EI granskar nätbolagens intäktskrav

Elnätsföretagen har nu ansökt hos EI om att få ta ut 136 miljarder kronor av sina kunder under de kommande fyra åren. EI inleder idag granskningen av inlämnade uppgifter för att i oktober fatta beslut om intäktsramar som sätter ett tak för de avgifter företagen får ta ut.  

- Elnätsföretagens ansökningar ska nu prövas av oss. Vi kommer att noga granska de underlag som lämnats in, för att sedan fatta beslut om vad som är en rimlig intäktsram för varje företag. Vår uppgift är att säkerställa att företagen inte tar ut överpriser av kunderna, säger avdelningschef Caroline Törnqvist.

Vid kommande årsskifte övergår Energimarknadsinspektionen från att granska elnätsavgifterna i efterhand till att i förväg besluta hur stora intäkter varje företag får ha.

Nu har 160 elnätsföretag ansökt hos EI om intäktsramar för perioden 2012-2015. En första sammanställning visar att företagen under de närmaste fyra åren ansöker om att få ta ut cirka 136 miljarder kronor av sina kunder. Det kan jämföras med 2008-2011 då företagen, enligt en preliminär uppskattning, kommer att ha intäkter på ungefär 103 miljarder kronor.

I oktober beslutar EI om intäktsramar för samtliga företag. EI kan komma att besluta om en lägre intäktsram än vad företagen ansökt om. När nivån på intäktsramarna sätts utgår EI dels från att kunderna ska ha rimliga och stabila avgifter, dels från att företagen ska få täckning för skäliga kostnader och kunna få en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten.

Affärsverket svenska kraftnät, som driver det svenska stamnätet, omfattas också av de nya reglerna. Det som huvudsakligen skiljer är att det är regeringen som fattar beslut om intäktsram utifrån EI:s bedömning samt att Affärsverket svenska kraftnät har en ettårig tillsynsperiod. Affärsverket svenska kraftnät ansökte tidigare i år om att få ta ut intäkter på drygt 6,1 miljarder kronor av sina kunder under 2012. I ett underlag som överlämnades till regeringen i förra veckan föreslog EI en intäktsram på 4,5 miljarder kronor.

Målsättningen med den nya regleringen är att skapa långsiktigt stabila avgifter samtidigt som elnätet kan förnyas, byggas ut och anpassas till målen om ökad förnybar elproduktion. Kunderna ska inte påverkas av var elnätsföretagen ligger i sin investeringscykel.

Fakta: Övergången till förhandsreglering av elnätsavgifterna är en anpassning till EU:s elmarknadsdirektiv från 2003 och ändringar i den svenska ellagen. Från 2012 ska EI i förväg besluta om en fyraårig intäktsram för varje företag. Till och med 2011 granskas skäligheten i företagens avgifter i efterhand. Det innebär att elnätsföretagens avgifter för 2010 och 2011 ännu inte granskats av EI. Mer information om det nya sättet att granska elnätsföretagen finns på http://bit.ly/gbqDjL.

För mer information kontakta:
Caroline Törnqvist, avdelningschef, 016-16 27 70
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Prenumerera