsnitt. Cash cost uppgick till 832 USD per oz.

Installationen av den nya processutrustningen i anrikningsverket vid guldgruvan i Pampalo har slutförts under perioden och Bolaget har påbörjat testkörningar inför övergången till ökad produktionskapacitet. Projektet omfattade bl.a. installation av en andra kvarn och större flotationskapacitet. Finjustering av processutrustningen kommer att fortgå under andra kvartalet 2013.

Bolaget har informerat berörda myndigheter om sin avsikt att öka produktionskapaciteten och att detta inte kommer att innebära ökade utsläpp i naturen. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen har meddelat att en produktionssökning till 380 000 ton per år inte kommer att påverka nuvarande tillstånd eftersom utsläppen till naturen inte kommer att öka.

Prospektering i anslutning till Karelska Guldlinjen
En ny uppskattning av mineraltillgångarna i Korvilansuoförekomsten har utförts. Alla resultat som hittills erhållits från undersökningarna inom Korvilansuo-Elinsuo-Muurinsuo-området stärker Bolagets övertygelse om att detta har stor potential för att kunna utvecklas till ett betydande och framgångsrikt guldprojekt. Området har alla typiska karaktärsdrag för ett guldbärande arkeiskt grönstensbälte.

Korvilansuo-Elinsuo-Muurinsuo kommer att vara målområde för ett prospekteringsprogram inom vilket Bolaget avser att borra åtminstone 12 000 -15 000 meter under 2013. Bolaget har kontrakterat den kärnborrningskapacitet och rekryterat den personal som behövs för att genomföra programmet. En borrmaskin är redan på plats och ytterligare en maskin beräknas kunna komma i drift vid månadsskiftet april-maj.

En ansökan om miljötillstånd för Rämepuroförekomsten förbereds av Pöyry Finland Oy. Målsättningen är att påbörja provdrift under sommaren 2013, vilket dock förutsätter tillstånd från myndigheterna.

Bolaget
Under perioden meddelade Bolaget sin avsikt att ansöka om parallellnotering av aktierna på NASDAQ OMX Helsinki. Bolagets aktier handlas för närvarande på NASDAQ OMX Stockholm och kommer att fortsätta göra så även efter det att parallellnoteringen genomförts. Bolagets ambition är att parallellnoteringen ska vara genomförd under andra kvartalet 2013.

I mars genomförde Bolaget en riktad nyemission som tillförde Bolaget 45 MSEK netto efter emissions­kostnader. Syftet med emissionen var att finansiera en mer expansiv prospektering längs den Karelska Guldlinjen. Intresset för emissionen var mycket stort och tilldelning av 7 944 000 aktier har skett till huvudsakligen svenska och finländska investerare.

Efter emissionen uppgår antalet aktier till 87 385 625, varav de nyemitterade aktierna utgör cirka 9,1 procent av aktiekapitalet. Bolagets aktiekapital ökas med 23,8 MSEK till 262,2 MSEK.

Personal
Vid utgången av perioden var 85 personer anställda i Bolaget. Av den egna personalen arbetade 75 personer vid Pampalogruvan medan sex personer var engagerade i prospekteringen och fyra inom administrationen i Stockholm och Ilomants. Entreprenadföretagen verksamma i Pampalogruvan hade 45 anställda.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Endomines AB ("Endomines") och Cove Resources Ltd ("Cove") har kommit överens om villkoren för en tidigarelagd betalning av hela köpeskillingen och avtalat om ändringar i försäljningsavtalet avseende en överlåtelse av samtliga aktier i Kalvinit Oy (“Kalvinit”). Under förutsättning att Cove genomför en avtalad kapitalanskaffning på minst 3 MAUD (≈ 20,2 MSEK) senast den 15 maj 2013 kommer Cove att slutföra köpet av Kalvinit genom att betala hela köpeskillingen vid överlåtelsetidpunkten.

Utsikter för 2013
Guldpriset har i april haft en fortsatt vikande trend nedåt[3]. Under första kvartalet låg guldpriset enligt LBMA i genomsnitt på 1 631 USD/oz. Under perioden 1 april till 22 april har genomsnittet varit 1 501 USD/oz.

Ledningen bedömer dock att fundamenta för guldpriset inte ändrats och att guldpriset sannolikt återhämtar sig och stannar på en relativt hög nivå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
Verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358 40 706 48 50
  
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

_______________________________________________________________________________________

Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 kl.08:45 svensk tid.

_______________________________________________________________________________________

Om Endomines AB
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm: [ENDO.ST]. Pareto Öhman AB är bolagets Likviditets-garant.

Läs mer om Endomines på www.endomines.com

________________________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin.

Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.


[1] LTIFR = Lost Time Injury Frequency - antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader.
[2] Produktionsuppgifterna för Q1/2013 baserar sig på egna analyser och har inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
[3] Exempel på teoretiska förändringar i Bolagets intäkter för det första kvartalet 2013 utifrån isolerade förändringar i guldpriset visar att om genomsnittspriset för guld minskar med 10 procent minskar koncernens intäkter med 4,1 MSEK inklusive effekter av guldprissäkringen.

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera