Bokslutsrapport januari-december 2010

 

Fjärde kvartalet

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 482 MSEK (1 966), en organisk minskning med 19 procent
 • EBITDA uppgick till 409 MSEK (557)
 • Periodens resultat uppgick till 148 MSEK (182), inklusive återföring av reservering avseende skattekostnad i Norge samt engångskostnader för refinansiering
 • Företrädesemission genomfördes om cirka 2,4 miljarder SEK efter transaktionskostnader
 • Nya låneavtal avseende finansiering fram till slutet av 2014

Året 2010

 • Rörelseintäkterna uppgick till 5 326 MSEK (6 581), en organisk minskning med 14 procent, vilket var i linje med bolagets guidning till aktiemarknaden
 • EBITDA uppgick till 605 MSEK (1 807), negativt påverkat av en engångseffekt om -626 MSEK till följd av avyttring och omstrukturering av verksamheter i Finland
 • Årets resultat uppgick till -4 620 MSEK (608), negativt påverkat av nedskrivning av immateriella tillgångar om 
  -4 261 MSEK främst hänförliga till den norska verksamheten
 • Operativt kassaflöde uppgick till 151 MSEK (1 153), inklusive negativa engångseffekter relaterade till omfinansieringen om 256 MSEK
 • Nettolåneskulden den 31 december 2010 uppgick till 3 951 MSEK (6 645)
 • Styrelsen föreslår att inte lämna någon utdelning för 2010
 • Oförändrad prognos: För 2011 förväntas den organiska intäktsnedgången understiga 10 procent. En återgång till organisk intäktstillväxt förväntas från och med 2012.

Tabell återfinns i bifogad pdf

Kommentar från Johan Lindgren, Eniros koncernchef och vd:

2010 var ett svårt år för Eniro. Rörelseintäkterna minskade organiskt med 14 procent, vilket var enligt vår prognos men icke desto mindre den sämsta utvecklingen någonsin för Eniro under en tolvmånadsperiod. Intäktsnedgången förklaras av transformationen från print till online där omställningstakten varit för låg vilket har lett till bristande säljeffektivitet. I samband med sammanslagningen av säljkårerna i början av året skapades en eftersläpning i den svenska försäljningen, vilket gav betydande intäktstapp under andra halvåret.

Till viss del kunde intäktsnedgången kompenseras av kostnadsneddragningar, som för helåret uppgick till 435 MSEK, vilket överträffade våra förväntningar. Det pågår ett arbete med att anpassa antalet anställda och konsulter till verksamhetens omfattning och produktutvecklingsverksamheten har dämpats. Årets rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) var svagt som ett resultat av minskade intäkter och negativa engångseffekter från avyttring och omstrukturering av den finska verksamheten.

Aktivitetsnivån i bolaget var hög under fjärde kvartalet. För att lösa den långsiktiga finansieringen genomfördes en företrädesemission om cirka 2,5 miljarder SEK, i vilken såväl existerande aktieägare som externa garanter deltog. Vi ser det som positivt att det garantikonsortium som bestod av bolagets banker inte behövde delta i emissionen. Emissionsbeloppet användes till att minska nettolåneskulden och vi har idag låneavtal som säkrar bolagets finansiering fram till slutet av 2014. Samtidigt gjordes en översyn av organisationen för att öka fokuset på försäljningen med ett tydligt uttalat intäktsansvar och effektivisera produktutveckling och leveransorganisation samt komplettera finansfunktionen.

Med cirka 40 procent av intäkterna för 2011 insålda under föregående år ägnar vi nu all kraft åt att vända den negativa intäktsutvecklingen. Vi arbetar med att förbättra säljeffektiviteten och kommer även att öka produktutbudet. De nya versionerna av eniro.se och gulesider.no med produktsöksfunktionalitet möjliggör ett breddat kunderbjudande och nya annonsformat som började marknadsföras och säljas i januari 2011. Sedan lanseringen har användningen av våra nya tjänster ökat kraftigt, såväl på Internet som via mobil.

Eniro är genom sin unika databas, diversifierade kundbas, stora säljkår och användarvänliga söktjänster väl positionerat för att tillvarata möjligheter på den växande sökmarknaden. Säljstarten för de nya söktjänsterna i Sverige och Norge har varit problemfri och vi har fått positiv respons från våra kunder. Utifrån den positiva säljstarten ser vi en utplaning av den negativa orderutvecklingen, som visar att de åtgärder vi nu genomför kommer att få effekt som en ensiffrig nedgångstakt av intäkterna under andra halvåret.

Eniros utsikter är oförändrade. För 2011 förväntas den organiska intäktsnedgången understiga 10 procent. En återgång till organisk intäktstillväxt förväntas från och med 2012.

För 2011 har vi identifierat potential för fortsatta kostnadsanpassningar. Den totala kostnadsminskningen under 2011 förväntas bli 200 MSEK lägre jämfört med kostnadsbasen under 2010, exklusive effekterna av avyttringen och omstruktureringen av verksamheterna i Finland. Kostnadsbasen förväntas sänkas med ytterligare 200 MSEK under 2012.

Johan Lindgren,
Koncernchef och vd

 

För information, kontakta:

Johan Lindgren, Koncernchef och vd
Tfn 08-553 310 01

Mattias Lundqvist,Tf finansdirektör
Tfn 070-555 14 90

Lena Schattauer, Tf IR-chef
Tfn 070-595 51 00

 

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 4 400 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar