Nationell GEM-rapport: Fördubbling av entreprenörer men få säkrar sysselsättningen

Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007-2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013. Denna exceptionella ökning matchas inte av något innovationsdrivet land. Kvinnors företagande ökar också betydligt snabbare än mäns. Dessutom ligger Sverige i topp vad gäller att identifiera nya affärsmöjligheter. Samtidigt är det få som avser anställa fler än 20 personer eller fler inom en femårsperiod. Detta enligt Entreprenörskap i Sverige - årets nationella rapport inom Global Entrepreneurship Monitor, GEM. 

GEM är världens största entreprenörskapsundersökning och baseras på 197 000 enkäter och intervjuer där entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts. Undersökningen omfattar 75 procent av världens befolkning samt 90 procent av global BNP. 

För Sveriges del noteras alltså närmast en fördubbling av entreprenörskapet sedan mitten av 2000-talet, dessutom med en förändringstakt som inget annat innovationsdrivet land kan matcha. Från en tidigare bottenplacering ligger nu Sverige på den övre tredjelen i jämförelse med övriga innovationsdrivna länder. Förändringen drivs främst av det mycket tidiga entreprenörskapet (yngre än tre månader), vilket gör det svårt att uttala sig om uthålligheten i denna typ av företagande.

För Sverige noteras även att:En mycket begränsad andel entreprenörer (6 procent) tror att de kommer att anställa fler än 20 personer inom en femårsperiod. Sverige tillhör här de fem lägst rankade innovationsdrivna länderna.

  • Svenskar anser sig vara bäst på att kunna identifiera en affärsmöjlighet i sitt närområde jämfört med Norden, USA och EU-länderna.
  • Nya och unga svenska företag har en jämförelsevis låg internationaliseringsgrad samtidigt som internationaliseringskunnande förväntas bli allt mer strategiskt viktigt.
  • Entreprenörer är lyckligare, de upplever högre grad av arbetstillfredsställelse såväl som högre arbetsmotivation och har färre negativa hälsoeffekter än anställda i allmänhet.
  • Andelen affärsänglar är relativt hög i Sverige och har återhämtat sig något efter en nedgång.
  • Fördelat på branscher sker mycket av det svenska entreprenörskapet i förhållandevis avancerad tjänsteverksamhet.

Författarna tolkar det som att de uppmätta ambitionsvariablerna hänger ihop: utan innovation och internationaliseringsambition blir det svårt att växa och skala upp produktionen till kostnadseffektiva nivåer.

–        Kvaliteten på det svenska entreprenörskapet behöver stärkas, en kvantitativ ökning är viktig men kvaliteten är avgörande för långsiktiga effekter av entreprenörskap, säger Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH.

I rapporten lyfter därför författarna behovet av konkreta ekonomisk-politiska insatser för att öka tillväxtambitionerna hos svenska entreprenörer. Bl a föreslås en bred reformagenda med åtgärder kopplade till regelverk som möjliggör en flexibel arbetsmarknad. Detta kombineras med en förbättring av matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft.

–        Matchningsproblematiken är i en vidare dimension förknippad med tillgång på bostäder och en fungerande infrastruktur. Dessutom underlättar rörlighet på arbetsmarknaden matchning även för innovation, säger Per Thulin, ekon dr och forskare Entreprenörskapsforum och KTH.  

Kompetens omnämns som den största stöttestenen i de unga företagens internationalisering.

–        På kompetensområdet lägger vi förslag om riktade åtgärder inom ramen för nuvarande stödsystem, säger Maria Adenfelt, docent och forskningsledare Entreprenörskapsforum och Uppsala universitet.

Dessutom lyfter författarna att en komplex skattelagstiftning – alltså inte bara skatternas nivå och struktur – hämmar nyföretagandet. Följaktligen anser de att det är viktigt med fortsatta signaler om att entreprenörskap – inom existerande företag och genom nyetableringar – och innovation är grundbultarna i ekonomisk tillväxt och för fortsatt välstånd

Det svenska GEM-teamet består av:  
Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Uppsala universitet 
Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH
Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm
Mikael Jorstig, projektledare Entreprenörskapsforum
Per Thulin, ekon dr och forskare Entreprenörskapsforum

Ta del av Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2014.

För intervjuer och kommentarer:

Maria Adenfelt, 076-768 84 05
Pontus Braunerhjelm, 070-932 01 89

Pernilla Norlin
Kommunikationschef
070-144 55 64
pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Snabbfakta

Vad är Entreprenörskapsforum? En nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.
Twittra det här

Citat

Kvaliteten på det svenska entreprenörskapet behöver stärkas, en kvantitativ ökning är viktig men kvaliteten är avgörande för långsiktiga effekter av entreprenörskap.
Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH