Kommuniké från Enea ABs årsstämma

Årsstämman i Enea AB (publ) ägde rum onsdagen den 11 april 2012, kl. 16.00 på Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Årsstämman beslutade följande.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2011.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas. Stämman beslutade istället att anta ett automatiskt inlösenprogam till ett värde av 8,00 SEK per aktie.

Styrelse och revisorer

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av sex av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Anders Skarin valdes som styrelseordförande. Åsa Landén Ericsson, Kjell Duveblad och Mats Lindoff omvaldes till ledamöter i styrelsen. Robert W Andersson samt Torbjörn Nilsson valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes till revisor.

Styrelse- och revisorarvode

Stämman fastställde styrelsearvode till 1 460 000 kronor att fördelas med 380 000 kronor till ordföranden och med 180 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter. Det fastställdes också att 180 000 kronor ska fördelas mellan styrelseledamöterna efter insats och deltagande i utskottsarbete. Revisorn erhåller skälig ersättning enligt faktura.

Valberedningen

Årsstämman godkände det förslag till regler för valförberedningen som lagts fram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman antog styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Beslutet innebär att förvärv på Nasdaq OMX Stockholm eller genom erbjudande till samtliga aktieägare får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet varar till årsstämman år 2013. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv

Stämman antog styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för aktie- eller rörelseförvärv intill tiden för årsstämman år 2013, i syfte att Bolaget ska kunna emittera aktier för förvärv av aktier eller rörelse. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till stämman.

Inlösenprogram

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om införande av ett automatiskt inlösenprogam innebärande aktiesplit, inlösen av aktier och fondemission.

Villkor i sammandrag för inlösenprogrammet:

Varje Enea-aktie delas upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.

Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 8,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 16 maj 2012.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

Avstämningsdag för aktiesplit inklusive rätt till inlösenaktie är den 20 april 2012.

Handel med inlösenaktier kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 24 april–8 maj 2012.

Vid inlösen av aktier i svenska aktiebolag utgår normalt kupongskatt för utländska aktieägare. Svensk kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls om inlösenaktier avyttras i marknaden under handelsperioden.

För ytterligare information om inlösenprogrammet hänvisas till den tidigare offentliggjorda informationsbroschyren rörande inlösenprogrammet som finns tillgänglig på Eneas hemsida.

Aktiesparprogram

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till aktiesparprogram till 132 anställda. Deltagarna i Programmet kommer att, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i Enea-aktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av ytterligare Enea-aktier, vars antal är beroende av dels antalet Enea-aktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Kvalifikationstiden för Programmet är cirka tre år.

Det maximala antalet aktier i Enea som omfattas av Programmet uppgår till cirka 667 000 aktier vilket motsvarar cirka 3,9 procent av antalet utestående aktier och röster.

För mer information kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: anders.lidbeck@enea.com

Catharina Paulcén, VP Communications
Telefon: 0709-714133
E-mail:
catharina.paulcen@enea.com

Om Enea
Enea är ett globalt mjukvaru- och konsultbolag specialiserat på lösningar för kommunikationsintensiva produkter. Med 40 års erfarenhet är Enea världsledande på att utveckla system med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och prestanda. Enea levererar kunskap och produkter som kortar utvecklingstider, minskar utvecklingskostnaderna och gör systemen mer pålitliga för slutanvändarna. Eneas industriexpertis omfattar telekominfrastruktur, mobiltelefoner, medicinteknik, fordon och flyg. Enea har kontor i Europa, Nordamerika och Asien och är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm AB. För mer information besök www.enea.com eller kontakta oss på
info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Flashlite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2012 Enea AB.

Taggar:

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar