Fortsatt tillväxt i Eniro

Fortsatt tillväxt i Eniro § Eniros intäkter ökade med 63 procent under årets första nio månader, jämfört med samma period förra året och uppgick till 2 622 MSEK § Online-intäkterna ökade under niomånadersperioden med 132 procent till 648 MSEK § Eniro Sveriges marknadsandelar för Internetreklam uppgår nu till cirka 50 procent § Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, blev 509 MSEK för niomånaders perioden, en ökning med 47 procent jämfört med föregående år § Eniro har tecknat avtal med finska Elisa Communications om att förvärva deras katalogverksamhet Kl 14.30 svensk tid den 30 oktober anordnas en telefonkonferens för analytiker och journalister med Lars Guldstrand, koncernchef och vd, samt Lennart Bernard, finansdirektör. Kommentarer på niomånadersapporten beräknas till ca 20 minuter, därefter finns tid för frågor. Telefonnummer: +44 208 781 0576 Kodord: Eniro AB Telefonkonferensen kan sedan avlyssnas via telefonnr: +44 208 288 4459. Kod: 634 322 eller på Eniros hemsida via länk fram till och med den 6 november. För mer information: Lars Guldstrand, Koncernchef och VD, 08-634 70 00, 070-528 81 81 Lennart Bernard, Finansdirektör, 08-634 70 30, 070-825 18 34 Anna-Carin Gripwall, Informationssdirektör Eniro AB, 08-634 70 04, 070- 349 30 64 www.eniro.com Eniro AB är norra Europas ledande katalogföretag, offline och online. Verksamheten omsatte 3 mdr SEK 2000 och visade ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 891 MSEK. Sedan börsnoteringen den 10 oktober år 2000 har bolaget gjort sex förvärv som adderar ca 1,2 miljarder SEK till koncernens omsättning. Eniro har verksamhet i 23 länder och har idag ca 4 000 medarbetare. Totalt tillhandahåller Eniro 800 katalogtitlar, som distribueras i ca 35 miljoner ex. Antalet sökningar via Eniros Online-tjänster under år 2000 uppgick till 65 miljoner. Fortsatt tillväxt i Eniro § Eniros intäkter ökade med 63 procent under årets första nio månader, jämfört med samma period förra året och uppgick till 2 622 MSEK § Online-intäkterna ökade under niomånadersperioden med 132 procent till 648 MSEK § Eniro Sveriges marknadsandelar för Internetreklam uppgår nu till cirka 50 procent1 § Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, blev 509 MSEK för niomånadersperioden, en ökning med 47 procent jämfört med föregående år § Eniro har tecknat avtal med finska Elisa Communications om att förvärva deras katalogverksamhet. Marknad Perioden har kännetecknats av en fortsatt försvagning av konjunkturen, med försämring av BNP-utvecklingen och minskade reklaminvesteringar som följd. Eniros viktigaste geografiska marknader förväntas visa en fortsatt försämrad ekonomisk tillväxt under 2001 jämfört med år 2000. Detsamma gäller för mediemarknaden i allmänhet och marknaden för Internetreklam i synnerhet, vilken visar på en kraftig tillbaka-gång. Vägledande media påverkas inte lika kraftigt som annan media, men naturligtvis påverkas även vägledande media av en allmän nedgång. I Sverige fortsatte den traditionella reklammarknaden att minska under det tredje kvartalet och i augusti hade investeringarna sjunkit med cirka 13 procent jämfört med år 2000 1) . IRM uppskattar att den traditionella reklammarknaden kommer att minska med 4 procent 2001 jämfört med år 2000. Marknaden för Internetreklam har hittills i år tappat cirka 20 procent och helårsprognosen pekar även den på drygt 20 procent minskning. Därmed bedöms Internetreklamens andel av den traditionella reklammarknaden inklusive Internet i Sverige att minska från 5,6 procent 2000 till 4,6 procent 2001. Detta utgör dock fortfarande en väsentligt högre andel jämfört med övriga Europa. Verksamheten De tyska bolagen WLW och Windhager konsolideras från årets inledning. Eniro förvärvade 75 procent av "Svar om Stockholm" i februari. Tjänsten marknadsförs under namnet 118 767. Eniro har en option på att förvärva Bonniers resterande 25 procent inom 36 månader. Bonniers har en motsvarande rätt att sälja sin andel. AS Teabeliin, den ledande röstportalen i Estland, förvärvades till fullo i april. Eftersom företaget har varit delägt av Eniro sedan tidigare, har förvärvet inte någon påverkan på Eniros konsoliderade intäkter. Förvärvet av det polska katalogföretaget Panorama Polska Sp.z.o.o godkändes av de polska konkurrensmyndigheterna i maj. Konsolidering av verksamhetens räkenskaper har skett från och med andra kvartalet. Den 29 juni meddelade Svea Hovrätt ett interimistiskt beslut i Eniros mål mot Tele Danmarks svenska dotterbolag Gulan AB och Mediaförlaget Företagstele International AB. Rätten fann starkt stöd för att Gulan är en efterbildning av Eniros skyddade arbete Gula Sidorna. Därmed fanns sannolika skäl för att ett upphovsrättsligt intrång skett och motparterna förbjöds vid vite att fortsätta med sitt intrång. Den 23 april 2001 offentliggjorde SEAT Pagine Gialle S.P.A. ett publikt erbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Eniro AB. SEAT drog tillbaka sitt erbjudande i juli, då de inte nådde önskade 50,1 procent av aktieantalet. I juli kvalificerade Eniro-aktien sig som indexaktie i Stockholmsbörsens OMX-index. Eniro är det enda media-företaget i indexlistan. Indexet är viktat efter företagens individuella börsvärde. Eniro är viktat till 0,87 procent. Telia sålde hälften av sitt innehav i Eniro i början av juli, vilket innebär att Telia numera äger 25,5 procent av Eniros aktier. Eniro tecknade en avsiktsförklaring om att förvärva det finska telecombolaget Elisa Communications katalog-verksamhet Direktia Oy i juni. I september undertecknades ett förvärvsavtal mellan parterna. Köpeskillingen uppgår netto till ca 850 miljoner SEK 2) . Affären bedöms kunna slutföras före årets utgång varvid köpeskilling kommer att erläggas. Som tidigare meddelats har Eniro rätt att välja om köpeskillingen ska betalas kontant alternativt genom nyemitterade aktier till säljaren Elisa Communications. Direktia är Finlands näst största katalogföretag och utgivare av bl a Gula Sidorna (Keltaiset Sivut) i Helsingforsområdet samt även ledande inom nummerupplysning. Förvärvet är beroende av bland annat den finska konkurrensmyndighetens godkännande, vilket erhölls den 26 oktober. Organisation Som en konsekvens av genomförda förvärv har en ny region-indelning av Enirokoncernen genomförts från och med detta år. Region Sverige Region Norden exkl. Sverige (Danmark, Finland) Region Centraleuropa (Windhager, WLW, Panorama Polska) Region Östeuropa (Baltikum, Ryssland, Ukraina och Vitryssland) Försäljning och resultat Eniro redovisar en fortsatt god utveckling för årets första nio månader relativt fjolåret. Intäkterna ökade med 63 procent och uppgick till 2 622 MSEK (1 612). Rensat för förvärvade enheter uppgick tillväxten till 14 procent, med störst relativ tillväxt i Region Norden exklusive Sverige, 16 procent. För årets tredje kvartal uppgick intäkterna till 619 MSEK (361) med en tillväxt på 71 procent, medan tillväxten exklusive förvärvade enheter blev 20 procent för kvartalet. Online-verksamheten bibehåller sin mycket goda tillväxttakt på en svag marknad. Intäkterna för denna verksamhet uppgick under årets första nio månader till 648 MSEK (279) vilket representerar en tillväxt på 132 procent. Den organiska tillväxten för niomånadersperioden blev 43 procent, där ökning redovisas i samtliga regioner. Den svenska marknaden för Internetreklam rapporterade en nedgång med cirka 22 procent under niomånadersperioden, vilket resulterat i fortsatt växande marknadsandelar för Eniro till cirka 50 procent. Enligt aktuell marknadsstatistik innehar Eniro också en ledande position på såväl den tyska som den polska marknaden för Internetreklam. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 163 MSEK, eller 47 procent, till 509 MSEK (346). Exklusive förvärvade enheter blev rörelseresultatet före avskrivningar 398 MSEK (346) vilket ger en förbättring på 15 procent. Region Sverige svarar för merparten av nio-månadersresultatet eller 478 MSEK (436). Den största relativa resultatförstärkningen, 58 MSEK, hänföres till Region Norden exklusive Sverige, -17 MSEK, jämfört med -75 MSEK under motsvarande period ifjol. I Region Centraleuropa är det främst WLW som haft en stark resultatutveckling. För Windhager har det tredje kvartalet präglats av kostnadskrävande kraftfulla satsningar inom främst marknadsföring och försäljning, syftande till att etablera ett nytt varumärke och en förbättrad produktportfölj samtidigt som nya geografiska närmarknader bearbetas. Som tidigare meddelats kommer Windhager som en följd av dessa aktiviteter att redovisa en väsentligt ökad kostnadsnivå från och med årets tredje kvartal och samtidigt vikande intäkter. En ökad intäktsnivå som en följd av dessa marknadsaktiviteter beräknas infalla från år 2003. Eniros polska verksamhet Panorama visar en försvagad intäkts- och resultatutveckling under innevarande år. Denna nedgång förklaras till väsentliga delar av en svag polsk ekonomi samt att det polska Televerket TPSA har etablerat sig som ny konkurrent på marknaden. Pågående åtgärder inom Panorama syftar främst till att stärka försäljningsorganisationen samt befästa och utveckla den redan starka online-positionen. I tabellen med resultat per region redovisas under rubriken Övrigt ett underskott på 35 MSEK (1). En viktig förklaring till kostnadsökningen mellan åren är att koncernens huvudkontor etablerades först under slutet av andra kvartalet 2000. Därutöver har kostnader på ca 30 MSEK relaterade till SEAT:s offentliga bud på samtliga aktier i Eniro och ej genomförda förvärv, redovisats under Övrigt, där merparten av dessa kostnader belastat årets tredje kvartal. Det tredje kvartalet är normalt årets svagaste, vilket gäller för såväl "gamla" Eniroverksamheter som för de förvärvade enheterna. Under detta kvartal blev rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -32 MSEK (- 18). Samtliga "gamla Eniroregioner" redovisar en resultatförstärkning under det tredje kvartalet medan Region Centraleuropa nu redovisat ett negativt rörelseresultat före avskrivningar på -44 MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) förbättrades med 119 MSEK, eller 37 procent, från 326 MSEK föregående års första niomånadersperiod till 445 MSEK för motsvarande period i år. Resultat efter skatt för årets första nio månader blev 79 MSEK (136). Rörelsens kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första nio månader uppgick till 610 MSEK. Periodens kassaflöde blev -231 MSEK, där de under perioden genomförda förvärven haft en negativ påverkan på kassaflödet med 1 030 MSEK. Finansiell ställning Soliditeten uppgick per den 30 september till 55 procent, vilket innebär en viss förstärkning sedan årsskiftet. Skuldsättnings-graden ökade något under årets första nio månader till 0,51 gånger. Den räntebärande nettoskulden i relation till rörelseresultat före avskrivningar, rullande 12 månader, uppgick till 1,8 gånger. Avkastningen på det egna kapitalet för den senaste 12- månadersperioden var 14 procent. Koncernens räntebärande nettoskuld har under niomånadersperioden ökat med 916 MSEK, från 969 MSEK vid årsskiftet till 1 885 MSEK per den sista september. Medarbetare Antalet heltidsanställda uppgick per den 30 september till 3 807 personer, en ökning sedan årsskiftet med 1 426. Antalet anställda fördelar sig per region enligt nedanstående tabell: Region Sverige 647 Region Norden exkl Sverige 625 Region Centraleuropa 1 279 Region Östeuropa 1 256 Framtidsutsikter Efterfrågan på Eniros viktigaste geografiska marknader har ytterligare försämrats under hösten. Vår bedömning är att en bestående svag efterfrågesituation, i kombination med satsningar i främst Region Centraleuropa, kommer att få en dämpande effekt på förbättringstakten avseende koncernens rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, innevarande år. Proforma information m m Finansiell information för koncernen avseende år 2000 är i rapporten upprättad proforma och utgår i huvudsak från den koncernstruktur som är helt genomförd under årets första halvår. Detaljerad information om proformaförutsättningar finns att tillgå i det prospekt, som lämnades till marknaden inför bolagets notering på Stockholmsbörsens O-lista. Prospekt kan rekvireras från Eniro. I niomånadersrapporten per 30 september 2001 tillämpas samma redovisningsprinciper som i årsbokslutet per 31 december 2000. Stockholm 30 oktober, 2001 Lars Guldstrand lars.guldstrand@eniro.com Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 30 oktober 2001 Ernst & Young AB Finansiell information Bokslutskommuniké jan - dec 2001 19 februari 2002 Delårsrapport jan - mars 2002 14 maj 2002 Bolagsstämma 14 maj 2002 Delårsrapport jan - juni 2002 14 augusti 2002 Delårsrapport jan - sept 2002 29 oktober 2002 För mer information, kontakta: Lars Guldstrand, koncernchef och VD Eniro AB Tel 08-634 70 01, 070-528 81 81 Lennart Bernard, finansdirektör Eniro AB Tel 08-634 70 30, 070 825 18 34 IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik, 2001 1 SEK=1,55 FIM, Aug 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00870/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00870/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar