Bokslutskommuniké

JANUARI – DECEMBER 2017 

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 31 december 2017

•       Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 6 486 (3 111) tkr.

•       Resultat efter finansiella poster, -4 727 (-3 416) tkr.

•       Summa eget kapital uppgick till 12 534 (6 888) tkr vid periodens slut.

•       Periodens resultat per aktie: -0,91 sek.

•       Soliditeten uppgick till 78 % (60 %).

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2017

•       Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 374 (1 101) tkr.

•       Resultat efter finansiella poster, -1 473 (-570) tkr.

•       Periodens resultat per aktie: -0,28 sek.

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2017

•          Övertecknad nyemission på 11,2 Mkr.

•          Bolagets aktie noterades på aktietorget 24 juli.

•          Första exportordern med flertalet order till Norge med kort introduktionstid.

•          Enrad får sin största värmepumpsorder till Tegelbruket Halmstad 1,3 Mkr.

•          Enrad har skrivit entreprenadkontrakt med Wallenstam värt ca 1,2 Mkr.

•          Orderingången på aggregat har ökat ifrån 831 tkr 2016 till 4 Mkr under 2017.

•          Ny produkt för större anläggningar påbörjad.

•          Avveckling av VVS-verksamhet, upphör helt under Q1 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•          Nytt affärssystem på plats.

•          Ansökan till Horizon 2020.

•          Letter of intent med Frigotechnik, Tyskland och Holland.

•          Efter gemensam överenskommelse med grossisterna i Sverige och Norge så höjer vi priserna med 11 %.

VD-kommentar

Föregående år, 2017, har varit ett intensivt år för oss på Enrad. Nyemissionen och noteringen som genomför- des under våren gav oss de resurser som kräves för att utveckla företaget för att med full kraft kunna kapitali- sera på de unika produktsortiment vi har under kommande år.

Under hela 2017 skenade priserna på traditionella F-gaser. Efter den kraftiga nedjusteringen av kvoten ifrån EU vid årsskiftet 2017/2018 så är inte priset längre en fråga utan tillgången. Det har redan varit anläggningar som stått stilla pga. bristen på köldmedium. Förfrågningarna ifrån framförallt föreskrivande led som VVS- & Kyl-konsulter fortsätter komma in i allt högre takt och det har varit en kraftig ökning i slutet av 2017 och början av 2018. Under 2017 har stort fokus varit riktat mot att bearbeta tekniska konsulter, vilket resulterat i att Enrads aggregat är föreskrivna i flertalet konsulthandlingar. Arbetet är krävande och ledtiderna är tyvärr ofta långa.

Detta arbete måste fortskrida men under år 2018 väntas vi kunna kapitalisera ännu mera på dessa insatser genom ökad försäljning. Fokus under år 2017 har varit Sverige och Norge, där tekniken fått bra fotfäste.

Målbilden för år 2018 är att fokus fortsatt blir Sverige och Norge för att jobba vidare med alla kontakter och relationer som nu finns etablerade för att bygga upp marknaderna. Därutöver ska vi även påbörja arbetet med nya marknader.

Vi vill kunna nå nya marknader snabbare och har därför arbetat oss igenom en EU-ansökan till Horizon 2020 för att kunna få stöd till ännu snabbare internationalisering. Vi lämnade in ansökan i januari men vi nådde inte hela vägen fram. Men den positiva feedbacken vi fick gör att vi lämnar in på nytt under våren. Eftersom ledtiderna i branschen är långa så vill vi försöka få möjlighet att sätta upp anläggningar på flera platser inom EU. Vi har därför signerat ett letter of intent med Tysklands största grossist Frigoteckhnik för att få stöd i vår an- sökan och möjlighet till finansiellt stöd av installationerna och maskinerna, gäller Tyskland och/eller Holland.

Under februari har branschföreningen till EU framställt önskemål om dispens för värmepumptillverkare för fortsatt användning av etablerade syntetiska köldmedier, då man inte når miljömålen. Något som även upp- märksammades av Dagens Industri. Detta faktum vittnar om att flera tillverkare inte har tekniska lösningar för omställning till köldmedier med låga GWP eller naturliga köldmedier. En bedömning är att det vore konstigt om EU skulle acceptera sådan dispens då marknaden så länge känt till vilka villkor som gäller. Branschens tröga omställning har tidigare påverkat Enrad då även beställare och föreskrivare avvaktar. Men nu har vi kommit till ett läge då både pris och framförallt tillgång på köldmedium påverkar alla till att agera mot lösning- ar som Enrad har färdiga.

2017 har varit ett förändringens år även på produktionssidan, med siktet inställt på serieproduktion har det funnits ett antal viktiga byggblock som måste falla på plats. Detta har i första hand handlat om att standar- disera och skapa förutsättningar för en effektiv produktion både i process och produktperspektivet. En av de viktigaste delarna har varit att få in kompetent personal för att bygga in kvalité i produkterna och utöka vår egen kompetens i bolaget. Detta är nu säkrat, vi har nödvändiga resurser på plats. Det har varit en utmanan- de balans för våra operatörer att både hantera utvecklingen av våra nya produkter parallellt med standardise- ringen av vår serietillverkning. Vi har också lagt mycket arbete på strukturen, i detta innefattas implementering av nytt affärssystem (Monitor), nya produktbommar samt standardisering av såväl inköpta artiklar som våra egna konstruktioner. Kartläggning av nuvarande produktionsprocess och flöde är genomförd. Ett antal nödvän- diga förändringar är initierade, några införda men fortfarande en stor del att genomföra 2018 för att möta en kraftigt ökande efterfrågan. 2018 handlar om att bygga vidare på det vi startat samt att optimera våra fysiska flöden för vår produktmix, samtidigt måste vi skapa en miljö och omgivning som ständigt utvecklas för att möta våra kundönskningar.

Förfrågningarna som kommer in är på allt större effekter och vi påbörjade därför en vidareutveckling av våra aggregat under Q4. Vi tar nu fram en större variant av våra befintliga maskiner för att bli ännu mer konkur- renskraftiga. Vi har tidigare fått förfrågningar inom en effekt av 60-500kW men det blir allt fler förfrågningar på 500kW till 1,5 MW. Denna skall vara klar under Q2 2018.

Som avslut på denna rapport så vill jag nämna att styrelsen och jag kommit överens om att öka vår informa- tion till marknaden framöver.

Andreas Bäckäng 

Verkställande direktör

Aktien

Handelsplats                                     AktieTorget (www.aktietorget.se)

Noteringsdag                                   24 juli 2017

Kortnamn                                          Enrad

ISIN-kod                                              SE0009994858

Handelspost                                      1 aktie

Kvotvärde                                         0,5

Antal aktier vid periodens utgång 5 213 600 (1 972 000 omräknat för split)

Principer för periodrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning BFNAR 2012:1 (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvär- det respektive nominellt värde om ej annat framgår. Principerna är oförändrade jämfört mot föregående år.

Granskning av revisor

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2017.

Kommande finansiella rapporter

Kv 1 släpps den 17 maj.

Kv 2 släpps den 27 aug.

Kv 3 släpps den 26 nov.

Kv 4/bokslutskommuniké 2018 släpps den 25 februari 2019.

Årsstämma

Årsstämma kommer hållas i Borås den 17 maj 2018.

Årsredovisning

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor före årsstämman.

Avlämnande av delårsrapport

Borås den 26 februari 2018 

Andreas Bäckäng 

Verkställande direktör 

Jakob Granström 
Styrelseordförande 


Frank Hallberg 
Styrelseledamot 


Peter Tunstad Johansson 
Styrelseledamot 


Carl-Johan Ahl 
Styrelseledamot 

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar samt installation. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

Prenumerera