Eniros bokslutskommuniké 2017

Eniro publicerar bokslutskommuniké för 2017. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

HELÅRET: JANUARI – december 2017

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 595 MSEK (1 967), en minskning med 19 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 16 procent.
 • EBITDA minskade 60 procent till 173 MSEK (428). EBITDA-marginalen uppgick till 10,8 procent (21,8).
 • Periodens resultat uppgick till 76 MSEK (-862).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,05 SEK (-1,88) före och efter utspädning.
 • En ny skalbar affärsmodell har lanserats som innebär ett mer omfattande kunderbjudande samt en övergång till abonnemangsbaserade avtal.
 • Året belastades av höga kostnader av engångskaraktär uppgående till -70 MSEK (-12). Av dessa avsåg -31 MSEK (‑12) omstruktureringskostnader, -25 MSEK (0) rådgivningskostnader i huvudsak relaterade till arbetet med Eniros rekapitalisering samt -14 MSEK (0) kostnader med anledning av tvisten med Fonecta.

FJÄRDE KVARTALET: oktober – december 2017

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 374 MSEK (479), en minskning med 22 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 14 procent.
 • EBITDA minskade med 54 procent till 33 MSEK (72). EBITDA-marginalen uppgick till 8,8 procent (15,0).
 • Periodens resultat uppgick till 224 MSEK (-38).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,06 SEK (-0,10) före och efter utspädning.
 • Den finansiella ställningen har kraftigt förbättrats efter genomförd rekapitalisering. De räntebärande skulderna har minskat med mer än 800 MSEK, varav 275 MSEK utgör en skuldnedskrivning som ger en positiv effekt på finansiella poster i resultaträkningen. Eget kapital har ökat till1 097 MSEK (468) .
 • Det nya erbjudandet implementeras fortsatt i Sverige, Norge och Danmark, med ökad intensitet i främst Norge.
 • Ett åtgärdsprogram för att ytterligare sänka kostnaderna inför 2018 har till största delen genomförts under december månad och kostnaderna under 2018  beräknas minska med mer än 100 MSEK.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar att utdelning inte skall utgå, vare sig på stam- eller preferensaktier.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Den 8 januari 2018 beslutade Eniros styrelse att inom sig utse Joachim Berner till ny styrelseordförande i samband med att Björn Björnsson på egen begäran avgick ur styrelsen.

 

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
MSEK 2017 2016 2017 2016
Rörelseintäkter 374 479 1 595 1 967
EBITDA 33 72 173 428
Justerad EBITDA 51 77 243 440
Rörelseresultat -9 25 -67 -664
Periodens resultat 224 -38 76 -862
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 75 5 217
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -575 -1 217 -575 -1 217

Eniros bokslutskommuniké kommer också att finnas tillgänglig på engelska.

 
For more information, please contact:

Örjan Frid, President and CEO, Eniro, tel. +46-70 561 1615

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018, kl 08.30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 8 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar