Systemfel orsakar de flesta stora avbrotten inom elektroniska kommunikationstjänster enligt en ny rapport från Enisa

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) offentliggör idag den tredje årliga rapporten angående omfattande avbrott i sektorn för elektronisk kommunikation. Annual Incidents report 2014 tillhandahåller en sammanlagd analys av säkerhetstillbuden från 2013 som har orsakat svåra avbrott. De flesta incidenter som rapporterades till tillsynsmyndigheter och Enisa involverade mobilt internet och mobiltelefoni. De vanligaste orsakerna är systemfel som huvudsakligen påverkar basstationer och omkopplare.

Den årliga rapporten är resultatet av en process för händelserapportering över hela EU som inleddes år 2012, under artikel 13 a i ramdirektivet (2009/140/EG). Incidenter rapporteras nationellt av aktörer till de nationella tillsynsmyndigheterna. De svåraste avbrotten rapporteras årligen av de nationella tillsynsmyndigheterna till Enisa och till den Europeiska kommissionen. De viktigaste resultaten summeras nedan:

  • 90 större incidenter har rapporterats: Under året har 19 länder rapporterat om 90 betydande incidenter medan 9 länder inte har rapporterat om några betydande incidenter.
  • Mobilnäten påverkas mest: Uppskattningsvis hälften av de större avbrotten involverade mobilt internet och mobiltelefoni.
  • Påverkan på nödsamtal: 21 % av de större incidenterna har även påverkat nödsamtal (åtkomst till 112).
  • Majoriteten (61 %) av avbrotten orsakades av systemfel: De flesta av systemfelen var fel i programvaran, fel på hårdvaran och felaktig konfigurering av programvaran som påverkar omkopplare och basstationer.
  • Naturfenomen har störst påverkan när det gäller förlorade användartimmar: Hårt väder (kraftigt snöfall, stormar) leder ofta till strömavbrott eller fel på kablar, vilket i sin tur leder till svåra avbrott när det gäller förlorade användartimmar. Det som huvudsakligen har påverkats är basstationer, omkopplare och mobil omkoppling.

Enisa:s verkställande direktör professor Udo Helmbrecht uttalar sig:

”Allmänna kommunikationsnät och tjänster utgör ryggraden i EU:s digitala samhälle. Vårt mål är att hjälpa till med att öka återhämtningsförmågan och säkerheten när det gäller elektronisk kommunikation. Att rapportera incidenter och diskutera faktiska incidenter är väsentligt för att förstå riskerna och vad som kan förbättras. Enisa kommer att fortsätta samarbeta med EU:s tillsynsmyndigheter inom telekommunikation för att stödja en ändamålsenlig och effektiv rapportering angående säkerhetstillbud.”

Den här årliga rapporten talar inte om bestämda länder, leverantörer eller incidenter. Enskilda incidenter kommer att diskuteras med den Europeiska kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna inom expertgruppen för artikel 13 a. Där behovet finns stödjer Enisa EU:s medlemsstater för att mildra särskilda typer av incidenter. Efter rapporteringen om incidenterna 2012 håller Enisa på att ta fram en handledning för köpare och säljare som hjälper leverantörer att hantera säkerheten samtidigt som de kan upphandla viktiga verksamheter från IKT-leverantörer eller lägga ut dessa på entreprenad.

Den fullständiga rapporten: https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/Incidents-reporting/annual-reports/annual-incident-reports-2013/

Bakgrund: Artikel 13 a i ramdirektivet (2009/140/EG) i EU:s rättsliga ramverk för elektronisk kommunikation (EU legal framework for electronic communications).

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ArHKpkFnRB0

För intervjuer: Christoffer Karsberg, expert inom nät- och informationssäkerhet, e-post: Christoffer. Karsberg (at) enisa.europa.eu, telefon: +30 6951782255

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar