Nu ska alla elkunder kunna få en snabb prövning av sin anslutningsavgift

Energimarknadsinspektionen (EI) utvidgar sin metod för prövning av elnätsföretagens anslutningsavgifter. Det innebär att den nya metod som beslutades i vintras nu även kan användas vid prövning av anslutningar på längre avstånd.

Elnätsföretagen är skyldiga att ansluta en kund till sitt nät. Företagen har samtidigt rätt att ta ut en skälig avgift som motsvarar kostnaderna för anslutningen. De kunder som anser att avgiften är för hög kan vända sig till EI för att få den prövad.

EI beslutade den 18 februari 2010 om en ny schablonmetod för att pröva om elnätsföretagens anslutningsavgifter är skäliga. Metoden har hittills använts i runt 600 ärenden som gällt avstånd upp till 599 meter från närmast befintliga transformatorstation. Utvidgningen av metoden innebär att EI nu kan pröva anslutningar på avstånd upp till 1199 meter.  

- Det är ett efterlängtat beslut av både kunder och företag som äntligen får rimliga planeringsförutsättningar, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

Eftersom flera rättsinstanser funnit att det är lämpligt att använda schablonbelopp vid beräkning av anslutningsavgifter har EI valt en sådan metod. Det innebär att de faktiska kostnaderna kan vara både lägre eller högre än schablonen. Totalt sett ska dock schablonen ge elnätsföretagen täckning för sina kostnader.

Den beskrivna metoden ska användas vid anslutningar med en säkringsstorlek på 16-25 ampere.Mer information om metoden för att beräkna anslutningsavgifter finns på www.ei.se.

För mer information kontakta:
Roger Husblad, biträdande chefsjurist, 016-16 27 60

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.