Elnätsföretagens avgifter prövas i förväg

Från den 1 januari 2012 ska Energimarknadsinspektionen (EI) pröva elnätsföretagens avgifter i förväg istället för som idag granska dem i efterhand. Det står klart sedan riksdagen antagit regeringens proposition Förhandsprövning av nättariffer.

- Det stärker kundernas ställning och innebär en mycket stor omställning för elnätsföretagen som nu måste planera sin verksamhet med en större framförhållning än tidigare, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson. Idag sätter nätföretagen själva sina avgifter för överföring av el. Avgifterna granskas sedan i efterhand av Energimarknadsinspektionen. Den nya modellen innebär att inspektionen i förväg ska besluta om hur stora intäkter företagen får ha under en fyraårsperiod. Intäkterna ska täcka skäliga kostnader för att driva nätverksamhet under perioden samt ge en rimlig avkastning på satsat kapital. Hänsyn ska även tas till kvaliteten i nätföretagets sätt att bedriva verksamheten. Den nya modellen gynnar både kunderna och företagen. Kunderna eftersom de vet att företagen inte tar ut för höga intäkter och företagen eftersom de får en större förutsägbarhet i sin verksamhet. Energimarknadsinspektionen har under våren börjat förbereda införandet av de nya reglerna. I ett första skede handlar det om att fastställa en metod för beräkning av företagens tillåtna intäktsramar. Arbetet bedrivs i dialog med branschen och kundrepresentanter. Målsättningen är att den nya tillsynsmodellen ska vara transparent och lätt att förstå för både nätföretag och kunder. Mer information om de nya reglerna finns på www.ei.se.

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Prenumerera