Elnät inom vindkraftparker är undantagna från kravet på koncession

Vattenfalls elnät mellan vindkraftverken inom en planerad vindkraftpark i Falkenberg kommun är undantaget från koncessionsplikt. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen (EI) i ett beslut som väntas få stor principiell betydelse för vindkraftsutbyggnaden i Sverige.

Just nu planeras och projekteras många vindkraftparker både till havs och på land. Enligt ellagen får en elektrisk starkströmsledning normalt inte byggas eller användas utan tillstånd, så kallad nätkoncession. En del elnät är dock undantagna från koncessionsplikt och EI har nu för första gången tagit ställning till vad som ska gälla för elnätet mellan vindkraftverken inom en vindkraftpark. - Beslutet innebär en avsevärd regelförenkling som kan underlätta och påskynda den svenska vindkraftsutbyggnaden, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson. Den aktuella prövningen gäller Vattenfall Vindkraft Sverige AB som i slutet av förra året begärde att EI skulle pröva om elnätet inom den vindkraftpark som företaget planerar på fastigheten Hjuleberg 2:1 i Falkenbergs kommun var undantaget från koncessionsplikt. De nät som är undantagna från koncessionsplikt ska uppfylla vissa kriterier, till exempel att det rör sig om ett internt nät där innehavaren använder ledningarna för överföring av el för egen räkning. EI har nu prövat Vattenfalls ansökan och kommit fram till att företaget inte behöver koncession för det aktuella nätet. Den planerade vindkraftparken har 22 vindkraftverk utspridda på ett 10 kvadratkilometer stort område. Beslutet finns att ladda ner från www.ei.se.

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Prenumerera