Dela

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Kontakt

 • Pernilla Norlin
  Entreprenörskapsforum Grevgatan 34, 3 tr 114 53 Stockholm
  070 144 55 64
 • Citat

  Så är inte fallet vad gäller personligt ansvar för ett bolags skatteskulder. Ansvaret för skatteskulder är betydligt strängare än för andra skulder.
  Roger Persson Österman, professor Stockholms universitet
  BP har visat sig vara en konjunkturindikator som i USA föregår BNP med i genomsnitt 12 veckor. Det bör förse beslutsfattare med bättre underlag för den ekonomiska politiken.
  Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH
  Kunskaper och tekniker utvecklade i stora bolag sprids till övriga näringslivet, inte minst till mindre bolag. Stora produktutvecklingsprojekt inom industrin ger ofta upphov till nya produkter och företag.
  Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH och Lunds universitet
  Det finns alltför många offentliga aktörer idag och fler är på ingång. Dessutom överlappar verksamheterna varandra. Entreprenörer kan söka aktiekapital, bidrag eller lån från en mängd olika offentliga finansiärer utan att de vet om varandras förehavanden.
  Roger Svensson, docent IFN
  Varken internationell eller svensk forskning tyder på att vinstbegränsningar skulle förbättra kvaliteten, tvärtom så är konkurrens bra. Forskning visar att välfärdssektorerna i vissa avseenden är unika vilket kan motivera offentliga insatser och interventioner, med det bör bestå i kvalitetskrav och granskning som är lika lydande för alla aktörer.
  Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS
  Vera Antonov, grundare Bfree och studerande Linköpings universitet
  Det betyder extremt mycket för mig, jag brinner för att göra bokföring tillgängligt för alla. Det ger en fantastisk skjuts på min entreprenörsresa.
  Intraprenörskap har varit en nyckelfaktor för att uppgradera och förstärka de svenska, ofta sekelgamla, storföretagens konkurrenskraft.
  Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH
  – Ett bättre näringslivsklimat bör leda till att fler som kan tänka sig att starta företag går från ord till handling.
  Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH
  – Att endast vara entreprenöriell leder inte till tillväxt. Ett företag behöver även kunna nätverka och ha digitaliseringsförmåga.
  Vinit Parida, professor Luleå tekniska universitet
  Kvinnors entreprenörskap har ökat med ca en procentenhet vilket förklarar hela uppgången i det totala svenska entreprenörskapet. Detta kan tolkas som att den osäkerhet som fanns 2014 i den tidvis animerade valdebatten delvis har skingrats.
  Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH
  Sveriges FoI-propositioner är snarare forsknings- än innovationspropositioner. Ett symptom är den svaga integreringen av näringslivet – mest påtagligt för små- och medelstora företag – i innovationspolitiken.
  Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum
  – Det faktum att så varierande faktorer har inverkan på exportmönstret kräver ett främjande som är tillräckligt flexibelt att det även kan ta hänsyn till regionala skillnader.
  Lucia Naldi, professor Jönköping International Business School
  - Silotänkande har oanade fördelar för innovationsarbeten, men bara om kommunikation upprätthålls över silogränserna.
  Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet
  Utbildningspremien påverkar incitamenten till investeringar i humankapital. Det ger i sin tur negativa följder för kompetensförsörjning, arbetsmarknadens effektivitet och ytterst den ekonomiska tillväxten.
  Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor Jönköpings internationella handelshögskola
  De nordiska länderna är skickliga på innovation men mindre kompetenta på kommersialisering. Stöd att komma vidare i kommersialiseringsprocessen och skapa relationer till globala marknader och nätverk av betydelse är centrala för företagens tillväxt.
  Maria Adenfelt, docent och senior managementkonsult
  Nedgången tycks främst ha drabbat konsument- och hushållsnära tjänster, vars andel minskade med ca tio procentenheter jämfört med tidigare år. Det finns skäl att tro att RUT- och ROT-diskussionen har påverkat benägenheten att starta företag inom dessa branscher.
  Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörsforum och professor KTH
  Många politiska initiativ syftar till att stärka innovationsklimatet, senast regeringens Innovationsråd. Men det handlar inte om hur det offentliga kan planera fram innovationer genom riktade insatser. Fokus bör ligga på breda reformer istället för på selektiva åtgärder.
  Johan P Larsson, ekon dr Entreprenörskapsforum och JIBS
  Resultaten från Anna Brattströms forskning har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter av hög kvalitet och har hög praktisk relevans.
  Charlie Karlsson, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping
  – Det finns några länder som sticker ut med höga nivåer avseende internationella ambitioner. Ofta karaktäriseras dessa länder av små hemmamarknader, hög innovativ förmåga och förhållandevis avancerad produktion. Sverige är ett litet och exportberoende land som passar in i denna kategori.
  Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum
  - Det här priset betyder jättemycket för mig och Indivator, framförallt legitimitetsmässigt. Det här är ett nationellt erkännande från väldigt trovärdiga aktörer. Dessutom är det kul för mig och mina medarbetare att veta att vi gör någonting bra. Jag är jättetaggad på att åka till USA i april och pitcha inför en internationell jury eftersom ambitionerna är att bygga ett nationellt bolag.
  Alexander Brännkärr, Indivator
  Lars Backsell kan beskrivas som en serieentreprenör i läkemedelsbranschen och har tillsammans med Thomas Eldered drivit upp läkemedelsbolaget Recipharm till ett miljardföretag. Entreprenörskapsforum kommer verkligen kunna dra nytta av hans gedigna erfarenheter och kompetens.
  Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH
  Entreprenörskapsforum är en betydligt starkare organisation idag än för ett par år sedan. Jag ser fram att arbeta vidare med policyrelevanta entreprenörskapsfrågor.
  Johan Eklund
  Att ökad rörlighet har en tydligt positiv effekt på innovation är ett viktigt resultat eftersom innovation anses vara nyckeln till konkurrenskraft och hög tillväxt. Särskilt viktigt är det också för en regering som vill lyfta fram just innovationssatsningar.
  Johan Eklund, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor JIBS
  Slopandet av alla avdrag som inte motsvaras av intäktsräntor blir i praktiken ett fullskaleexperiment.
  Erik Norrman, skatteforskare vid Lunds universitet
  Om Sverige lyckas reformera både bolags- och ägarskatter kommer vårt skattesystem att vara modernare än de flesta länders. På så sätt kan skattesystemet stötta istället för att stävja företagande.
  Arvid Malm, forskare på Entreprenörskapsforum och KTH
  Kvaliteten på det svenska entreprenörskapet behöver stärkas, en kvantitativ ökning är viktig men kvaliteten är avgörande för långsiktiga effekter av entreprenörskap.
  Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH
  – Det är framförallt när bolagen ska expandera som finansieringsproblemen uppstår och grundarna i stor utsträckning får gå in med privat kapital.
  Anna Söderblom, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm
  – Bättre tillgång till kapital skulle snabba på dessa företags utveckling och därmed inte bara påverka företagen positivt utan även samhället i stort i form av ökade skatteintäkter och fler jobb.
  Mikael Samuelsson, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm
  – Den kommunala detaljplaneringen kan också förenklas. Just nu pågår en översyn av berörda parters överklaganderätt. Vi vill inte begränsa överklaganderätten men anser det nödvändigt att försvåra okynnesöverklagande, till exempel genom avgiftsbeläggning.
  Åke E Andersson, professor i nationalekonomi, Internationella handelshögskolan i Jönköping
  I Sverige är ett dynamiskt näringsliv med ständigt inflöde av nya företag och innovationer av yttersta betydelse. Vi har inte råd att hamna på efterkälken när det gäller att skapa goda förutsättningar för nya bolag.
  Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH
  Entreprenörskapskommittén berör frågor som jag ägnat min forskning åt det senaste decenniet. Jag har haft en ambition att lyfta dessa frågor till samma dignitet som t ex skattetrycket generellt, offentliga utgifter och penningspolitiken. Jag ser det här som ett kvitto på att jag och Entreprenörskapsforum närmar oss målet.
  Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH
  Efter sin avhandling har Daniel Örtqvist fortsatt hålla hög takt och nivå på sitt vetenskapliga arbete genom 23 publiceringar i erkända internationella tidskrifter. Han har också bidragit med åtta bokkapitel och erövrat en rad olika priser och utmärkelser för sin forskning.
  Bo Carlsson, professor Case Western Reserve University, Ohio, och ordförande i den kommitté som utsett pristagaren
  Det är förvånande att de minsta företagen satsar på innovation i lika hög grad som stora. Sannolikt speglar det att stora företag har innovations- och FoU-avdelningar medan de mindre sannolikt är entreprenörsdrivna.
  Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH
  Globalisering av innovation är särskilt hög för svenska småföretag – ett av sex svenska innovativa företag med färre än 50 anställda har samarbetat med kinesiska och indiska partners för att utveckla sina innovationer.
  Cristina Chaminade, professor Lunds universitet.
  Patentboxarna möjliggör ökad internationell skatteplanering, orsakar skattebortfall och skapar ett krångligt regelverk.
  Roger Svensson, docent vid IFN och Mälardalens högskola
  TV-apparater och kylskåp kan komma att göras på beställning, från återvunna metaller och material, med hjälp av ett additivt tillverkningsnav i varje samhälle.
  Maureen Kilkenny, professor och Senior Fellow vid National Center for Food and Agricultural Policy, USA
  Svenskt entreprenörskap är inne i en positiv trend sedan 7-8 år vilket är bra för svensk ekonomi. Lika viktigt är dock att tillväxtambitionerna finns i de nya företagen, det är gasellerna som skapar de flesta nya jobben.
  Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH
  Intentionen är att öka kunskapen om filantropins utveckling och roll i samhället
  Amelie Silfverstolpe
  Det här är en stämpel på att jag gör någonting bra. Priset kan göra det lättare för mig att få riskkapital. Jag ska ge allt i USA!
  Joachim Ronneback Thomson
  – Sverige har än så länge klarat sig ganska bra trots att den relativa kunskapsnivån bland landets grundskoleelever försämrats under i stort sett hela 2000-talet. Vi riskerar dock betydande negativa effekter i framtiden. Därför är det bråttom att vända den negativa trenden då det tar tid innan reformer inom skolan slagit fullt ut på arbetsmarknaden, säger Per Thulin.
  Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp