Offentliggör årsredovisning samt handlingar inför årsstämma

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolagets reviderade årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser (verksamhetsberättelse) och styrelsens förslag på ny revisor inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.enersize.com) samt finns även bifogade med detta pressmeddelande. Handlingarna kan även beställas från bolaget. Årsstämma hålles den 26 april 2018 kl. 13.00 (EET) i Tekniskas Salar, adress Eerikinkatu 2, våning 6, Helsingfors, Finland.

Enersizes årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser och styrelsens förslag på ny revisor finns tillgängliga på Enersizes webbplats www.enersize.com, samt bifogade med detta pressmeddelande.

Den reviderade årsredovisningen skiljer sig inte i några väsentligheter avseende räkenskaper från bokslutskommuniké publicerad 2018-03-23 och ovan nämnda dokument kommer att finnas tillgängliga översatta till svenska på bolagets webbplats innan dess att årsstämman hålles.

Ovan nämnda dokument kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman och kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran. 

För mer information:
Christian Merheim, styrelseordförande
Tel: +46(0)708-182 853
E-mail: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only)

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-mail: sami.mykkanen@enersize.com 

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com

Bolagets Certified Adviser är Sedermera Fondkommission.

Om oss

Enersize är ett finskt bolag inom energisektorn. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets största ägare är Cleantech Invest Oyj som är noterat på Nasdaq Helsinki First North och Nasdaq Stockholm First North.