DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till - 5 809 (-1 296) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5 924 (-1 355) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,31 (-0,42) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 september till 67,7% 

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till - 1 048 (-302) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -1 116 (-320) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,10) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2016

 • Ytterligare ett terapiområde – allergi – har valts ut för fortsatt analys och tekniska studier i samverkan med Enorama Pharmas R&D-partner. Arbetet med att identiera fler möjliga tillämpningsområden fortgår.
 • Den sensoriska analysen av Enorama Pharmas nikotintuggummin och två existerande produkter på marknaden har inletts som planerat.
 • Tekniska defekter på testutrustningen som uppstod under semesterperioden är en bidragande orsak till en försening av bioekvivalensstudien. Problemet är löst och studien beräknas kunna starta under 2016, vilket innebär att den övergripande tidplanen står fast.
 • Under perioden inleddes arbetet med att utveckla två nya innovativa och användarvänliga förpackningslösningar som alternativ till blisterförpackningen. Tester kommer att ske i samråd med utvalda leverantörer.
 • Säljarbetet har intensifierats under perioden, bland annat genom deltagande på branschmässan CPHI i Barcelona.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Resultatet av den sensoriska analysen utföll positivt och bekräftar att bolagets prototyper lever upp till målet att erbjuda konsumenter ett mjukare nikotintuggummi med större smakupplevelse genom hela tuggperioden.

*  Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 534 955 aktier. Resultat per aktie per 2015-12-31 var -0,18 SEK.
*  Antalet aktier per 2016-09-30 uppgick till 4 534 955 (3 200 000 samma period föregående år justerat för split). Det genomsnittliga antalet aktier under året uppgår till 4 107 478. 

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2018. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08.55 CET. 

Taggar:

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera

Dokument & länkar