Ny rapport: Underfinansierade innovativa startups behöver kapital i expansionsfasen

I Sverige finns en växande startup-community med framgångsexempel som iZettle, King och Spotify. Innovativa startupföretag är centrala för tillkomsten av nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt men bristen på finansiering utgör ett hinder för dessa företag. Idag publiceras en ny rapport om kapitalförsörjning av unga svenska innovationsbolag. Författarna föreslår att statliga insatser bör breddas och i högre utsträckning inkludera finansiering av unga företag i expansionsfaser.

I rapporten Sources of capital for innovative startup firms konstateras att de svenska innovativa startupföretagen generellt är underfinansierade – speciellt i de något senare faserna liksom att de använder ett flertal olika typer av finansieringskällor. De är i hög utsträckning finansierade av grundarna själva tillsammans med statliga institutioner genom bidrag eller lån, medan kapital från så kallade ”friends, fools and family” och från kommersiella lånefinansiärer är högst begränsat.

– Det är framförallt när bolagen ska expandera som finansieringsproblemen uppstår och grundarna i stor utsträckning får gå in med privat kapital, säger Anna Söderblom, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm.

Staten är och förväntas vara den dominerande externa finansiären av unga innovativa företag framöver. Det bör beaktas vid utformning av nya finansieringsprogram genom att:

 1. Initiativ utformas som underlättar för privatpersoner att investera i företag
  Grundarnas egna kapitaltillskott utgör den huvudsakliga finansieringskällan till det egna företaget. Initiativ som investeraravdraget, vilket infördes i december 2013, bör behållas och utvecklas vidare. Även skattelättnader vid anställning bör beaktas.
   
 2. Antalet statliga och regionala finansiärer ses över
  Att konsolidera antalet statliga institutioner, program och initiativ som tillhandahåller statlig eller regional finansiering i form av bidrag, lån eller riskkapital till ett färre antal aktörer skulle leda till ökad effektivitet för såväl investerare som entreprenörer.
   
 3. Tydligare fokus även på senare expansionsfaser
  Debatten tenderar att främst fokusera på bristen av kapital i företagens tidigaste fas, såddfasen men kapitalbristen är mer akut i senare skeden. Statliga insatser bör därför breddas och inkludera finansiering av unga företag i expansionsfaser. Banker och låneinstitut bör i betydligt högre utsträckning också finansiera expansionsföretag.

– Bättre tillgång till kapital skulle snabba på dessa företags utveckling och därmed inte bara påverka företagen positivt utan även samhället i stort i form av ökade skatteintäkter och fler jobb, säger Mikael Samuelsson, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm.

Ta del av rapporten Sources of capital for innovative startup firms.

För intervjuer och kommentarer: Anna Söderblom, ekon dr samt forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm, 08-736 93 41, och Mikael Samuelsson, ekon dr samt forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Citat

– Det är framförallt när bolagen ska expandera som finansieringsproblemen uppstår och grundarna i stor utsträckning får gå in med privat kapital.
Anna Söderblom, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm
– Bättre tillgång till kapital skulle snabba på dessa företags utveckling och därmed inte bara påverka företagen positivt utan även samhället i stort i form av ökade skatteintäkter och fler jobb.
Mikael Samuelsson, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm