EI sänker Affärsverket svenska kraftnäts föreslagna intäktsram med 1,6 miljarder

Affärsverket svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (EI) om att få ta ut intäkter på drygt 6,1 miljarder kronor av sina kunder under 2012. I ett underlag till regeringen föreslår EI en intäktsram på 4,5 miljarder kronor.

Vid kommande årsskifte övergår Energimarknadsinspektionen från att granska elnätsavgifterna i efterhand till att i förväg besluta hur stora intäkter varje företag får ha. Det nya sättet att granska företagen är en anpassning till EU:s elmarknadsdirektiv från 2003 och de ändringar i den svenska ellagen som riksdagen beslutat.

Företagen får ansöka hos Energimarknadsinspektionen om hur stora intäkter de vill ha under de kommande fyra åren. EI granskar företagens uppgifter och beslutar om intäktsramar. När nivån på intäktsramarna sätts utgår EI dels från att kunderna ska ha rimliga avgifter, dels från att företagen ska få täckning för skäliga kostnader och kunna få en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten.

Vad gäller lokal- och regionnätsföretagen fattar EI beslut om intäktsramar i oktober 2011.

Vad gäller statliga Affärsverket svenska kraftnät är det regeringen som fattar ett slutgiltigt beslut om hur stora intäkter företaget får ha. EI:s uppgift är att granska Affärsverket svenska kraftnäts förslag till intäktsram och att rekommendera ett beslut till regeringen. EI har nu lämnat ett förslag till regeringen.

Affärsverket svenska kraftnät hade yrkat om en intäktsram på 6,1 miljarder kronor. EI har efter granskning av detta förslag funnit att den totala intäkten bör uppgå till högst 4,5 miljarder kronor. EI:s beslut baserar sig på en samlad bedömning av vad som framkommit i ärendet och utgör en uppskattning av vad som är skäliga kostnader och avkastning i Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet för år 2012.

För mer information kontakta:
Caroline Törnqvist, avdelningschef, 016-16 27 70
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.