Korrigering av numrering i Eneas kallelse

I samband med distributionen av kallelsen till Eneas årsstämma 2018 uppstod ett formateringsfel i numreringen av dagordningen.

Den korrekta numreringen är följande:

Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman

2. Val av ordförande vid årsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare

6. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens anförande

8. Föredragning av framlagd års- och koncernredovisning samt revisions- och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av

a) styrelse

b) ordförande i styrelsen

c) revisor

13. Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning

14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion.

17. Styrelsens förslag till beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (B) överlåtelse av egna aktier

18. Avslutande av årsstämman 


För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-post: anders.lidbeck@enea.com

Julia Steffensen, Executive Assistant

Telefon: 070 971 03 33

E-post: julia.steffensen@enea.com 

Om Enea  

Enea utvecklar mjukvara som utgör grunden för det uppkopplade samhället. Vi erbjuder NFV-plattformar baserade på öppen källkod, DPI-mjukvara, Linux- och realtidsoperativsystem, samt konsulttjänster. Tjänsteleverantörer, systemintegratörer och nätverksoperatörer använder Enea för att skapa världsledande nätverksprodukter och tjänster. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i sina uppkopplade liv. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar