Delårsrapport januari – mars 2018

Väsentliga händelser under perioden:

  • Nettoomsättning för perioden uppgår till, 7 999tkr (2 259 tkr)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till 2 425 tkr (-922 tkr)
  • Eget kapital 31 mars 2018 uppgick till 14 572 tkr (7 943 tkr), varav Aktiekapital 999 tkr (999 tkr)
  • Likvida medel, 31 mars 2018, 5 409 tkr (2 676 tkr)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,25 kr ( -0,12 kr)
  • Bolaget bildade under kvartalet ett helägt dotterbolag i Danmark

Väsentliga händelser efter perioden:

  • Teckningsoptionerna TO 1 B har lösts till 80,2% vilket tillför bolaget 3,7 Mkr före emissionsutgifter om ca 0,3 Mkr.

Kommentarer från VD Jan Sandberg:               

En bra början av året som ytterligare stärker Envirologic och skapar möjligheter för framtiden. Leverans av totalt 20 maskiner under kvartalet och fortsatt långa leveranstider betyder att produktionen fortfarande behöver trimmas. Under vintern har det blivit tydligt att det är dags att byta lokaler vilket vi nu är i full gång med. Vi kommer att flytta in i ljusa, fräscha produktionslokaler där arbetsstationer just nu byggs upp för att möta efterfrågan på våra robotar och få ner leveranstiderna till en mer rimlig nivå.

Förutom nya lokaler har en ytterligare montör anställts för att vi ska få upp produktionshastigheten och minska vår sårbarhet.

Emissionen av teckningsoptionerna, TO1B, gick efter omständigheterna bra och drygt 80 % tecknades. Detta stärker vår kassa på ett bra sätt och ger oss möjlighet att investera mer i både marknad och utveckling.

Marknaden i Sverige är fortsatt god, producenterna har fortfarande god betalning på sina produkter vilket innebär att de tjänar pengar och investerar. Vi kommer, under juni och juli, att delta i tre olika mässor där vi hoppas träffa många av dem och skapa affärsmöjligheter.

Dotterbolaget i Danmark har inte ännu levererat någon försäljning men vi vet av erfarenhet att det tar lite tid att etablera så god kontakt att de faktiskt köper. Demonstrationer har börjat göras vilket, förutom att det skapar intresse hos kunden, ger viktig erfarenhet till säljaren.

I maj levererades 5 st. Clever Cleaner till Nakajima Seisakusho i Japan. I månadsskiftet maj, juni kommer de att ställa ut Evo Cleaner på mässan International Poultry & Pig Show (IPPS) i Nagoya. Jag kommer att åka dit för att se reaktionerna hos de japanska producenterna och hoppas, så klart, att en robot som kommunicerar med användaren på japanska ska öka deras intresse.

Leveranserna av Clever Cleaner till Tjeckien har ökat betydligt under året vilket gläder mig mycket. Där har också den första offerten på en Evo Cleaner lämnats till kund vilket är spännande och marknaden där har gått ifrån att vara mycket liten till betydande.

Under juni kommer ett antal demonstrationer att göras i Finland och möjligheterna där är lovande.

Under mars gjordes demonstrationer i Kina där vi nu förhandlar om en första leverans. De är mycket positiva till vad de sett men det är fortfarande tidigt att dra några slutsatser, det kan bli stora volymer men det kan också visa sig bli ingenting.

Nya kontakter har tagits i Nordamerika, både i Kanada och USA. På mässan World Porc Expo, som hålls årligen i Des Moines, Iowa, kommer företaget Swine Robotics att ställa ut Evo Cleaner. Swine Robotics är ett företag vi tidigare haft kontakt med som nu ser möjligheter att sälja avancerade robotar. De har själva sedan 90-talet sålt enklare maskiner för automatisk tvätt av stallar men menar nu att marknaden är mogen för att gå vidare.

I Kanada har ett samarbete inletts med två affärsutvecklare för att undersöka marknaden och om det är möjligt att starta ett distribuerande företag, som i sin tur samarbetar med partners över landet.

De samarbeten som inletts med företag i Spanien och Irland har hittills inte lett till några resultat vilket gör att vi minskar våra ansträngningar där och fokuserar på det vi anser för tillfället var mer lovande.

Jan Sandberg

VD Envirologic

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har bolaget påbörjat sin nya satsning i Danmark där man nu har startat ett helägt dotterbolag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter perioden har bolagets första av två optionsprogram lösts in. Med ett utnyttjande av ca 80,2% av optionerna tillfördes bolaget cirka 3,7 Mkr före emissionskostnader om ca 0,3 Mkr.

Om Envirologic  

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Envirologics aktie

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på aktietorget var den 22 april 2014. Per den sista mars 2018 hade bolaget 7 622 540 aktier fördelat på 572 ägare.

Bolaget hade per sista mars två utestående optionsprogram:

En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april – 15 april 2018. Av dessa optioner nyttjades ca 80,2%.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april – 15 april 2019.

Lösenkursen för båda optionsprogrammen uppgår till 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor

Per den sista mars 2018 hade bolaget 1 333 220 outnyttjade teckningsoptioner TO 1 B och 1 333 220 outnyttjade optioner TO 2 B.

Finansiell utveckling

Under första kvartalet har bolaget sålt och levererat 20 robotar vilket skall jämföras med 5 robotar under motsvarande period föregående år. Den relativa kostnaden för Inköp av varor och tjänster är betydligt lägre under första kvartalet i jämförelse med samma period föregående år. (37,3% i jämförelse med 52,8%)

Bolagets kostnader i övrigt och främst personalkostnaderna påverkas av den ökade produktionstakten och bolagets satsningar på marknadsföring och försäljning.

För att möta den ökade efterfrågan har bolaget även ökat lagret något.

Granskning av räkenskaperna 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Rapporten har upprättats i enlighet med reglerna för AktieTorget.

Kommande rapporttillfälle

Delårsrapporter för 2018 kommer att publiceras 24/8 (Q2) och 23/11 (Q3).

Bokslutskommuniké för 2018 publiceras 26 februari 2019.

Uppsala den 25 maj 2018

Jan Sandberg                                                                   

Verkställande direktör                                                    

Styrelseledamot

Om oss

Bolaget skall tillhandahålla produkter för automatisk högtryckstvättning och på detta sätt radikalt minska behovet för människor att vistas i extremt dåliga arbetsmiljöer. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet hos kunden, så att kunden i sin tur kan effektivisera sin produktion och öka det ekonomiska utfallet.

Prenumerera

Dokument & länkar