Eniros delårsrapport januari – mars 2018

Eniro publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

FÖRSTA KVARTALET: JANUARI – MARS 2018

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 354 MSEK (432), en minskning med 18 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 15 procent.
  • EBITDA minskade med 19 procent till 48 MSEK (59). EBITDA-marginalen uppgick till 13,6 procent (13,7).
  • Periodens resultat uppgick till 3 MSEK (-51).
  • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,00 SEK (-0,10) före och efter utspädning.
  • Eniro tillämpar de nya redovisningsreglerna IFRS 15 (Intäkter från avtal med kunder) från och med januari 2018. Alla jämförelsetal för 2017 är omräknade i enlighet med detta.
  • En ny skalbar affärsmodell har lanserats som innebär ett mer omfattande kunderbjudande samt en övergång till abonnemangsbaserade avtal.
  • Det nya erbjudandet implementeras fortsatt i de skandinaviska länderna. Vid utgången av kvartalet omfattades mer än 60% av kunderna i Sverige, Norge och Danmark.
  • Åtgärdsprogrammet för att ytterligare sänka kostnaderna under 2018 med mer än 100 MSEK har till största delen genomförts.
  • Efter att framgångsrikt medverkat till Eniros rekapitalisering lämnar Fredrik Sandelin sin anställning som CFO på Eniro. Ny CFO blir Hassan Tabrizi, som tillträder under augusti.
  • Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar att utdelning inte skall utgå, vare sig på stam- eller preferensaktier.

 

Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
MSEK 2018 2017* 2017/18 2017*
Rörelseintäkter 354 432 1 571 1 649
EBITDA 48 59 215 226
Justerad EBITDA 49 66 279 296
Rörelseresultat 9 -41 36 -14
Periodens resultat 3 -51 178 124
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 10 -16 5
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -618 -1 228 -618 -575

* Retroaktiv omräkning av finansiella rapporter i enlighet med IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Örjan Frid, VD Eniro, tel. +46-70 561 1615

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018, kl 08.30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 8 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar