NY FORSKNING OM KRAFT OCH LIV I VATTEN

Flera vattenkraftföretag, Energimyndigheten, Havs-och vattenmyndigheten samt Vattenmyndigheterna står gemensamt bakom forsknings- och utvecklingsprogrammet Kraft och liv i vatten, KLIV.

-   Det finns flera utmaningar på miljö- och energiområdet, till exempel EU:s ramdirektiv för vatten, förnybartdirektivet, klimatmål, nationella miljömål och ett kraftsystem med större andel vindkraft. Hur dessa utmaningar ska hanteras på bästa sätt genererar frågor inom flera vetenskapliga områden. Inte minst krävs systemperspektiv, säger Johan Tielman, ordförande i programgruppen och miljöchef på E.ON Vattenkraft Sverige. Forskning och utveckling kan bidra med svar. Jag ser fram emot användbara resultat när projekten slutredovisas om två år.

Tre utvecklingsprojekt ska bidra till programmets vision; mer kraft och liv i våra vatten. Syftet med KLIV är att vattenkraftföretag och myndigheter samverkar för att ta fram kunskap och metoder som krävs för att komma ett steg närmare visionen.

Docent Tore Söderqvist, vid Enveco Miljöekonomi AB leder ett av projekten, som syftar till att ta fram en användarvänlig modell för samhällsekonomisk värdering av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder.

Det andra projektet ska analysera ekologiska och samhällsekonomiska effekter av redan genomförda miljöåtgärder kopplade till vattenkraft. Docent Leonard Sandin vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala leder projektet.

Docent Roland Jansson, vid Umeå universitet leder det tredje projektet som ska ta fram en arbetsgång för prioritering mellan miljöåtgärder i vattenförekomster påverkade av vattenkraft.

Linn Sjöström, handläggare på Energimyndighetens avdelning för forskning och innovation, säger:

-   Det krävs ett systemperspektiv på vattenkraften där avvägningar görs med hänsyn till både miljö- och energiområdet. Forskningen inom KLIV kan bidra med viktig kunskap om miljöåtgärder och utveckla modeller för hur flera samhällsintressen kan tas tillvara. Vattenkraftens roll i dagens och framtidens hållbara energisystem är en central fråga som Energimyndigheten också adresserar i det gemensamma arbetet med Havs- och vattenmyndigheten för att ta fram en nationell strategi för vattenkraften.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) medfinansierar KLIV genom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Niklas Egriell, utredare vid HaV säger:

-   Havs- och vattenmyndigheten bedömer att KLIV-programmets forskning och utveckling är angelägen för att ta fram kunskap och metoder som behövs för en mer ekologiskt anpassad vattenkraft. KLIV förväntas bidra med viktig kunskap för genomförandet av den nationella strategin för vattenkraft.

KLIV leds av en programgrupp. Energiforsk är sammanhållande. Läs mer på www.kraftochliv.se

Kontakt:
Sara Sandberg, Energiforsk 08-677 27 28
Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Sverige 070-573 44 14
Niklas Egriell, Havs- och vattenmyndigheten 010-698 60 86
Linn Sjöström, Energimyndigheten 016-542 06 43

  
Energiforsk AB
| Org.nr 556974-2116 | Telefon: 08-677 25 30 | E-post: kontakt@energiforsk.se Post: 101 53 Stockholm | Besök Stockholm: Olof Palmes gata 31 | Besök Malmö: Nordenskiöldsgatan 6 | www.energiforsk.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar