Bolagsstämma i Enlight Interactive AB (publ)

Bolagsstämma i Enlight Interactive AB (publ) Enlight Interactive AB (publ) har idag hållit ordinarie bolagsstämma på Nalen i Stockholm under ledning av professor Stig Strömholm. Resultat- och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen fastställdes. Bolagets vinst disponerades enligt styrelsens förslag innebärande att någon utdelning inte lämnas. Ansvarsfrihet meddelades för styrelseledamöter och verkställande direktören. Stämman beslutade om omval av tidigare styrelseledamöter samt nyval av professor Johan Roos, IMD, Lausanne, Schweiz. Stämman beslutade om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom koncernen genom nyemission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter att teckna nya aktier. Nyemissionen skall omfatta ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor. Skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, tecknas av ett dotterbolag med avsikten att optionsrätterna skall avskiljas och försäljas till högst 35 ledande befattningshavare inom koncernen. Skuldebrevet med teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande skuldebrevets nominella belopp. Teckning av skuldebrevet skall ske senast den 31 december 1999. Skuldebrevet skall löpa med fem procent årlig ränta och återlösas senast den 1 oktober 2000. Nyteckningskursen fastställs till 130 procent av den genomsnittliga aktiekursen under anmälningsperioden för teckningserbjudandet. Skuldebrevet skall vara förenat med maximalt 3.000 avskiljbara optionsrätter som var och en ger rätt att tidigast den 1 november 2002 och senast den 30 oktober 2003 teckna 25 nya aktier av serie B i bolaget om nominellt en krona. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullteckning uppgå till högst 75.000 kronor. Utspädningseffekten kommer vid fullteckning att uppgå till ca 1,2 procent av aktiekapitalet och ca 0,2 procent av röstetalet. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Pelle Tornell, VD, Enlight Interactive AB, tel. 08-597 960 00, pelle.tornell@enlight-interactive.com Enlight Interactive AB i korthet Enlight Interactive är Nordens ledande företagsgrupp inom lärande och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Enlight Interactive är Stockholmsbörsens enda bolag inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning. I samband med börsintroduktionen genomfördes en nyemission för att bland annat öka satsningen på webbaserade system för lärande i företag och e-commerce. Enlight Interactive är verksamt inom affärsområdena Consumer Software och Web Learning Systems. Inom Consumer Software utvecklas, utges och distribueras interaktivt lärande och underhållning för hem och skola. Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av cd-rom och kunskapsprogram till konsumenter. I Sverige är marknadsandelen 40% på totalmarknaden och över 70% inom kunskapssegmentet. Inom affärsområdet Consumer Software finns dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se (ägt till 50%), en webbutik för försäljning av programvara till konsumenter. Inom affärsområdet Web Learning Systems utvecklas webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för webbaserad utbildning. Inom affärsområdet Web Learning Systems finns dotterbolagen Infinity Learning, Eld Interaktiv Produktion, Ilearn samt Svenska Test & Kunskapsmätningar (ägt till 58%). Till de största kunderna hör Telia, Scandic Hotels och Office-kedjan. Under 1998/99 omsatte Enlight Interactive 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00010/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar