Sammandrag av delårsrapport för januari-september 2013

Hela rapporten kan laddas ned från Bolagets hemsida.

Tredje kvartalet

 • Guldproduktionen uppgick till 228,5 kg (175,8), en ökning med 30 %
 • Intäkterna uppgick till 54,1 MSEK (42,0), en ökning med 29 % som främst kan förklaras av den högre försäljningsvolymen  
 • EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till 3,8 MSEK (11,1)
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till -8,9 MSEK (-9,9)
 • Resultatet per aktie från kvarvarande verksamheter var SEK -0,10 (-0,12)
 • Investeringar totalt 10,4 MSEK (11,7)
 • Periodens kassaflöde -16,4 MSEK (45,5)
 • Prospekteringsresultaten understryker den betydande potentialen i Karelska Guldlinjen

Januari – september 2013

 • Guldproduktionen uppgick till 577,0 kg (589,1), en minskning med 2 %
 • Intäkterna uppgick till 122,6 MSEK (160,7), en minskning med 24 %
 • EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till -12,1 MSEK (57,1)
 • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till -21,7 MSEK (-16,1)
 • Resultatet per aktie från kvarvarande verksamheter var SEK -0,26 (-0,20)
 • Investeringar totalt 29,6 MSEK (20,2)
 • Periodens kassaflöde 14,0 MSEK (29,7)
 • Likvida medel vid delårsperiodens slut uppgick till 83,1 MSEK (31 december 2012: 69,0)

Utsikter för 2013

 • Som tidigare bedöms produktion för helåret 2013 uppgå till 800 - 900 kg guld

Finansiella nyckeltal

  Q3 Q1-Q3 2013
MSEK om ej annat anges 2013 2012 differens 2013 2012 differens
Intäkter 54,1 42,0 12,1 122,6 160,7 -38,0
EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument 3,8 11,1 -7,2 -12,1 57,1 -69,2
Rörelseresultat -8,4 -2,8 -5,7 -24,9 -1,9 -23,0
i procent av intäkterna -15,6% -6,6 % -20,3% -1,2 %
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -8,9 -9,9 0,9 -21,7 -16,1 -5,6
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter -0,10 -0,12 0,02 -0,26 -0,20 -0,06
Guldproduktion, kg 228,5 175,8 52,7 577,0 589,1 -12,1
Cash Cost, USD/oz[1] 983 804 179 1 144 780 364
Periodens kassaflöde -16,4 45,5 -61,9 14,0 29,7 -15,6
Likvida medel vid periodens slut 83,1 72,7 10,4 83,1 72,7 10,4

   
Kommentarer till verksamheten

Pampalo guldgruva
Guldproduktionen ökade markant under det tredje kvartalet i enlighet med tidigare bedömning och uppgick till 228,5 kg guld. Produktionen närmade sig målsättningen trots brytning i en del områden med lägre guldhalt i underjordsgruvan. Det lägre marknadspriset för guld och effekten av guldprissäkringen hade emellertid en negativ inverkan på det ekonomiska resultatet.

Produktionen för årets första nio månader uppgick till 577 kg guld.
  

Genomsnittspriset för guld har sjunkit med 20 procent under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. För hela delårsperioden har priset varit i genomsnitt 12 procent lägre i år jämfört med föregående år. Endomines realiserade guldpris korrelerar inte helt med marknadsprisets utveckling beroende på att leveranser sker månadsvis med varierande guldinnehåll och priser, samt även genom effekten av realiserade guldprissäkringar, som kan variera mellan de olika kvartalen.

Guldprisets utveckling

(Genomsnitt enligt LBMA) 2013 2012 %
Kvartal 1 1 631 1 691 -4
Kvartal 2 1 415 1 610 -12
Kvartal 3 1 326 1 653 -20
Kvartal 1-3 1 457 1 651 -12

Nyckeltal för produktionen[2]

Q4-2012 Q1-2013 Q2-2013 Q3-2013 Rullande 12 Helår 2012
Bruten malm (ton) 69 950 90 386 103 579 74 635 308 550 250 790
Anrikad malm (ton) 59 446 58 856 80 939 93 460 292 701 249 949
Ingående guldhalt (g/t) 5,4 3,5 2,3 3,0 3,4 4,0
Guldutbyte i verket (%) 87,2 88,4 86,7 82,6 86,1 86,1
Kapacitetsutnyttjandetimmar (%) 88,1 88,8 92,7 92,7 90,6 91,0
Guldproduktion (kg) 277,4 180,4 168,1 228,5 854,4 866,5
Guldproduktion (tr oz) 8 919 5 800 5 405 7 346 27 470 27 860
Skadefrekvens LTIFR[3] 9 0 8 4 4 9
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 74 57 69 57 64 59
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 638 483 592 498 549 513
Cash Cost (USD/oz) rullande 12 månader 753 745 954 998 998 753

Produktionen under det tredje kvartalet
Kapacitetsutnyttjandegraden i anrikningsverket var god och uppgick till 92,7%. Guldhalten i ingående malm var under tredje kvartalet 3,0 g/t och påverkades av att brytningen koncentrerades till områden med normala guldhalter i kombination med produktion av malm med lägre halt från dagbrottet i Pampalo East.

För att säkerställa tillredningen av produktionsrum har ortdrivningen intensifierats under det tredje kvartalet. Den ökade ortdrivningsaktiviteten har medfört att den totala kostnaden för ortdrivning med tillhörande bergsförstärkning ökat avsevärt jämfört med det föregående kvartalet.

Provbrytningen i Rämepuro som inleddes under det tredje kvartalet fortsätter under det fjärde kvartalet. I avsikt att påskynda de förberedande arbetena har den vid dagbrottet i Pampalo East tidigare verksamma entreprenören flyttats till Rämepuro. Detta har medfört att mindre dagbrottsmalm har brutits i Pampalo East under det tredje kvartalet. Därmed har det totala malmtonnaget minskat och kostnaden per bruten malmton har ökat, då brytning i stället skett i underjordsgruvan.

Till följd av den kapacitetsökning som slutfördes under första halvåret 2013 har genomsättningen till anrikningsverket ökat. Genom den ökade genomsättningen har kvartalets kostnader per anrikat malmton sjunkit i jämförelse med första halvåret 2013 (Jan-jun 2013: 546 SEK/anrikat malmton – Jul-sept 2013: 498 kr/ anrikat malmton). Kostnaden för hela delårsperioden uppgick till 527 SEK (475) per anrikat malmton.

Rämepuro och Hosko
Provbrytningen i Rämepuro satellitgruva har inletts. På grund av stora vattenmängder i myrområdet som omger dagbrottet har brytningen emellertid försenats. Guldhalten i den brutna malmen från Rämepuro har varit lägre än förväntat och ledningen undersöker nu bakgrunden till detta.

Ett anrikningstest i pilotskala av 500 ton malm från Hoskoförekomsten har påbörjats vid GTK Mintecs laboratorium i Outokumpu, Finland.

Prospektering och utvecklingsarbeten i anslutning till Karelska Guldlinjen i övrigt
Närmare 90 % av de borrade kärnhålen har träffat guldmineralisering vilket tydligt understryker den betydande potentialen som finns för att lokalisera guldmalmer i anslutning till Karelska Guldlinjen. Detta bekräftar Bolagets uppfattning att det har förekommit omfattande malmbildande processer längs Karelska Guldlinjen.

Miljökonsekvensbeskrivningen för området i anslutning till Karelska Guldlinjen har formellt godkänts av myndigheterna.

Säkerhet
Olycksfallsfrekvensen är fortsatt mycket låg. Bolagets anställda har arbetat 210 dagar utan olycksfall och våra entreprenörer har varit olycksfallsfria under 598 dagar. Bolaget rapporterar en total ”LTIFR” på 4 vilket är klart bättre än branschgenomsnittet, men Bolagets fortsatta målsättning är nolltolerans mot olyckor och skador.

Personal
Vid utgången av kvartalet var 89 personer anställda i Bolaget, varav 76 vid Pampalogruvan medan nio var engagerade i prospekteringen och fyra inom administrationen i Stockholm och Ilomants. Entreprenadföretagen som är verksamma i Pampalogruvan hade 46 anställda.

Kalvinit
Processen för att erhålla bearbetningskoncession för Koivuförekomsten är igång.

Cove Resources Ltd fortsätter sin kapitalanskaffning i syfte att fullfölja köpet av samtliga aktier i Kalvinit Oy. Överlåtelseavtalets sista förfallodag är den 15 november 2013.

Utsikter för helåret 2013
Bedömd produktion
Guldproduktionen för helåret 2013 bedöms, som tidigare, uppgå till 800-900 kg.

Guldpriset och lönsamheten
Under de senaste månaderna har situationen på guldmarknaden förändrats och det råder flera olika meningar om den framtida guldprisutvecklingen. I den mån guldpriset fortsätter att falla, kommer alla guldbolag att behöva se över de redovisade värdena på sina tillgångar, vilket även kan gälla för Endomines. Bolaget följer guldpriset och prognoserna noggrant för att vid behov kunna anpassa verksamheten.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

  
Om Endomines AB

Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och på NASDAQ OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto Öhman AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.

________________________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin.

Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.
_____________________________________________________________________________________


Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2013 kl.08:45 svensk tid.


[1] Endomines beräknar "Cash Cost" per oz i enlighet med riktlinjerna publicerade av “The Gold Institute Production Cost Standard”. Malmbrytning, anrikning, gruvadministration samt externa smält- och raffineringskostnader inkluderas i kostnaden medan avskrivningar, övriga kapitalkostnader och prospektering exkluderas, dvs. “Cash Cost” beräknas per betalbar troy oz guld. Uppgift om ”Cash Cost” lämnas som tilläggsinformation och justeras inte enligt IFRS. Kostnaderna har omräknats från EUR med kvartalets genomsnittskurs mot USD.
[2] Produktionsuppgifterna för Q3/2013 baserar sig på egna analyser och har inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade. Tonnaget för bruten och anrikad malm kan ha justerats för lagerdifferenser. Bruten malm för rullande 12 månader har justerats på grund av den lagerdifferens som rapporterades Q2/2013 och hänförde sig till kontrollmätningar av dagbrottsmalm under januari – juni 2013.
[3] LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget.

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Media

Media