Fjärrvärme ökade mindre i pris än el

Fjärrvärme har under de senaste tre åren ökat mindre i pris än både el och pellets. Den som värmer sin bostad med fjärrvärme har också lägre månadskostnad än den som använder el eller olja. Pellets är dock fortfarande den billigaste uppvärmningsformen. Det visar Energimarknadsinspektionens årliga genomgång av fjärrvärmemarknaden.

Under perioden 2006 till 2009 ökade priset på fjärrvärme med 7 procent i flerbostadshus och 6 procent i småhus, inflationen borträknad. Under samma period ökade priset på el för småhus med 9 procent, pellets ökade med 12 procent samtidigt som priset på olja för småhus sjönk från en hög nivå med 3 procent. Att värma sitt hus med fjärrvärme kostade under första kvartalet 2009 i genomsnitt 78 öre per kWh. Pellets kostade 58 öre per kWh, olja 101 öre per kWh och el i genomsnitt 133 öre per kWh. Rapporten, som tagits fram i samarbete med Statens energimyndighet, jämför också fjärrvärme med konkurrerande alternativ vad gäller konkurrens, miljöpåverkan och stödsystemet för konverteringsbidrag. - Fjärrvärmekunderna befinner sig i en svag position gentemot fjärrvärmeföretagen. Samtidigt ser vi en tendens mot en större öppenhet från företagens sida som gynnar kunderna, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen. Kunderna har nu i större utsträckning än tidigare möjlighet att behålla sina gamla uppvärmningssystem och kan dessutom välja att komplettera fjärrvärmen med andra uppvärmningsformer. Anslutningskostnaderna är lägre och fler avtal än tidigare kan sägas upp med kort varsel. Det gör att kunderna kan ställa högre krav samtidigt som det finns en potential för ökad konkurrens mellan energislagen. Energimarknadsinspektionen bedömer att den nya fjärrvärmelagen som trädde i kraft förra året kommer att stärka kundernas ställning. Under 2009 utarbetar inspektionen föreskrifter som beskriver företagens skyldighet att lämna prisinformation samt uppgifter om drift- och affärsförhållanden till inspektionen. Dessa uppgifter ska sedan sammanställas i nyckeltal och finnas tillgängliga för kunder och allmänhet. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner från www.ei.se.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Prenumerera