Osäkerheten på marknaden fortsätter

Finansiell översikt - tre kvartal 2001 Osäkerheten på marknaden fortsätter Ensto-koncernens omsättning för de nio första månaderna 2001 var 135,9 miljoner euro. Omsättningen för motsvarande period senaste år, 151,1 miljoner euro, innehåller affärsverksamheter som utgick ur koncernen under år 2000. Den jämförbara omsättningen ökade med 1,6 %. Rörelsevinsten för de tre första kvartalen var nu 6,7 miljoner euro jämfört med 13,1 miljoner euro senaste år (i jämförbara tal 11,2 ME). · Omsättningen var 135,9 ME, i jämförbara tal är ökningen 1,6 %. · Rörelsevinsten var 6,7 ME, d.v.s. 4,9 procent av omsättningen. · I juni sålde Ensto hela aktiestocken i Sormat Oy till bolagets operativa ledning och två industriella placerare. · Enligt ett tidigare uppgjort försäljningsavtal övergick Ensto Parts Oy:s produktion av stansade metallkomponenter till Meconet Oy från början av september. · Jacek Ratajczak har utnämnts till direktör för Ensto Utility Networks från 1.11.2001. Ensto Oy:s ledningsgrupp består av verkställande direktör Seppo Martikainen, ekonomidirektör Karita Mattila samt affärsområdesdirektörerna Sami Tulus (Building Technology), Kai Qvist (Enclosures and Components), Jussi Viitala (Industry) och Jacek Ratajczak (Utility Networks). Det tredje kvartalet medförde ingen ändring i Ensto-koncernens utveckling. Den osäkerhet som präglat marknadsläget fortsatte. Koncernens olika enheter har uppmärksamt följt lägesutvecklingen och vidtagit nödvändiga anpassningsåtgärder. Building Technology och Utility Networks noterade den största omsättningsökningen. Utsikterna för Industrys kontraktstillverkningsenheter förbättrades något under september. OMSÄTTNING OCH RÖRELSEVINST 1.1.-30.9. Omsättning Rörelseresultat ME 2001 2000 Ändring% 2001 2000 Ändring% Building 46,5 44,3 +4,8 5,0 5,6 -10,0 Technology Utility Networks 41,7 39,5 +5,8 5,2 5,5 -6,2 Enclosures and Components 21,6 22,1 -2,3 0,5 0,9 -48,7 Industry 46,7 46,4 +0,5 -0,4 3,4 -111,0 -Övriga och -20,6 -1,2 -3,6 -2,3 elimineringar Totalt 135,9 151,1 -10,1 6,7 13,1 -48,8 AFFÄRSOMRÅDEN Building Technology Building Technologys försäljning fortsatte att växa under det tredje kvartalet. Speciellt renoveringsbyggandet i Finland och Skandinavien påverkade efterfrågan på Enstos produkter gynnsamt. Produktutvecklingsverksamheten var fortsatt aktiv inom tyngdpunktsområdena. Det samma gällde satsningen på ökad internationalisering. Det mervärde som byggts in i Building Technologys produkter har visat sig vara uthålligt också i ett marknadsläge som präglas av avmattning inom nybyggnadsverksamheten. Utility Networks Efterfrågan på Utility Networks produkter i Finland har varit tillfredsställande under hela rapporteringsperioden. I Norge förbättrades läget något i slutet av sommaren. Kundernas investeringsbenägenhet förstärktes och kapacitetsutnyttjandet inom produktionen i Finland var förhållandevis gott. Utility Networks har behållit marknadspositionerna och satsningarna på den ryska marknaden har förstärkt verksamhetsförutsättningarna där. Ensto Aspols verksamhet i Gdansk har kört igång i och med att lager- och kontorsfunktionerna flyttat till de nya utrymmena. Monteringsverksamheten väntas komma igång under slutet av år 2001. Enclosures & Components Upphandlingsförsiktigheten ökade inom Enclosures & Components kundkrets och osäkerheten på marknaden ökade som en följd härav. Den försvagade marknadsefterfrågan gällde såväl Finland, Sverige som USA. I Centraleuropa och Östra Europa var läget dock något bättre. Efterfrågan på metallinkapslingar och kontaktorer ökade något medan efterfrågan på plastinkapslingar låg kvar på senaste års nivå. Industry Försvagningen av efterfrågan inom telekommuniktionsbranschen påverkade klart Industrys enheter. Inom kontrakstillverkningen, Ensto Saloplast och TL-Coating, ledde dock marknadssatsningarna i slutet av tredje kvartalet till en förstärkning av de närmaste utsikterna. Verksamheten inom Industrys enheter i Borgå har anpassats till rådande svaga efterfrågeutsikterna. Det samma gäller Ensto Idealplast. Ensto Audels omsättning och resultat utvecklades fortsatt gynnsamt. UTSIKTER Den osäkerhet som rått på marknaderna sedan våren förstärktes under tredje kvartalet. Ensto-koncernens konkurrenskraftiga leveransprocesser har dock stärkt koncernens förutsättningar att betjäna kundkretsen också under svåra konjunkturförhållanden där kostnadseffektiviteten har förstärkt betydelse. Det fjärde kvartalet har ofta varit Enstos starkaste men den höga jämförelsenivån från senaste år och de föreliggande marknadsutsikterna gör nu uppnåendet av en motsvarande prestation svårare. Som helhet väntar Ensto att räkenskapsåret 2001 skall bli betydligt svagare än föregående år, som var det bästa i Enstos historia. BOKSLUTSUPPGIFTER Resultaträkning i sammandrag ME 1-9/2001 1-9/2000* Ändring% 1-12/2000* Omsättning 135,9 151,1 -10,1 200,7 Rörelseresultat 6,7 13,1 -48,8 17,9 % av omsättningen 4,9 8,7 8,9 Resultat före 4,8 11,8 -58,9 16,0 extraordinära poster Balansräkningens 9/2001 9/2000* 12/2000* slutsumma ME 114,3 135,2 -15,4 126,9 Övrig finansiell information ME Export från Finland 43,1 40,3 +7,0 55,9 Bruttoinvesteringar 6,2 5,3 +18,5 8,3 % av omsättningen 4,6 3,5 4,1 Produktutveckling 4,6 3,7 +25,1 5,8 % av omsättningen 3,4 2,5 2,9 Orderstock 13,0 16,4 -20,7 16,3 Avkastning på eget 8,7 21,3 21,8 kapital, % Avkastning på 12,2 19,4 19,9 investerat kapital, % Soliditet, % 36,3 40,8 45,5 Vinst/aktie, E 0,15 0,46 0,67 Eget kapital/aktie, E 2,49 3,32 3,51 Personal, i genomsnitt 1 668 1 794 -7,0 1 748 Personal, i slutet av 1 546 1 649 -6,3 1 649 perioden *Jämförelsetalen inkluderar de divesterade affärsverksamheterna under år 2000 d.v.s. kontraktstillverkningen av stora plastkomponenter, teknisk keramik och trace heating verksamheten. Sormat Oy ingår i koncernsiffrorna till 30.6.2001. Ensto-koncernens bokslutsrapport för räkenskapsåret 2001 publiceras 14.2.2002. Borgå 29.10.2001 Ensto Oy Seppo Martikainen verkställande direktör Kontaktuppgifter: Seppo Martikainen, verkställande direktör, Ensto Oy, tel. +358 204 76 2210 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00380/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Ensto is an international Group that mainly specializes in the manufacture of electrical accessories. The Group's turnover is EUR 192 million of which more than 56% is generated outside Finland. The average personnel is 1 800.

Dokument & länkar