Halvårsrapport juli - december 2000

HALVÅRSRAPPORT JULI - DECEMBER 2000 Samordning och fokusering av e-learning verksamheten · Omsättning ökade till 153,1 MSEK (139,1), resultat före skatt var -49,3 MSEK (-35,7) · Omsättningen i affärsområdet Professional ökade med 75 % till 15,7 MSEK (9,0), samtliga landsbolag utanför Norden väntas nå break-even under 2001, Holland redan under tredje kvartalet (jan-mars) · Sammanslagning av dotterbolag i Professional reducerar kostnader med 20 MSEK/år · Lägre försäljning för Levande Böcker än väntat 44,3 MSEK (48,4) har föranlett kostnadsnedskärningar om 7 MSEK på årsbasis · Försäljningen av Pan pågår, med hjälp av svenska och internationella rådgivare Koncernen i sammandrag 1 juli 2000 - 31 december 2000 Mkr juli-dec juli-dec juli - juni 2000 1999 1999/2000 Omsättning 153,1 139,1 183,3 Rörelseresultat -49,9 -28,6 -113,6 Resultat före skatt -49,3 -35,7 -128,2 Rörelsemarginal (%) -32,6 -20,6 -62,0 Antal anställda vid periodens 213 141 171 utgång Soliditet (%) 60,1 42,8 68,8 Enlight är Europas ledande aktör inom webbaserad testning och certifiering, och levererar en komplett uppsättning webbaserade verktyg för effektivt lärande. Koncernen har verksamhet i 8 länder och är även Nordens största inom interaktivt lärande för hemmamarknaden. Enlights kärnverksamhet - e-learning - är uppdelad i två områden; e- learning mot företagsmarknaden inom affärsområdet Professional, vilket beskrevs i pressrelease den 22 januari 01, samt e-learning mot konsumentmarknad inom ramen för Levande Böcker. Koncernen har tagit ledande positioner inom flera strategiska segment och är etablerad i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Belgien, Storbritannien och Tyskland. I koncernen finns även dotterbolaget Pan Interactive, Nordens största bolag inom e-entertainment. Pan ägs till 76% av Enlight och är under försäljning. Affärsområdet Professional Efter periodens utgång har all verksamhet inom Professional samordnats och bedrivs nu under varumärkena Enlight och Enlight TestStation med ny varumärkesprofil. Omorganisationen har lett till en besparing på ca 20 MSEK på årsbasis vilken får effekt från maj 2001. Koncernens produktfokus ligger på tre kompletterande delar: Nationella lösningar för webbaserade tester och certifieringar (t ex ECDL- certifieringen), lösningar för genomförande av målinriktad kompetensutveckling med s k Competence Management-verktyg, och kundspecifika lösningar för lärande i kundrelationer. Försäljningen inom Professional uppgick under perioden till 15.7 MSEK, en ökning med 75% jämfört med föregående år. Marknadsutveckling Den europeiska e-learning-branschen väntas enligt IDC ha en årlig tillväxttakt på över 90 % fram till 2004. Under år 2000 har de flesta storföretag i Sverige infört webbaserade verktyg för lärande. Två viktiga drivkrafter väntas påverka utvecklingen på Enlights marknader. Dels väntas kraven på mätbar effekt av satsningarna på e-learning öka efterfrågan på web-tester. Dessutom väntas den allt större mängden olika leverantörer av standardkurser och skräddarsydda kurser öka storföretagens behov av verktyg för samordnad användning och uppföljning av lärandet, t ex Enlights Competence Management-verktyg. Försäljning i Sverige I Sverige har periodens försäljning inom Professional till största delen gällt skräddarsydda lösningar för att stödja lärande i kundrelationer. Försäljningen av Enlights Competence Management-lösningar väntas successivt öka under 2001, i takt med att fler kunder vill kombinera testning med verktyg för webbaserade kurser och uppföljning av utbildningssatsningar. Försäljning av Competence Manager väntas dock under 2001 vara en mindre del av totalen i affärsområdet Professional, på grund av den snabbare tillväxten inom test och certifiering. Försäljningen av Competence Management-verktyg stödjer försäljningen av tester och certifieringar genom att underlätta effektivt användande av tester. Etablering utanför Norden Etableringen utanför Norden av Enlight TestStations webbaserade lösningar för test och certifiering har planenligt haft negativ resultatpåverkan under perioden. Kostnaderna för etablering av kontoren har tagits under hela hösten, medan försäljningen har inletts huvudsakligen i december. Varje land har 5-10 anställda, och samtliga nya etableringar förväntas ha nått break even i slutet av 2001. Basen för etableringen är de nationella avtal som Enlight TestStation tecknat för Europeiska Datakörkortet ECDL, och under perioden har ett nytt nationellt avtal med Irlands ECDL-operatör tecknats. Produktutveckling Under perioden har kostnadsförd utveckling om 15 MSEK genomförts. Vid sidan av utveckling av nya tester och system så har koncernens olika delsystem även integrerats, så att samleverans av de olika delarna underlättas. Levande Böcker Försäljningen i Levande Böcker var under perioden lägre än förväntat 44.3 MSEK (48,4), trots god framgång för nylanseringarna i Sverige. Förseningar i Finland, Norge och Danmark gav intäktsbortfall om 5-10 MSEK. Levande Böcker har behållit sin marknadsposition som största aktör i Norden. De svenska lanseringarna av de nya titlarna Kannan, Bygg Flygplan med Mulle Meck och Svea Rike III gav den högsta lanseringsförsäljningen per titel som Levande Böcker uppnått hittills, och barntiteln Mulle Meck lyckades ta sig in på 4:e plats bland topplistorna för vuxenspel. Som anpassning till den minskade tillväxttakten i marknaden, och som en följd av den starka ställning i varumärke, butiksposition och utgivning som Levande Böcker har uppnått, så har antalet medarbetare i Levande Böcker minskats efter periodens utgång. Totalt har kostnaderna minskat med ca 7 MSEK på årsbasis från april, vilket gör att Levande Böcker kan nå ökad lönsamhet med befintlig omsättning och utan att tappa marknadsposition. Pan Interactive Se separat redogörelse på sid. 5. Koncernen Försäljning Koncernens försäljning uppgick under perioden till 153,1 MSEK (139,1), en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående verksamhetsår. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick under perioden till -49,9 MSEK (-28,6). Resultat efter skatt uppgick till -49,6 MSEK (-35,7). Uppbyggnaden av dotterbolagen i Storbritannien, Holland, Tyskland och Belgien gav ett negativt resultat om 11,5 MSEK. Kostnadsförd utveckling inom Professional gav negativt resultateffekt om 15 MSEK, varav 3,3 MSEK i externa konsulttjänster. Inom Levande Böcker var försäljningen något lägre än föregående år och uppgick under perioden till 44,3 MSEK, men resultatet före skatt var på grund av lägre kostnader bättre än föregående år, 0,5 MSEK (-4,0). Koncernen väntas som helhet ge positiva månadsresultat från slutet av år 2001. Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet från koncernens löpande verksamhet uppgick under perioden till -39,1 MSEK (-28,7). Förutom gjorda investeringar innebär julförsäljningen av konsumentprodukter framför allt i Pan en temporär påfrestning av likvida medel vid periodens utgång. Nettot av kundfordringarna samt lager minus leverantörsskulder ökade under perioden från 44,2 till 88,0 MSEK, en ökning med 43,8 MSEK. Förändringen av rörelsekapitalet om -99,4 MSEK (-49,2) består till 45 MSEK av övertagande av rättigheter och utvecklingsprojekt, i samband med konsolideringen av Pan Interactive efter samgåendet med IQ Media, vilka finansieras av upptagande av lån till motsvarande belopp. Koncernens räntebärande skulder ökade därmed till 46,1 MSEK (3,3). Av övriga omsättningstillgångar på 220,4 MSEK så utgör kundfordringar 87,0 MSEK och produktutveckling i Pan 68,8 MSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 66,5 MSEK (14,1). Koncernens egna kapital uppgick till 213,1 MSEK (114,8) och soliditeten uppgick till 60,1 procent (42,8). Inom affärsområdet Professional har landsbolaget i Holland börjat ge positivt kassaflöde efter periodens utgång, och övriga landsbolagen utanför Norden väntas generera ett positivt kassaflöde under 2001. Avyttringen av Pan förväntas generera ett väsentligt tillskott till koncernens likvida medel. På grund av förseningar i internationell licensförsäljning så binder dock Pan för närvarande över 40 MSEK mer i kapital än förväntat. Den försenade internationella försäljningen väntas ske under våren. Investeringar Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 16,3 MSEK (9,1). Investeringarna har framförallt gjorts i nya produkter och goodwill för Pan, men bl a även i IT-infrastruktur. Personal Antalet anställda i koncernen per den 31 december 2000 var 213 (141). Därutöver är 20 personer projektanställda för utveckling av spelprogram. Ökningen från 30 juni till 31 december om 42 personer kommer huvudsakligen från koncernens säljbolag utanför Norden samt från fusionen med Pan i augusti. Efter periodens utgång har antalet anställda minskats med ca 35 personer i samband med organisationsförändringarna inom affärsområdet Professional och inom Levande Böcker. Den 1 februari 2001 återvände Carl-Axel Svensson till Enlight koncernen och tillträdde som VD för Levande Böcker. Carl-Axel Svensson var tidigare under flera är verksam inom Levande Böcker som sälj- och marknadschef och Vice VD. Förändring i styrelsen Vid ordinarie bolagsstämma den 8 november 2000 invaldes Gert Schyborger och Urban Doverholt i Enlights styrelse. Vid samma tillfälle lämnade Claes Felländer, Håkan Thylen och Mats Sundström styrelsen. Efter periodens utgång har även Johan Roos lämnat styrelsen. Claes Felländer kvarstår som styrelsens sekreterare. Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 0,4 MSEK (2,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11,8 MSEK (-7,7). Kommande informationstillfälle 15 maj Delårsrapport kvartal 3 24 augusti Bokslutskommuniké Stockholm den 19 februari 2001 ENLIGHT INTERACTIVE AB (PUBL) Urban Doverholt Verkställande direktör Föreliggande rapport har inte granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Urban Doverholt, VD urban.doverholt@enlight.net 08-597 960 00 Enlight Interactive AB , Dalagatan 7, 111 23 Stockholm HALVÅRSRAPPORT JULI - DECEMBER 2000 Pan Interactive- expanderar internationellt och förbereds för avyttring · Omsättningen under perioden uppgick till 93,1 (78,1) MSEK · Resultatet efter skatt var 0,8 MSEK · Order på 10 MSEK från Tyskland, den största order på den tyska marknaden som erhållits av ett svenskt spelföretag · Ägarandelen i utvecklingsstudion i London har utökats till 65 procent · Framgångsrik lansering av första produktionen i Rosemond Hill- serien · Titlarna Diablo 2 och Journalist har toppat försäljningslistorna · Avyttringen av Pan har inletts med hjälp av svenska och internationella rådgivare Pan Interactive är Nordens största interaktiva underhållningsförlag. Under perioden har IQ Media fusionerats med Pan Interactive, och bildat Pan Interactive i vilket Enlights ägarandel uppgår till 76 procent. Försäljningen av bolaget Pan Interactive har inletts med hjälp av svenska och internationella rådgivare, och följer plan. Utveckling av internationella rättigheter Baserat på Pan Interactive's internationela rättighetsportfölj sker egen utveckling av interaktiva underhållningstjänster, medan licenser för andra kanaler såsom interaktiv TV, TV, film, böcker och leksaker säljs vidare. Pan har samägda utvecklingsbolag i London och i Hollywood. Pan Interactive har bl a rättigheter till interaktiva verk kring Douglas Adams Liftarens guide till galaxen, Intergalactic Bounty Hunter, Star Trek- produktioner (utanför USA), samt flera produktioner som bygger på Astrid Lindgrens böcker och karaktärer. Försäljning Pan Interactive's försäljning under perioden uppgick till 93,1 MSEK (78,1). Bolaget är enligt Gfk den största aktören i Sverige, och har enligt Gfk ökat sina marknadsandelar under år 2000. Bolaget har under perioden erhållit en order på 10 MSEK från Koch Media i Tyskland för produktionen the Fallen (Star Trek: Deep Space Nine). Den internationella försäljningen utanför Norden växer. Redan idag har licenser för bolagets rättigheter sålts via bolagets internationella nätverk till 18 länder, däribland Tyskland, Kina, Korea, Japan, UK, Frankrike och USA. Resultat Rörelseresultatet för Pan uppgick under perioden till 3,3 MSEK. Andelen försäljning relaterad till egna rättigheter och licenser, vilken har hög marginal, har ökat i förhållande till försäljningen av distributionsprodukter. Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 MSEK. Investeringar Totalt har Pan under perioden investerat 68,8 MSEK i produktutveckling. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00330/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00330/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar