Kommuniké från årsstämma Enrad AB (publ)

Enrad AB (publ) (”Bolaget”) höll årsstämma den 18 juni 2018 i Borås. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet. Stämmans beslut i sitt väsentligaste var:

 • Att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2017.

 • Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

 • Att balansera Bolagets fria egna kapital i ny räkning.

 • Att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

 • Att arvode för verksamhetsåret 2018 skall utgå till styrelseordföranden med 91 000 kr och till övriga styrelseledamöter med 45 500 kr vardera och till revisorn enligt räkning.

 • Att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Stämman valde om följande personer till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma:

  • Peter T Johansson (omval)

  • Carl Johan Ahl (omval)

  • Jakob Granström (omval)

  • Frank Hallberg (omval)

  • Stämman valde Jakob Granström till styrelsens ordförande (omval).

 • Stämman valde Frejs Revisorer AB med auktoriserade revisorn Michael Glimstedt som huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa årsstämma.

 • Stämman beslöt att anta ny bolagsordning av den lydelse som framgår av bilaga 16.1 såvitt avser lägsta och högsta aktiekapital och lägsta och högsta antal aktier. Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 15 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst
  3 000 000 och högst 30 000 000.

 • Stämman beslöt att anta ny bolagsordning enligt bilaga 16.1 såvitt avser att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri samt skall kallelsen införas på Bolagets webbsida www.enrad.se.

 • Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och eller emission av konvertibler och eller teckningsoptioner mot kontant betalning och eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av Bolagets antal aktier om högst 4 000 000 aktier.

Dokument relaterade till den aktuella årsstämman finns att tillgå på www.enrad.se.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar samt installation. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

Prenumerera

Dokument & länkar