Bokslutskommuniké 2012

Omsättningstillväxt och väsentligt förbättrad lönsamhet

Enea visade god lönsamhet under fjärde kvartalet vilket resulterade i ett helårsresultat med omsättningstillväxt och väsentligt förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år.  

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 122,5 (124,7) MSEK vilket motsvarar en minskning med 1,8 procent. För helåret ökade omsättningen till 467,8 (446,7) MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4,7 (0,0) procent.

Övriga intäkter på 61,7 MSEK, som redovisades under första kvartalet, avser reavinst från avyttring av den nordiska konsultverksamheten.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade till 20,4 (18,2) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,7 (14,6) procent. För helåret ökade rörelseresultatet till 72,5 (2,2) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,5 (0,5) procent exklusive reavinst. Kostnaderna för helåret inkluderar omstruktureringskostnader på 8,9 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år belastas med en nedskrivning av goodwill och balanserade utvecklingskostnader på sammanlagt 37,5 MSEK.

Resultat per aktie ökade till 0,88 (0,86) SEK för fjärde kvartalet och till 3,18 (-0,06) SEK för helåret, exklusive reavinst.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,1 (29,7) MSEK för fjärde kvartalet samt till 80,1 (69,6) MSEK för helåret. Likvida medel uppgick vid årets slut till 146,7 (127,3) MSEK.

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att till aktieägarna överföra motsvarande 3,00 (8,00) SEK per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande, motsvarande en total överföring om 49,7 MSEK.

Sedan början av 2012 bedrivs verksamheten som ett programvarubolag efter avyttringen av den nordiska konsultverksamheten i slutet av 2011.

Oktober - december 2012

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 122,5 (124,7) MSEK
 • Tillväxt, -1,8%
 • Tillväxt valutajusterad, -0,6%
 • Rörelseresultat, 20,4 (18,2) MSEK
 • Rörelsemarginal, 16,7 (14,6)%
 • Resultat före skatt, 20,4 (17,9) MSEK
 • Resultat efter skatt, 14,6 (14,7) MSEK
 • Resultat per aktie, 0,88 (0,86) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 20,1 (29,7) MSEK
 • Likvida medel, 146,7 (127,3) MSEK

Helår 2012

(motsvarande period föregående år inom parentes. Samtliga siffor exklusive reavinst.)

 • Nettoomsättning, 467,8 (446,7) MSEK
 • Tillväxt, 4,7%
 • Tillväxt valutajusterad, 3,6%
 • Rörelseresultat, 72,5 (2,2) MSEK
 • Rörelsemarginal, 15,5 (0,5)%
 • Resultat före skatt, 76,7 (6,0) MSEK
 • Resultat efter skatt, 53,6 (-1,0) MSEK
 • Resultat per aktie, 3,18 (-0,06) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 80,1 (69,6) MSEK

Anders Lidbeck, VD och Koncernchef kommenterar:

”Enea har avslutat ett bra år, med både tillväxt och god lönsamhet. För ett år sedan kommunicerade vi vår långsiktiga ambition att skapa ett globalt programvarubolag med betydligt högre omsättning, hög lönsamhet, goda kassaflöden och med en stor andel återkommande intäkter. År 2012 blev första steget mot detta mål där vi framförallt är tillfreds med lönsamhetsutvecklingen.

Vi uppnådde ett rörelseresultat som var väsentligt bättre än föregående år. Exklusive engångskostnader har resultatet fördubblats. Inklusive engångskostnader var förbättringen ännu större. Det resulterade i vår högsta rörelsemarginal någonsin på 15,5 procent på helårsbasis. Vi levererade en vinst per aktie som tangerade tidigare rekordnivåer trots att vi sedan dess avyttrat 35 procent av verksamheten. Beslutet från i fjol att fokusera på vår globala programvaruaffär, där möjligheterna till höga marginaler är betydligt större, i kombination med bra kostnadskontroll, har tagit oss till en lönsamhet som Enea inte uppvisat tidigare.

Vi ökade omsättningen relaterad till programvara och hade en omsättning som låg i linje med föregående år för vår tjänsteverksamhet. Vår största produkt, operativsystemet OSE, fortsatte växa, till stor del beroende på en hög andel intäkter i form av royalty. Vi växte hos våra största kunder mycket på grund av vår fokuserade satsning på nyckelkunder. Vårt dotterbolag på den betydelsefulla amerikanska marknaden växte. Det är viktigt för oss att utveckla vår närvaro i USA, då en övervägande del av våra hårdvarupartners är amerikanska och då en stor del av för oss relevanta mjukvarutrender uppstår där.

Marknadstrender

Linux i kombination med realtidsoperativsystem är i stor utsträckning standard när telekomutrustning för infrastruktur utvecklas och har därför blivit en förutsättning för att fortsätta att ha en ledande ställning hos de stora företagen i världen. 2012 blev året då vi lanserade vår första kommersiella Linuxdistribution. Den är helt fokuserad på realtid och utnyttjar därmed vår långa erfarenhet inom området. Vi vill bli störst i världen på Linux för realtid. Det är vi inte idag. Men vi har bra kunddialoger och får bra resultat när kunder utvärderar potentiella leverantörer. 2013 ska bli året då vi stänger våra första Linuxaffärer och på allvar tar marknadsandelar på denna marknad.

Marknaden för Linux, liksom all open source, utvecklas mycket snabbt. Vi kommer att väsentligt behöva öka insatserna under de kommande åren för att bli den ledande aktören inom Linux för realtidsapplikationer. Vår ambition är att bygga upp det absolut starkaste laget inom detta område inom loppet av ett antal år. Baserat på den marknadsposition vi skapat som världsledande inom wireless broadband, med vår teknologi inbyggd i över en miljard kommunicerande produkter i världen och den kompetens vi ackumulerat under mer än två decennium, är jag säker på att vi kommer att lyckas. Ingen annan har bättre förutsättningar än vi.

Innovation och kvalitet

Den kraftfulla ökningen av kommunicerande mobila enheter och den resulterande ökningen av datatrafik gör telekom till en marknad med goda tillväxtprognoser. Men det är även en marknad där kraven på allt mer kapacitet till allt lägre priser är tydlig. Det gör att tillverkarna inom telekom är mycket priskänsliga. I likhet med Linux innebär denna kontinuerliga jakt på bättre pris och prestanda ökande affärsmöjligheter för Enea, men det innebär också en kontinuerlig press på vår affär och våra marginaler. Vi kommer därför fortsätta att investera även utanför telekomsegmentet och på sikt flytta resurser till nya områden, allt för att fortsätta att förbättra vår konkurrenskraft, marknadsposition och våra marginaler.

Våra produkter och vår leverans måste präglas av mycket hög kvalitet. Bättre produkter än konkurrenternas är ett argument flera av våra kunder använder gentemot sin marknad. Tekniskt marknadsledarskap är ett annat säljargument flera av våra kunder använder, d.v.s. vi måste säkerställa att våra kunder får tillgång till och kan använda den senaste teknologin, och att våra produkter, inbäddade i våra kunders produkter, är av yppersta kvalitet med högsta prestanda.

Utdelning

Vårt kassaflöde har varit bra under året och vi räknar med fortsatt goda kassaflöden framöver. Mot bakgrund av Eneas nuvarande och framtida finansiella ställning föreslår styrelsen att 49,7 MSEK, vilket motsvarar 3,00 SEK per aktie, överförs till aktieägarna.

Till sist

För 2013 fortsätter vi att sträva mot vårt långsiktiga lönsamhetsmål på 20 procent. Vår bedömning är att vi under helåret ska förbättra både rörelsemarginalen och vinst per aktie. Dock är det troligt att första kvartalet kommer att bli sämre än motsvarande period 2012.

Eneas försäljning varierar med kundernas framgångar genom de royaltyströmmar som baseras på kundernas försäljning. Tillväxten mellan kvartalen kommer därför att variera. Kundernas fortsatta försäljningsutveckling kommer givetvis att vara betydelsefull för vår marginalutveckling. Vår ambition under en femårsperiod, med start 2012, är att skapa ett globalt programvarubolag med betydligt högre omsättning, hög lönsamhet, goda kassaflöden och med en stor andel återkommande intäkter.”

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen den 7 februari kl: 9:30

Länk: Financial Hearings

Telefonnummer: 08-505 56 477 end_of_the_skype_highlightingeller +44 203 364 53 72

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.com/investors

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-02-07 kl 7.30.

För mer information kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: anders.lidbeck@enea.com

Catharina Paulcén, VP Communications
Telefon: 0709-714133
E-mail:
catharina.paulcen@enea.com

Om Enea
Enea är ett globalt mjukvaru- och konsultbolag specialiserat på lösningar för kommunikationsintensiva produkter. Med 40 års erfarenhet är Enea världsledande på att utveckla system med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och prestanda. Enea levererar kunskap och produkter som kortar utvecklingstider, minskar utvecklingskostnaderna och gör systemen mer pålitliga för slutanvändarna. Eneas industriexpertis omfattar telekominfrastruktur, mobiltelefoner, medicinteknik, fordon och flyg. Enea har kontor i Europa, Nordamerika och Asien och är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm AB. För mer information besök www.enea.com eller kontakta oss på
info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2013 Enea AB.

Taggar:

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.