Årsredovisning och revisionsberättelse och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2016 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

Årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsidan www.enorama.se eller via pdf-filen i detta pressmeddelande. 

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Som framgår i revisionsberättelsen är den befintliga likviden inte tillräcklig för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna. 

Bolagets styrelse, har för att säkerställa Bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov, beslutat att söka ett bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2017 att besluta om en nyemission av aktier med målsättning att genomföra nyemissionen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2018. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 kl. 08.55 CET. 

Taggar:

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera