DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017

 • Enorama Pharma har under perioden erhållit godkännande från indiska myndigheter att genomföra två planerade bioekvivalensstudier av vårt nikotintuggummi. Det gäller varianterna med mint- respektive fruktsmak. Båda studierna är under genomförande och vi inväntar bioanalytiska resultat. Stabilitetsdata genereras löpande, och registreringsansökan planeras skickas in under det första kvartalet 2018.
 • Enorama Pharma har under våren lämnat in en patentansökan till Patent- och registreringsverket i Sverige (PRV) avseende formuleringen av bolagets nikotinprodukt. Patentet kommer att skydda produkten och teknologin, men kommer också vara ett viktigt försäljningsargument i förhållande till våra nuvarande och kommande kunder.
 • Enorama Pharma fick i augusti två ansökningar om varumärkesregistrering godkända i EU. Det ena varumärket är CHEWMED - namnet på vår plattform för medicinska tuggummin som kan användas till flera olika läkemedelssubstanser. Det andra varumärket är NICOBRIGHT - namnet på vårt nikotintuggummi. Enorama Pharma har därefter sänt in ansökningar om varumärkesregistrering för de två varumärkena i Kanada och USA.
 • Enorama Pharma har under perioden deltagit i flera mycket interessanta konferenser. I slutet av mars deltog bolaget på Bio-Europe Spring-partnerkonferensen i Barcelona och i slutet av maj på den internationella partnerkonferensen EuroPLX i Wien. Generellt var intresset för Enorama Pharma stort, både för nikotinprodukten och vår CHEWMED-plattform. Enorama Pharma har också deltagit på Expopharm i Düsseldorf och på CPHI i Frankfurt där vi haft en lång rad möten med potentiella kunder och leverantörer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Enorama Pharma har i oktober ingått ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsföretaget Dr. Reddy ́s Laboratories om utveckling och försäljning av nikotintuggummi i Nordamerika. Dr Reddy ́s Laboratories är baserati Hyderabad, Indien. Bolaget är listat på börserna i New York och Bombay. Avtalet är ett viktigt steg för Enorama Pharma mot den nordamerikanska marknaden. Utvecklingsarbetet inleds omedelbart och betalningar erhålls successivt efter uppfyllande av ett antal avtalade milstolpar.
 • Enorama Pharma har ersatt ett befintligt bryggfinansieringslån om 7 MSEK med ett nytt lån om samma belopp. Det nya finansieringsavtalet har ingåtts med långivare i Singapore och har bättre villkor än det tidigare avtalet.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 475 (-5 809) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5 610 (-5 924) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,24 (-1,31) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 september till 23,4%

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 118 (-1 048) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -2 161 (-1 116) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,48 (-0,25) SEK

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 534 955 aktier. Resultat per aktie per 2016-12-31 var -1,73 SEK. Antalet aktier per 2017-09-30 uppgick till 4 534 955 (4 534 955 samma period föregående). Det genomsnittliga antalet aktier under perioden uppgick till 4 534 955 (4 534 955). 

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2019. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 07.45 CET. 

Taggar:

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera

Media

Media