Delårsrapport april-juni 2013

Lönsamhetsmålet om 20 procent uppnått i kvartalet

Rörelsemarginalen och vinsten per aktie fortsatte att förbättras samtidigt som Eneas omsättning under andra kvartalet blev lägre än andra kvartalet föregående år. Under kvartalet uppnåddes lönsamhetsmålet om 20 procents rörelsemarginal.

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 105,7 (120,6) MSEK vilket motsvarar en minskning med 12,3 procent. För årets sex första månader minskade omsättningen med 13,8 procent.

Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade till 22,0 (18,4) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,8 (15,3) procent. För årets sex första månader ökade rörelseresultatet till 36,0 (34,1) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,5 (14,3) procent.

Resultat per aktie ökade till 1,04 (0,88) SEK för andra kvartalet och till 1,74 (1,54) SEK för årets sex första månader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,2 (27,3) MSEK för andra kvartalet och till 42,7 (33,4) MSEK för årets sex första månader. Likvida medel uppgick till 175,1 (117,3) MSEK vid andra kvartalets utgång.

Den 25 juli utbetalas 3,00 (8,00) SEK per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande vilket motsvarar en överföring uppgående till 49,4 (135,2) MSEK till aktieägarna.

April – juni 2013

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 105,7 (120,6) MSEK
 • Tillväxt, -12,3 (12,3)%
 • Tillväxt valutajusterad, -9,6 (8,1)%
 • Rörelseresultat, 22,0 (18,4) MSEK
 • Rörelsemarginal,  20,8 (15,3)%
 • Resultat före skatt, 23,4 (20,5) MSEK
 • Resultat efter skatt, 17,1 (14,9) MSEK
 • Resultat avyttrad verksamhet - (-0,1) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,04 (0,88) SEK1
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 36,2 (27,3) MSEK
 • Likvida medel, 175,1 (117,3) MSEK

Januari – juni 2013

(motsvarande period föregående år inom parentes)

 • Nettoomsättning, 205,1 (238,0) MSEK
 • Tillväxt, -13,8 (7,7)%
 • Tillväxt valutajusterad, -11,5 (4,9)%
 • Rörelseresultat,  36,0 (34,1) MSEK
 • Rörelsemarginal, 17,5 (14,3)%
 • Resultat före skatt, 38,6 (36,8) MSEK
 • Resultat efter skatt, 28,7 (26,1) MSEK
 • Resultat avyttrad verksamhet - (61,7) MSEK
 • Resultat per aktie, 1,74 (1,54) SEK1
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 42,7 (33,4) MSEK
 • Likvida medel, 175,1 (117,3) MSEK

1) Resultat per aktie är beräknat på resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet.

Anders Lidbeck, VD och Koncernchef kommenterar:

”Under andra kvartalet ökade vinsten kraftigt vilket resulterade i en rörelsemarginal på 20,8 procent. Vi uppnådde därmed lönsamhetsmålet om 20 procents rörelsemarginal. Trots att delar av verksamheten avyttrats och Enea därmed har lägre omsättningsnivåer hade vi under andra kvartalet i år en bättre lönsamhet än något kvartal 2 tidigare, inte bara i procent utan också i absoluta tal. Vi har fokuserat på att skapa ett effektivt globalt programvarubolag med förmåga att leverera globala och lokala tjänsteåtaganden med hög kvalité. Enea har därför idag högre bruttomarginaler, bättre operativa marginaler och en högre vinst per aktie.

Den svaga marknadsutvecklingen vi förutsåg i början på året, har dock fortsatt även under andra kvartalet. Det sker fortfarande en kraftig ökning av kommunicerande enheter och datatrafik i de mobila näten, men utbyggnaden av näten sker under kraftig prispress och detta påverkar investeringstakten hos kunderna negativt. Givetvis spelar den allmänna konjunkturen också in. Det är framförallt tjänsteintäkterna som utvecklats svagt jämfört med samma period föregående år. Inom detta område har vi också påverkats negativt av en svagare efterfrågan inom försvarsindustrin i USA. Även programvaruintäkterna minskade dock något under andra kvartalet vilket sammantaget resulterade i 12 procents lägre omsättning jämfört med samma period 2012.

Parallellt med ansträngningarna att förbättra lönsamheten investerar vi också inom både marknadsorganisationen och produktutvecklingen för att stimulera tillväxt. Vi återinvesterar kontinuerligt en tredjedel av våra programvaruintäkter i produktutveckling. Under andra kvartalet släpptes nya versioner av OSE, Linux och Element. Enea OSE har lanserats i en 64 bitars version med fokus på att hantera stora datamängder samt fått ytterligare förbättrad prestanda. OSE är idag den produkt som vi säljer mest av och ett fortsatt starkt produkterbjudande är en mycket viktig del av strategin.

I den nya versionen av middlewareprodukten Enea Element finns bl a förbättrat stöd för molntjänster. Middleware är ett område där vi ser framtida tvåsiffrig tillväxt, förhoppningsvis redan under 2014. Under de senaste kvartalen har ett antal affärer med Element vunnits som därmed säkrat framtida licens- och royaltyintäkter. Element stod endast för 7 procent av den totala omsättningen under förra året men om vi lyckas med våra ambitioner inom detta område kommer Element att kunna bli en viktig pusselbit för att ytterligare stärka Eneas marknadsposition i framtiden.

Enea Linux släpptes under kvartalet i version 3.0 med ambition att erbjuda det bästa realtidsstödet på den globala Linuxmarknaden. Vid sidan av OSE är Linux idag den största produktutvecklingsinvesteringen. Det kommer dock ta tid innan Linuxförsäljningen på egen hand kommer att nå en sådan nivå att det blir en av de större produkterna, räknat i omsättning, och det kommer krävas fortsatta investeringar för att nå dit. Men Linuxsatsningen har redan haft en gynnsam effekt på försäljningen av Eneas andra produkter och tjänster.

Satsning på stora kunder har varit framgångsrik och omsättningen växte mot denna kundgrupp under kvartalet. Vi fortsätter att arbeta långsiktigt med de största kunderna för att bredda deras användning av Eneas produkter och tjänster. Fortsatt goda relationer med de största kunderna är den viktigaste faktorn för att säkra vår framtida affär. Med Enea Linux har vi skapat möjligheter att ta nya diskussioner om hur framtidens kommunikationssystem kan byggas.

Under andra kvartalet tog Enea dessutom den första affären med Enea Linux med en för oss helt ny kund. Electrolux valde Eneas lösning för en högteknologisk hemelektronikprodukt. Det är glädjande att vi därmed kommit in hos en ny kund på marknaden för konsumentelektronik. Avancerade produkter med inbyggda system finns i många branscher som uppvisar likartade behov som telekommarknaden. Vi kommer fortsätta att investera även utanför telekomsegmentet och på sikt flytta resurser till nya områden, allt för att fortsätta att förbättra Eneas konkurrenskraft, marknadsposition och marginaler.

Inom tjänsteorganisationen har vi under året investerat i fler säljare och fortsätter att utveckla ’Bridged Services’ konceptet för att förstärka Eneas marknadsposition inom denna del av verksamheten. Under slutet av kvartalet vann vi också en ny stor affär med en leverantör av säkra betaltjänster i USA. Det var en mycket viktig affär och denna kund förväntas utvecklas till en av de tre största kunderna inom tjänsteverksamheten under de kommande åren. Uppdraget är ett samarbete mellan de amerikanska och rumänska servicesenheterna och en majoritet av leveransen kommer att ske från Rumänien. Detta uppdrag är också viktigt då det kommer att kompensera för konsultuppdrag som minskat, framförallt uppdrag inom försvarsindustrin i USA under årets sex första månader.

Vi kommer givetvis att fortsätta vår strävan mot förbättrad tillväxt och förbättrad lönsamhet. Att uppnå 20 procents marginal under ett kvartal är bra, men den långsiktiga målsättningen är att kunna leverera 20 procents rörelsemarginal på årsbasis. Enea är förberett för en fortsatt svag marknad, men orderläget inom tjänsteverksamheten indikerar emellertid en viss stabilisering under andra halvåret.

Vi håller fast vid vår resultatprognos för 2013. Även om efterfrågan kommer att vara fortsatt svag under året, så är vår bedömning är att vi under helåret ska förbättra både rörelsemarginalen och vinsten per aktie jämfört med föregående år.”

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdag 23 juli kl: 10:00

Länk: Financial Hearings

Telefonnummer: 08-505 564 77 eller +44 203 364 5372end_of_the_skype_highlighting

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.se

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-07-23 kl 7.30.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: anders.lidbeck@enea.com

Catharina Paulcén, SVP Marketing & Communications
Telefon: 08- 507 14 133
E-mail:
catharina.paulcen@enea.com

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta info@enea.com för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2013 Enea AB.

Taggar:

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.