Delårsrapport januari - mars 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 31 mars 2018

 • Nettoomsättningen för de första tre månaderna uppgick till 1 269 (751) tkr.

 • Resultat efter finansiella poster, -1 791 (-865) tkr.

 • Summa eget kapital uppgick till 10 743 (6 023) tkr vid periodens slut.

 • Periodens resultat per aktie: -0,35 sek.

 • Soliditeten uppgick till 73 % (48 %).

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Order till Göteborgs stad 0,8 mkr.

 • Avvecklingen av VVS-verksamheten har under perioden belastat resultatet med ca 250 000 kr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Naturvårdsverket ger avslag på SKVP:s ansökan om undantag från f-gasförordningen.

 • Ansökan till Horizon 2020.

 • Order till Uppsala Landsting 1 mkr.

 • Order till Teknisk Fastighetsservice AB 0,4 mkr.

 • Svensk Kylnorm släpps, tekniska krav och säkerhetsanvisningar för kyl och värmepumpssystem.

VD-kommentar

Kära aktieägare, det händer mycket i branschen just nu och det är många saker som kommit på plats till vår fördel. Som förutspått, gav Naturvårdsverket avslag på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens ansökan om ett undantag från f-gasförordningen. SKVP:s avslag blev en tydlig markör för hela branschen att prisökningen på f-gaser kommer att fortsätta och att brännbara köldmedier är framtiden. Nu gäller det för branschen att sätta fart eftersom det annars finns en risk att det blir brist på värmepumpar. Mitt i detta är jag väldigt trygg med att vi sedan länge levererar framtidssäkrade produkter som bidrar till en bättre miljö. Vår svårighet som liten aktör har varit att nå ut med våra energilösningar när marknaden och de största aktörerna väntat på andra lösningar och inte agerat i tid. Detta hoppas vi nu kommer att förändras med relativt snabb takt.

Då vi sett en kraftigt ökad efterfrågan, har vi utökat med två resurser på försäljning och kundsupport för att hinna ge stöd till konsulter, installatörer och grossister. Som jag nämnt i tidigare vd-kommentarer, så är ledtiderna långa och vi får lägga ner mycket arbete innan ordrarna kommer in eftersom vi arbetar mot flera led. Det som kommer in som order och offertförfrågningar idag är oftast påbörjat 1-1,5 år tillbaka. Med det sagt ser vi nu att det gedigna arbete som vi lagt ner på försäljningssidan börjar ge resultat bland annat med ordern från Göteborgs stad under Q1 och ordrarna från Uppsala landsting och Teknisk Fastighetsservice AB under Q2.

Parallellt med det har vi fortsatt processen med vår internationalisering med ansökningar till Horizon 2020 och kontakten med tyska Frigotechnik.

Vidare har Svensk Kylnorm släppts och den ger hela branschen en tydlig riktlinje kring hur man ska arbeta med framtidens köldmedier vad gäller tekniska krav och säkerhet. Något vi på Enrad varit noga med och därför redan följer de anvisningar som finns i normen. Just riskerna med brännbara köldmedier har länge varit ett motargument från den konservativa delen av branschen. Men det faktum att vi följer Svensk Kylnorm och att Naturvårdsverket tydligt markerat att f-gaserna ska fasas ut, visar att tekniken finns på plats och att tiden för brännbara köldmedier verkligen är inne.

Vi har nu avslutat allt kring VVS-verksamheten som en av grundarna tidigare drivit i bolaget. Detta innebär också att vi tappar omsättning men det är något vi ser att vi kommer att hämta hem. En del förseningar gör att vi haft arbeten ända in i maj månad och fått köpa in tjänster till en betydligt högre timkostnad. Detta kommer tillfälligt dra ner vår bruttomarginal. Vi har även ett antal större engångsposter i form av rekryteringar till försäljning, produktion, uppstart IT-system och flertalet mässor som belastar resultatet.

Andreas Bäckäng

Verkställande direktör

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar samt installation. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

Prenumerera

Dokument & länkar