DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2018

 • Styrelsen i Enorama Pharma meddelade i januari att Bolaget ingått låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB gällande ett brygglån om 7,5 MSEK. Brygglånet finansierar Enoramas rörelsekapital till och med juni månads utgång 2018. Lånet löper med en årsränta om 6,75 procent och ska amorteras över 5 år med första betalning den 31 december 2018.
 • I slutet av januari meddelade Enorama Pharma att en bioekvivalensstudie av Bolagets nikotintuggummi med fruktsmak visade upp skillnader mot referensprodukten. Tidigare hade samma studie av nikotintuggummit med mintsmak visat ett positivt resultat varför Bolaget beslutade att göra om studien av fruktvarianten med vissa justeringar. Repetitionen av studien bedömdes inte påverka Enorma Pharmas affärsplan.
 • I februari slutförde Enorama Pharma analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2 mg och 4 mg, med mintsmak. Resultatet låg inom specikationerna och var således positivt.
 • I mars slutfördes analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2mg och 4 mg, med fruktsmak. Resultatet låg inom specifikationerna och var således positivt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I början av april slutfördes den andra bioekvivalensstudien av Bolagets nikotintuggummi med fruktsmak och resultatet var positivt. Bolagets bedömning i januari att repetitionen av studien inte skulle påverka affärsplanen visade sig vara korrekt. I och med detta blev samtliga studier som krävs för att registrera tuggummit som läkemedel färdigställda. Detta var en mycket viktig milstolpe i Bolagets historia och öppnar stora möjligheter att nå ännu fler kundavtal globalt än de som Bolaget redan har.
 • Den 17 april meddelade styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget ingått ett nytt låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB gällande ett brygglån om 3,5 MSEK. Brygglånet syftar till att finansiera Enoramas rörelsekapital till och medmånadsskiftet augusti/september 2018. Lånet löper med en årsränta om 6,75 procent och ska amorteras över 5 år med första betalning den 31 december 2018.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 639 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till - 2 982 (-1 537) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -3 024 (-1 584) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,63 (-0,35) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars till 21,4% (61,7%)

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 816 875 aktier. Resultat per aktie 2017-12-31 var -1,82.
* Antalet aktier per 2018-03-31 uppgick till 4 816 875 (4 534 955). Det genomsnittliga antalet aktier under perioden uppgick till 4 816 875.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 07:45 CET.


Taggar:

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera

Media

Media