Eniro offentliggör nuvarande anslutningsgrad och förlänger acceptfristen för utbyteserbjudandena

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Per dagens datum har utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 68 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 57 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp i Eniro. För att möjliggöra ett fullföljande av rekapitaliseringen har Eniro beslutat att förlänga acceptfristen för utbyteserbjudandena till den 26 juli 2017.

Eniro AB (publ) (”Eniro” eller ”Bolaget”) har genom pressmeddelande den 3 april 2017 meddelat att Bolaget tillsammans med Bolagets långivande banker utarbetat en plan för rekapitalisering. Rekapitaliseringen innebär en förändrad kapitalstruktur genom bland annat en kontant nyemission om cirka 275 miljoner kronor (”Kontantemissionen”), nytt låneavtal, avskrivning av banklån och kvittning av banklån mot stamaktier (”Rekapitaliseringen”).

Som en del av Rekapitaliseringen beslutade årsstämman den 7 juni 2017 enhälligt om erbjudanden till (i) innehavare av preferensaktier i Eniro att lösa in preferensaktier och att teckna nya stamaktier av serie A i Bolaget i en nyemission och då använda inlösenfordran för att betala för tecknade aktier, och (ii) innehavare av konvertibler (2015/2020) i Eniro att teckna nya stamaktier av serie A i Bolaget i en nyemission och att använda konvertibelfordran för att betala för tecknade aktier (”Utbyteserbjudandena”). Årsstämman beslutade även att styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning av nya stamaktier i Utbyteserbjudandena.

Den 8 juni 2017 publicerade Eniro ett prospekt avseende Utbyteserbjudandena, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.enirogroup.com samt på Pareto Securities webbplats www.paretosec.com.

Utbyteserbjudandena är villkorade av att de accepteras av såväl preferensaktieägare som tillsammans äger minst 95 procent av samtliga preferensaktier som innehavare av konvertibler som sammantaget innehar minst 95 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp[1].

Per den 4 juli 2017 har Utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 68 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 57 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp.

För att möjliggöra ett fullföljande av Rekapitaliseringen har Eniro beslutat att förlänga acceptfristen för Utbyteserbjudandena till kl. 17.00 den 26 juli 2017. Förlängningen av acceptfristen innebär att tidplanen för efterföljande delar av Rekapitaliseringen förskjuts i motsvarande mån. En uppdaterad preliminär tidplan presenteras nedan.

Om erforderlig acceptans inte uppnås i Utbyteserbjudandena, kommer inte något ändrat låneavtal träda ikraft. Samtidigt upphör Bolagets anstånd enligt stand still-avtalet, vilket innebär att bankerna har rätt att säga upp samtliga skulder enligt låneavtalet till omedelbar betalning. Eftersom Eniro saknar medel för att återbetala dessa låneåtaganden avser styrelsen att hos tingsrätten ansöka om företagsrekonstruktion om erforderlig acceptans inte uppnås i Utbyteserbjudandena, vilket med stor sannolikhet skulle medföra totalförlust för Bolagets stamaktieägare, preferensaktieägare och konvertibelinnehavare.

Preliminär tidplan

26 juli 2017                                                               Sista dagen i acceptperioden för Utbyteserbjudandena

28 juli 2017                                                               Offentliggörande av utfallet av Utbyteserbjudandena

31 juli–16 augusti 2017                                        Handel med BTA i Utbyteserbjudandena

11 augusti 2017                                                      Offentliggörande av villkor i Kontantemissionen

15 augusti 2017                                                      Publicering av delårsrapport för januari-juni 2017

17 augusti 2017                                                      Offentliggörande av prospekt avseende Kontantemissionen

18 augusti 2017                                                      Avstämningsdag för deltagande i Kontantemissionen

Omkring den 21 augusti 2017                           Omvandling av BTA till stamaktier av serie A i Utbyteserbjudandena

22 augusti–5 september 2017                          Teckningsperiod i Kontantemissionen

Pareto Securities är Sole Manager och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i samband med Utbyteserbjudandena. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Pareto Securities.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, Styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2017 klockan 21.45 CET. 

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.  

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.


[1] Eniros styrelse kan, efter godkännande av bankerna, besluta att fullfölja Utbyteserbjudandena även vid lägre anslutningsgrad.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar