BOKSLUTSRAPPORT - Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2017

 • Enorama Pharma meddelade i juni att en patentansökan till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige lämnats in gällande formuleringen av bolagets nikotintuggummi.
 • Fyra varianter av nikotintuggummin – frukt och mint med 2 respektive 4 mg nikotin – har tagits fram enligt plan. Registreringsbatcher för samtliga varianter har framställts för stabilitets- och ekvivalensstudier.
 • Enorama Pharma fick i augusti två ansökningar om varumärkesregistrering godkända i EU. Det ena varumärket är ChewMed® – namnet på vår plattform för medicinska tuggummin som kan användas till era olika läkemedelssubstanser. Det andra varumärket är NICOBRIGHT – namnet på vårt nikotintuggummi. Enorama Pharma har därefter sänt in ansökningar om varumärkesregistrering för de två varumärkena i Kanada och USA.
 • Enorama Pharma har under perioden knutit flera intressanta kundkontakter i samband med konferenser och mässor. I slutet av mars deltog bolaget på Bio-Europe Spring-partner-konferensen i Barcelona och i slutet av maj på den internationella partnerkonferensen EuroPLX i Wien. Generellt var intresset för Enorama Pharma stort, både för nikotinprodukten och vår ChewMed®-plattform. Enorama Pharma har också deltagit på Expopharm i Düsseldorf och på CPHI i Frankfurt, med en lång rad möten med potentiella kunder och leverantörer.
 • En teknisk utvärdering har genomförts gällande vilka aktiva substanser mot allergisk rinit som är tillämpliga med Enorama Pharmas tuggummi som bärare. Analysen pekar ut sju stycken aktiva substanser med goda förutsättningar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2017

 • I oktober meddelade Enorama Pharma att ett samarbetsavtal ingåtts med det globala läkemedelsföretaget Dr. Reddy ́s Laboratories om utveckling och försäljning av nikotintuggummin i Nordamerika. Dr. Reddy ́s Laboratories är baserat i Hyderabad, Indien. Bolaget är listat på börserna i New York och Bombay.
 • En bioekvivalensstudie slutfördes med positivt resultat i december. Studien visade att Enorama Pharmas 4 mg nikotintuggummi med mintsmak är bioekvivalent med Nicorettes motsvarande produkt.
 • Enorama Pharma tog i oktober tog upp ett brygglån av ett dotterbolag till det indiska industri- och handelskonglomeratet DS Group. Lånet ersatte ett tidigare lån och innebar förbättrade lånevillkor för Enorama Pharma. Lånet konverterades i november till aktier. Konverteringen skedde genom en riktad nyemisson av aktier med kvittning av lånet som betalning. Bolaget DSGM blev genom kvittningsemissionen ägare till 5,8 procent av aktierna i Enorama Pharma.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I januari stod det klart att en bioekvivalensstudie av Enorama Pharmas 4 mg nikotintuggummi med fruktsmak visade upp avvikelser från jämförelseprodukten, Nicorette 4 mg frukt. Studien kommer att göras om med vissa justeringar och innebär inte någon försening av affärsplanen.
 • I januari ingick Enorama Pharma ett brygglåneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB. Brygglånet syftar till att finansiera Enoramas rörelsekapital till och med juni månads utgång 2018.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 573 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till - 7 905 (-7 673) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -8 756 (-7 836) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,82 (-1,73) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 december till 47,5% (66,6%) 

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 573 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till - 2 429 (-1 864) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -3 145 (-1 913) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,65 (-0,42) SEK 

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 816 875 aktier.

* Antalet aktier per 2017-12-31 uppgick till 4 816 875 (4 534 955). Det genomsnittliga antalet aktier under året uppgick till 4 675 915 (4 107 478).

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 07.30 CET. 

Taggar:

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera