Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för Enea Data AB avge delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001. · Koncernens nettoomsättning 682 MSEK (+20%) · Koncernens resultat exkl goodwill -166 MSEK (34 MSEK) · Nettoomsättning OSE-koncernen ökar 15% till 169 MSEK · Resultat OSE-koncernen exkl goodwill -209 MSEK (-56 MSEK). Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 20 MSEK · Personalminskningar i OSE-koncernen med upp till 70 personer genomförs enligt tidigare kommuniké · Nettoomsättning konsultverksamheten ökar 21% till 558 MSEK · Konsultverksamhetens rörelsemarginal var 4% (9%) under perioden och -4% (2%) under tredje kvartalet · Enea Business Software omstruktureras, vilket medför personalminskningar med upp till 70 personer Den svenska konsultmarknaden har varit fortsatt svag med prispress och sämre beläggning som följd. Kostnadsbesparingsprogram har vidtagits i hela koncernen, och Enea Business Software struktureras nu om för att bättre ta tillvara sina marknadsfördelar. Den amerikanska konsultmarknaden är fortsatt svag inom telekom-området och under den senaste tiden har även marknaden för utvecklingstjänster till flygindustrin påverkats negativt. OSE Systems uppvisar en försäljningsminskning under tredje kvartalet jämfört med förra året, men totalt hittills i år ändå en tillväxt trots en svag global marknad. Marknadsutsikterna är mycket svårbedömda och ytterligare ett besparingsprogram verkställdes i september inom OSE- verksamheten för att anpassa bolaget till rådande marknadsförhållanden. Enea-koncernen Vid periodens utgång var antalet anställda 899 (828). Vid årets slut förväntas antalet anställda ha minskat med anledning av redovisade åtgärder. Januari - Nettoomsättning Rörelseres. Rörelseres. Res. efter september exkl gw inkl gw finansnetto (MSEK) utfall pro utfall pro utfall pro utfall pro forma forma forma forma 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 Enea Realtime* 281,8 251,0 11,9 37,9 5,0 32,8 1,5 31,9 Enea Business 135,4 119,3 -5,4 -5,8 -7,4 -7,9 -8,8 -8,3 Software Enea TekSci** 146,9 96,6 13,5 9,7 13,5 9,7 14,2 9,5 Konsulteliminer -5,9 -4,7 ingar Konsultrörelsen 558,2 462,2 19,9 41,8 11,1 34,6 6,9 33,1 OSE Systems*** 169,5 148,8 -201,0 -51,1 -207,4 -51,1 -215,7 -55,6 Mb, övr -45,6 -42,1 6,4 40,6 -8,5 28,7 12,4 37,0 företag, elim, gw Enea-koncernen 682,1 568,9 -174,7 31,3 -204,8 12,2 -196,5 14,5 Enea-konc. rull 915,8 571,9 -32,3 51,9 0,0 0,1 -21,4 55,0 12 mån Januari - Rörmarg. exkl gw Rörmarg. Nettomarginal september inkl gw % utfall Pro Utfall pro utfall pro forma forma forma 2001 2000 2001 2000 2001 2000 Enea Realtime* 4% 15% 2% 13% 1% 13% Enea Business -4% -5% -5% -7% -6% -7% Software Enea TekSci** 9% 10% 9% 10% 10% 10% Konsultrörelsen 4% 9% 2% 7% 1% 7% OSE Systems*** -119% -34% -122% -34% -127% -37% Enea-koncernen -26% 6% -30% 2% -29% 3% * Enea Epact AB ingår fr o m 2000-03-10 ** Enea TekSci ingår fr o m 2000-02-01 *** OSE Group inkl Polyhedra fr o m 2001-05-01 Eventuella summeringsdifferenser beror på avrundning. Investeringar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 129,1 (347,5) MSEK. Likvida medel och finansiell ställning Likviditeten är god och likvida medel uppgick till 131,0 MSEK (287,8 MSEK) vid periodens slut. Koncernens egna kapital uppgick till 597,2 MSEK (733,6 MSEK). Resultat per aktie Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,02 kr (0,01 kr). Ingen utspädning föreligger. Moderbolaget Enea Data AB Nettoomsättningen under perioden var 0,0 MSEK (109,2 MSEK) och resultatet efter finansnetto var 24,9 MSEK (62,0 MSEK). Jämförelser med föregående år är ej relevanta då moderbolaget inte har bedrivit någon konsultverksamhet sedan 2000-04-01. Finansnettot var 20,8 MSEK (7,7 MSEK), vilket inkluderar utdelning från intresseföretaget Combitech Systems med 5,3 MSEK. Likvida medel uppgick till 78,4 MSEK (259,1 MSEK). Moderbolagets investeringar uppgick till 3,8 MSEK (321,0 MSEK). Antalet anställda per 2001-09-30 var 36 personer. Dotterbolagskoncernen Enea Realtime För omsättning och resultat under första kvartalet hänvisas till separat uppställning. Enea Realtime har påverkats av den allmänna nedgången på den svenska konsultmarknaden. Vår bedömning är att marknaden utanför Stockholmsområdet är något mindre berörd av nedgången, men i Stockholmsregionen har marginalen varit svag under tredje kvartalet. Vår ställning som partner och leverantör till våra viktigaste kunder är dock fortsatt stark. Vi upplever att marknaden nu i tydligare utsträckning delas upp mellan allmän resurskonsulting och mer kvalificerad systemutveckling, där totalåtaganden blir en allt viktigare del. Enea Realtime har ett grundmurat rykte som kvalificerad systemutvecklare och har också sedan många år en infrastruktur som möjliggör större kompletta åtaganden för våra kunder och vi räknar med att stärka vår ställning på marknaden under den närmaste tiden. Bland viktigare affärer under tredje kvartalet kan nämnas ett större utvecklingsuppdrag på Sectra i Linköping. Tillgången till kompetenta medarbetare på arbetsmarknaden är fortsatt mycket god och selektiv rekrytering har gjorts under perioden i begränsad omfattning. Antalet anställda per 2001-09-30 var 397 personer. Dotterbolagskoncernen Enea Business Software För nettoomsättning och resultat under första kvartalet hänvisas till separat uppställning. Enea Business Software genomgår nu en omfattande omstrukturering för att fokusera på de marknadssegment där vår konkurrensförmåga är störst. Detta innebär en fokusering på segmenten Bioteknik/Läkemedelsindustri, Hälsovårdslösningar, och Industri. Omstruktureringen väntas kosta cirka 17 MSEK, vilket kommer att belasta fjärde kvartalets resultat. Verksamheten drivs i två regioner, Uppsala och Stockholm, under ledning av Juha Juslin som fram till mars 2001 var VD för Enea Realtime. Han tillträder som ny VD med omedelbar verkan. Personalen vid Enea Business Software i Uppsala berörs inte, medan upp till 70 personer vid Enea Business Software i Stockholm kan komma att sägas upp. Omstruktureringen ger förutsättningar för en tydligare profilering mot marknaden samt förutsättningar för långsiktigt stabil lönsamhet. Antalet anställda per 2001-09-30 var 162 personer. Dotterbolaget Enea TekSci Inc. För nettoomsättning och resultat under första kvartalet hänvisas till separat uppställning. Enea TekSci har under perioden påverkats av en avmattning i flygindustrin, för närvarande Enea TekSci´s viktigaste marknadssegment. Avmattningen har inneburit att ca 20 personer har lämnat bolaget, främst genom naturlig avgång. Lönsamheten är fortsatt god och rörelsemarginalen förväntas påverkas endast i begränsad utsträckning av volymnedgången. Bland viktigare affärer under tredje kvartalet kan nämnas utvecklingsuppdrag för Northrop Grumman samt för Sundstrand. Vi förväntar oss en fortsatt svag amerikansk konsultmarknad under fjärde kvartalet. Antalet anställda per 2001-09-30 var 92 personer. Koncernens konsultverksamhet sammantaget Periodens nettoomsättning för koncernens totala konsultverksamhet uppgick till 558 MSEK (+21%), och rörelseresultatet var 19,9 MSEK (41,8 MSEK), exklusive goodwillavskrivningar. Dotterbolagskoncernen OSE Systems Marknadsutveckling Avmattningen på den globala telekom-marknaden fortsätter och ännu syns inga tydliga tecken på en vändning. Kunderna uppvisar en fortsatt återhållsamhet i sina inköp vilket påverkar vår tillväxttakt. Trots den svaga marknaden finns det ett underliggande behov hos kunderna och vi kan konstatera att Europa uppvisar en något starkare efterfrågan än marknaden i USA. Vi bedömer möjligheterna att den närmaste tiden fortsatt öka vår marknadsandel som mycket goda. Design Wins under perioden Under tredje kvartalet har ett flertal betydande design-wins erhållits inom det viktiga kommunikationssegmentet, d.v.s. telekom/datakom, från bl.a: - Nokia (Eur) - Fujitsu (US) - Motorola (US) - Nortel (US) Dessutom uppföljningsaffärer på Ericsson, Alcatel, Nokia, Lucent Strukturåtgärder Utvecklingen under tredje kvartalet har givit en lägre tillväxttakt än förväntat. Av det skälet vidtogs under september ett besparingsprogram som syftar till att spara ca 100 MSEK på helårsbasis. Detta innebär personalminskningar med upp till 70 personer, varav upp till 25 i Sverige. Åtgärderna koncentreras till försäljning, marknadsföring och administration. Dessutom koncentreras nu produktutvecklingen till Sverige, där utvecklingsverksamheten hålls intakt. OSE-organisationen anpassas i och med dessa åtgärder till en operationell kostnadsvolym om cirka 260 MSEK årligen, och till en personalstyrka om cirka 150 personer, vilket motsvarar ungefär samma volym på verksamheten som under tredje kvartalet år 2000. Kostnaderna för dessa personalminskningar uppgår till 16,7 MSEK och belastar tredje kvartalets resultat. Sammantaget belastas resultatet med kostnader för personalminskningar om cirka 20 MSEK. Dessutom gjordes en reservering för kundförluster under andra kvartalet om cirka 9 MSEK. Polyhedra Databasföretaget Polyhedra konsolideras i OSE-koncernens räkenskaper fr.o.m. 2001-05-01. Verksamheten inom det förvärvade bolaget Polyhedra koncentreras nu, något tidigare än ursprungligen planerat, till att - ta hand om befintliga kunder med tidigare levererade och nya releaser enligt plan - integrera Polyhedras världsledande databasteknologi i OSE's framtida High Availability-plattform Satsningar De satsningar som görs i verksamheten omprövas under det rådande läget kontinuerligt. Det långsiktiga målet, att bli världsledande inom realtidsoperativsystem för telekom- och datakomtillämpningar ligger fast, och vår bedömning är att vi under 2001 fortsatt att öka vår marknadsandel. Övrigt Antalet anställda per 2001-09-30 var 212 personer, varav 111 utanför Sverige. Intressebolaget Combitech Systems Combitech Systems, av vilket Enea äger 35 procent, hade under perioden en nettoomsättning på 181,8 (137,0) MSEK. Enea-koncernens resultatandel redovisas under finansiella intäkter och uppgår till 5,8 (4,1) MSEK. Resultatandelen redovisas brutto. Sammanfattande utsikter för år 2001 Avmattningen på den globala telekom-marknaden fortsätter, vilket slår hårt mot vår försäljning av OSE-produkter. Det är fortfarande mycket osäkert när detta förändras - en osäkerhet som förstärkts av händelserna i USA. Vidare kan konstateras att visibiliteten framöver är fortsatt mycket svag, inte minst inför det fjärde kvartalet som normalt svarar för uppemot hälften av årsförsäljningen för OSE-produkterna. Konsultmarknaderna i Sverige och USA är för närvarande svaga och en stabilisering är mycket svår att förutse. På grund av det rådande marknadsläget framförallt vad avser den globala telekom-marknaden gör styrelsen bedömningen att någon förnyad prognos för helåret 2001 inte kan avges. Tack vare tidigare och nu planerade besparingsåtgärder och ett framgångsrikt arbete med att minska kundfordringarna är koncernens likviditet fortsatt god och vår bedömning ligger fast att vi räknar med att åstadkomma ett positivt kassaflöde utan behov av externt kapitaltillskott. Överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendationer Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen och Redovisnings-rådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i vår senaste årsredovisning. Som en följd av de rekommendationer som trädde i kraft 1 januari 2001 har beräkningen av resultat per aktie justerats. Tidigare redovisade pågående arbeten redovisas nu som fordran respektive skuld på beställare för pågående uppdrag. Justering har även gjorts för föregående år. Följande rekommendationer är valfria och har ännu inte implementerats: RR1:00, RR15, RR16, RR17 och RR19. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké för 2001:2002-02-08 Ola Berglund VD Frågor besvaras av Ola Berglund, tel 08 - 507 140 00 Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. Koncernstruktur: [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00150/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00150/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar