Delårsrapport Enlight Interactive AB (publ) Kvartal 1: juli 1999 - september 1999

DELÅRSRAPPORT ENLIGHT INTERACTIVE AB (publ) Kvartal 1: juli 1999- september 1999 Verksamhetens första kvartal i sammandrag @ Årlig tillväxt per rullande 12-månaders period uppgick till 62%. @ Omsättningen ökade under verksamhetsårets första kvartal med 13% till 42,4 (37,4) MSEK. @ Rörelseresultatet uppgick till -16,5 (-1,6) MSEK och resultatet före skatt uppgick till -20,3 (-1,7) MSEK. @ Offensiva marknadssatsningar har intensifierats. @ Lansering av Nordens största Web-shop för spel och kunskapsprogram har skett. @ Utlandssatsning inledd genom etablering på den holländska marknaden inom Web Learning Systems. Enlight Interactive noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 12 oktober 1999. Sammandrag 1 juli - 30 september 1999 MSEK Juli - Juli - Helår sept. sept. 98/99 1999 1998 Omsättning 42,4 37,4 228,2 Rörelseresultat -16,5 -1,6 4,0 Resultat före skatt* -20,3 -1,7 3,8 Rörelsemarginal (%) -38,9 -4,3 1,8 Antal anställda vid 133 68 130 periodens utgång Soliditet (%) 10,2 36,5 24,9 (46,2)** * Inklusive minoritetens andel ** Soliditet med beaktande av genomförd nyemission. Likvid för genomförd nyemission om 104 MSEK erhölls den 4 oktober 1999. Med detta taget i beaktande tillförs kassan 104 MSEK. Eget kapital ökar med 104 MSEK och balansomslutningen ökar sålunda med 104 MSEK. Offensiva satsningar under första kvartalet - ett led i strategin Den nyligen genomförda nyemissionen i samband med noteringen av Enlight Interactive vid OM Stockholmsfondbörs har möjliggjort en rad strategiskt viktiga satsningar för att förstärka koncernens ledande position och för att främja utvecklingen inom området interaktivt lärande och underhållning. Satsningar sker inom koncernens båda affärsområden, Consumer Software respektive Web Learning Systems. Dessa satsningar syftar till att nå ut med befintliga produkter i nya marknadskanaler och på nya geografiska marknader, att utnyttja befintliga kanaler och marknader för nya produkter samt till att förstärka tagna marknadspositioner. Satsningarna följer plan och kostnaderna tas till största delen över resultaträkningen. Strategiska satsningar - Consumer Software @ Ingo.se - Uppbyggnaden av ingo.se tillsammans med Spray är Nordens största satsning på webb-shop för programvara. Satsningen innefattar uppbyggnad av webbtjänst, rekrytering och uppbyggnad av organisation samt nationell marknadsföringskampanj för lansering av tjänsten. @ Levande Böcker - Breddad marknadsföringskampanj för att nå ut till nya målgrupper på massmarknaden. - Lansering, införsäljning och leverans av nytt massmarknadskoncept för Levande Böcker ger koncernen möjlighet att komma ut i nya säljkanaler, vilket kompletterar det existerande framgångsrika butikssystemet. @ IQ Media - Nytt butikskoncept för IQ Media, inkluderande såväl lanseringskampanjer som fasta inredningar i butik. - Nytt logistiksystem för rationalisering av leveranser till Sverige och övriga Norden. Strategiska satsningar - Web Learning Systems @ iLearn - Uppbyggnad av nisch-tjänster via Internet. @ Infinity Learning - Fortsatt uppbyggnad av sälj- och utvecklingsorganisation. - Utveckling av ny version av Infinity Learning System, samt av nya systemmoduler så kallade Infinity Learning Solutions. @ Svenska Test - Vidareutveckling av det webbaserade systemet TestStation. - Fortsatt planenlig rekonstruktion av verksamhet i Umeå och Stockholm. - Etablering av dotterbolag i Holland. Verksamheten inom Consumer Software - stärkt position på växande marknad Affärsområdet Consumer Software har, på en växande marknad, under de första åtta månaderna 1999 ökat sin marknadsandel i Sverige vilken nu uppgår till 40%. Marknadstillväxten har under de första 8 månaderna varit 38% enligt branschföreningen MDTS. Som tidigare kommunicerats samt aviserats i det prospekt som upprättades inför noteringen på O-listan var försäljningen under perioden juli - september inom affärsområdet Consumer Software svag. Den tillfälligt lägre försäljningen förklaras av det fina sommarvädret, vilket lett till en nedgång för bio, TV- tittande och cd-romförsäljning generellt. Detta särskilt i jämförelse med motsvarande period föregående år, då ett dåligt väder ledde till en historiskt sett hög försäljning. Vidare har koncernen drabbats av förskjutningar i planerade produktlanseringar. Dessa lanseringar kommer att ske under nästa kvartal. Verksamheten inom Web Learning Systems - flera viktiga allianser och order Inom affärsområdet Web Learning Systems har en rad viktiga allianser och kunder tillkommit. Bland dessa kan nämnas Telia/Telenor, Docendo, New Start, Riksskatteverket, SAS och Euro-Aptitudes, den franska landsoperatören för ECDL (European Computer Driving Licence). Affärsområdet har idag en fakturering från Sverige, Norge, Danmark, Holland, Tyskland och Frankrike. Dotterbolag i Holland har under perioden etablerats. En viktig del för effektivt utnyttjande av interaktivt lärande är möjligheten att mäta kompetens samt certifiera uppnådda utbildningsinsatser. Av denna anledning förvärvade Enlight Interactive i april aktier i Svenska Test och Kunskapsmätningar AB motsvarande 58 procent av kapitalet och 87 procent av rösterna. Den 27 oktober 1999 lämnade Enlight Interactive ett offentlig erbjudande avseende samtliga aktier i Svenska Test. Genom förvärvet av Svenska Test stärker Enlight Interactive sin ställning som dominerande aktör inom interaktivt lärande (e-learning) i Norden, samtidigt som en stark grund för vidare expansion av Enlight Interactive i Europa läggs. Vidare ges Svenska Test möjlighet att dra nytta av Enlight Interactives övergripande satsning på interaktivt lärande. Marknad - starkt ökande intresse för interaktivt lärande Tillväxten på marknaden för Consumer Software har varit fortsatt hög under 1999. De första åtta månaderna växte den svenska cd-rom marknaden med 38% jämfört med samma period föregående år. Detta trots en ovanligt varm sommar som fick tillväxten att tillfälligt avta under perioden juli till september. Den huvudsakliga förklaringen till den starka tillväxten är att marknaden snabbt är på väg att bli en massmarknad med nya kundgrupper och bredare marknadskanaler. Företagsmarknaden för Web-baserat lärande är en ny bransch i snabb tillväxt. Marknaden för Web-baserat lärande förutspås enligt IDC, ett amerikanskt institut specialiserat på marknadsanalys inom IT-sektorn, nå en genomsnittlig tillväxt på ca 95% per år fram till år 2003. Enlight Interactive är bland de första att etablera sig på denna nya marknad. Resultat De omfattande utvecklings- och marknadssatsningar som koncernen för närvarande genomför, med lanseringen av Ingo.se och inom Web Learning Systems som beskrivs ovan, har tillsammans med periodens svaga försäljning lett till ett rörelseresultat för verksamhetsårets första kvartal som är betydligt lägre än motsvarande period föregående år. Detta är i linje med vad som uppgavs i det prospekt som upprättades inför noteringen på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -16,5 (-1,6) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till -38,9 (-4,3) procent. Resultatet före skatt uppgick till -20,3 (-1,7) MSEK. Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet efter investeringar uppgick för de första tre månaderna till -15,4 (-10,2) MSEK. Likvida medel uppgick per 1999-09-30 till 7,3 (0,0) MSEK. 1 Koncernens egna kapital uppgick till 15,9 (31,6) MSEK, vilket ger en 1 soliditet om 10,2 (36,5) procent. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 38 (15) MSEK. 1 Emissionslikviden om 104 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader, inkom efter periodens slut. Justerat för denna uppgick soliditeten till 46,2%. Personal Antalet anställda i slutet av september 1999 var 133 (68), varav 108 (53) i Sverige. Investeringar Investeringarna uppgick till 3,4 (5,4) MSEK. Investeringarna har framförallt gjorts i utveckling av nya produkter samt inköp av inventarier. Kostnaderna för investeringar i framtagandet av nya kunskapsprodukter aktiveras och skrivs av över den ekonomiska livslängden. Övriga investeringar har belastat resultaträkningen. Aktiekapital och börsnotering Enlight Interactives aktie av serie B noterades på O-listan vid OM Stockholmsbörsen den 12 oktober 1999. I samband med noteringen genomfördes en ägarspridning och nyemission riktad till allmänhet och svenska institutioner. Intresset för erbjudandet var stort och övertecknades drygt fyra gånger. Nyemissionen tillförde bolaget 104 MSEK efter emissionskostnader. Enlight Interactive har cirka 4.500 aktieägare. Antal aktier uppgår till 6.354.618, varav 2.681.095 är av serie A och 3.673 523 är av serie B. Vid full acceptans av det erbjudande som Enlight Interactive lämnat till aktieägarna i Svenska Test och Kunskapsmätningar AB ökar antalet B-aktier i Enlight Interactive med 82.320. Allt detta under förutsättning att Enlight Interactives bolagsstämma godtar styrelsens förslag till nyemission. Andra viktiga händelser Pia Rüdh har utsetts till ny verkställande direktör i IQ Media. Pia Rüdh kommer närmast från Egmont Entertainmnet, där hon var divisionschef för Köpvideo/Biodistribution. Utblick Intresset för interaktivt lärande och underhållning i alla delar av samhället har ökat kraftigt det senaste året. Idag är det ett självklart inslag i såväl hem och skolor som på arbetsplatser. I USA, där begreppet e-learning myntats för att beskriva branschen för interaktivt lärande, märks nu också en febril aktivitet på kapitalmarknaden kring interaktivt lärande. Enlight Interactive är Sveriges, och även Europas, första noterade e-learning- bolag. De satsningar som möjliggjorts av noteringen skapar grunden för en fortsatt kraftig expansion från den redan marknadsledande positionen. Av de 200 miljarder kronor som varje år investeras inom hela utbildningssektorn i Norden läggs idag endast en bråkdel på interaktivt lärande. Denna andel ökar dock snabbt. Enlight Interactive är bra positionerat för att dra stor nytta av denna utveckling. Stockholm den 11 november 1999 Pelle Tornell Verkställande direktör Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat delårsrapporten avseende perioden 1 juli - 30 september 1999 och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligen begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 11 november 1999 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Bengt Fröander Auktoriserad revisor Nästa rapporttillfälle Delårsrapport juli - december 1999. 10 februari, 2000 ENLIGHT INTERACTIVE AB (publ) RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK Juli - Juli - Juli - sept sept juni 1999 1998 1998/199 9 Omsättning 42,4 37,4 228,2 Rörelseresultat -16,5 -1,6 4,0 Övrigt finansnetto -4,9 -0,1 -0,8 Resultat efter finansiella -21,4 -1,7 3,2 poster Poster hänförliga till minoriteter och 1,1 0 0,6 intressebolag m.m. Skatt 0 0 -1,0 Årets resultat efter - 20,3 -1,7 2,8 skatt BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK 30 sept 30 sept 30 juni 1999 1998 1999 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 62,8 33,4 62,3 Övriga omsättningstillgångar 85,2 53,1 79,8 Kassa och bank 7,3 0,0 7,2 Summa tillgångar 155,3 86,5 149,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15,9 31,6 36,2 Avsättningar och 39,0 15,1 23,3 långfristiga skulder Kortfristiga skulder 100,4 39,8 89,8 Summa eget kapital och 155,3 86,5 149,3 skulder KASSAFLÖDESANALYS juli - juli - juli - sept sept juni 1999 1998 1998/199 9 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i -18,4 1,6 19,2 rörelsekapital Förändring i rörelsekapital 6,4 -6,4 16,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,0 -4,8 35,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,4 -5,4 -46,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter -15,4 -10,2 -10,9 investeringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15,5 8,2 16,0 Förändring likvida medel 0,1 -2,0 5,1 NYCKELTAL Soliditet % 10,2 36,5 24,9 1 Soliditet % 46,2 Rörelsemarginal % -38,9 -4,3 1,8 Investeringar 3,4 5,4 46,8 Antal anställda vid 133 68 130 periodens utgång Försäljningstillväxt % 13 56 75 DATA PER AKTIE Genomsnittligt antal aktier 5 259 5 259 5 259 380 380 380 Vinst per aktie -3,87 -0,32 0,54 1) Likvid för genomförd nyemission om 104 MSEK erhölls den 4 oktober 1999. Med detta taget i beaktande tillförs kassan 104 MSEK. Eget kapital ökar med 104 MSEK och balansomslutningen ökar sålunda med 104 MSEK. För ytterligare information Enlight Interactive AB 08 - 597 960 00 Dalagat. 7 111 23 STOCKHOLM Kontaktperson Pelle Tornell, VD Enlight Interactive AB (publ) Definitioner Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen. Soliditet Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen. Vinst per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Enlight Interactive - ledande inom interaktivt lärande och underhållning i Norden Enlight Interactive är Stockholmsbörsens enda bolag inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning. I samband med börsintroduktionen genomfördes en nyemission för att bland annat öka satsningen på webbaserade system för lärande i företag och e-commerce. Koncernen är uppdelad i två affärsområden: Consumer Software och Web Learning Systems. Inom Consumer Software utvecklas, utges och distribueras interaktivt lärande och underhållning för hem och skola. Affärsområdet Consumer Software består av dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se (ägt till 50%), en webbutik för försäljning av programvara till konsumenter. Inom affärsområdet Web Learning Systems utvecklas webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Affärsområdet Web Learning Systems består av dotterbolagen Infinity Learning, Eld Interaktiv Produktion, Ilearn samt Svenska Test & Kunskapsmätningar [REMOVED GRAPHICS] Affärsidé Lärande underhållning för dig i kunskapssamhället. Enlight Interactives affärsidé är att utveckla, förlägga och marknadsföra interaktiva produkter, tjänster och system som ger individer möjligheter att lära och underhållas, samt ger organisationer möjlighet att stödja läroprocessen. Vision Enlight Interactives överordnade mål är att med Norden som bas skapa ett av Europas ledande företag inom utbildning och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Strategi Enlight Interactives övergripande strategi är att utveckla de bredaste och mest attraktiva marknadskanalerna för interaktivt lärande och underhållning, e-learning. För dessa kanaler ska Enlight Interactive producera produkter och tjänster inom valda områden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00150/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00150/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar