Slutligt resultat av Endomines företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Det slutliga resultatet av Endomines AB:s (publ) (“Endomines”) företrädesemission visar att 22 069 718 aktier, motsvarande 105 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats i företrädesemissionen. Cirka 94 procent av de erbjudna aktierna, eller 19 660 547 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter mottagits avseende sammanlagt 2 409 171 aktier, vilket motsvarar cirka 11 procent av de erbjudna aktierna. Därmed är företrädesemissionen övertecknad. Enligt villkoren för företrädesemissionen är teckningspriset 9 SEK per aktie i Sverige och 0,92 EUR per aktie i Finland. Genom emissionen kommer Endomines att tillföras cirka 189 miljoner SEK före emissionskostnader.

Utav anmälningarna att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter avseende sammanlagt 2 409 171 aktier avsåg anmälningar från investerare som även tecknade aktier med stöd av teckningsrätter 1 644 815 aktier och anmälningar från investerare som inte tecknade aktier med stöd av teckningsrätter 764 356 aktier. Enligt villkoren för företrädesemissionen som beskrivs i prospektet tilldelas, i fall av överteckning, aktier som återstår efter teckning med stöd av teckningsrätter i följande ordning:

  1. I första hand till investerare som tecknat aktier även med stöd av teckningsrätter
  2. I andra hand till investerare som inte tecknat aktier med stöd av teckningsrätter
  3. I tredje hand till emissionsgaranter.

Eftersom anmälningar om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter från investerare i kategori 1 enligt ovan, avser fler än de 1 312 003 aktier som återstår efter teckning med stöd av teckningsrätter, kommer inga aktier att tilldelas investerare i kategori 2 eller kategori 3.

Endomines styrelse har idag beslutat, i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet, om tilldelning av 1 312 003 aktier till aktieägare och andra investerare som har anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Som ovan angetts sker tilldelning av aktier endast till aktieägare och andra investerare som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Meddelande om tilldelning av aktier kommer att sändas till de som erhållit tilldelning av aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares villkor och rutiner.

Genom företrädesemissionen kommer det totala antalet aktier, efter registrering av företrädesemissionen, att öka med 20 972 550 från 10 486 275 till 31 458 825 och aktiekapitalet att öka med 136 331 314 SEK, från 83 890 200 SEK till 220 221 514 SEK.

Indikativ tidsplan
2.2. Handel i BTA/Interimsaktier avslutas på Nasdaq Stockholm (på eller omkring)
6.2. BTA/Interimsaktier konverteras till existerande aktieserie hos Euroclear Sweden (på eller omkring)
7.2. Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket (på eller omkring)
7.2. Handel i BTA/Interimsaktier avslutas på Nasdaq Helsinki och de konverteras till existerande aktieserie hos Euroclear Finland (på eller omkring)
8.2. Handel i nya aktier kombinerat med existerande aktieserie inleds på Nasdaq Stockholm och på Nasdaq Helsinki (på eller omkring)

VD Saila Miettinen-Lähde kommenterar

Jag är väldigt nöjd med resultatet av företrädesemissionen, som övertecknades och visade såväl våra gamla som nya aktieägares starka stöd för vår förnyade strategi. Emissionslikviden möjliggör att vi kan slutföra den planerade omstruktureringen och elimineringen av vår bankskuld, öka prospekteringsverksamheten längs den Karelska Guldlinjen samt gå vidare med förvärvet av TVL Gold i USA. Den framgångsrika företrädesemissionen och de till den hänförliga transaktionerna transformerar bolaget till ett nytt Endomines, med betydligt starkare balansräkning, betydande nya aktieägare och till en plattform för långsiktig tillväxt. Jag vill tacka alla våra gamla och nya aktieägare för den här möjligheten och jag ser fram emot det kommande utvecklingsarbetet med iver och hängivenhet.”

Finansiell och legal rådgivare

Evli Bank är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Endomines i samband med företrädesemissionen.

Kontaktperson och för mer information:

Saila Miettinen-Lähde

Verkställande direktör, Endomines AB, telefon + 358 40 548 3695

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 08:00 CET

Om Endomines

Endomines AB är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på guld. Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Endomines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines offentliggjort den 11 januari 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Endomines har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Endomines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar