Envirologic: Delårsrapport januari – september 2015

Väsentliga händelser under perioden:

 • Nettoomsättning för perioden, 8 336 kSEK (6 326 kSEK)
 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet,  3 384 kSEK (1 877 kSEK)
 • Resultat före skatt för perioden, -40 kSEK (-1 470  kSEK)
 • Resultat före skatt för tredje kvartalet, 654 kSEK (-445  kSEK)
 • Eget kapital 2015-09-30, 4 431 kSEK (4 016 kSEK)
 • Likvida medel 2015-09-30, 109 kSEK
 • Resultat per aktie -0,01 SEK
 • Ny styrelse vald
 • Riktad nyemission genomförd som tillfört bolaget 1 MSEK efter emissionskostnader.
 • Patent- och mönsterskyddsansökningar inlämnade
 • Order från Japan till ett värde av 4,4 MSEK

Kommentarer från VD Jan Sandberg:             

Läget på vår huvudmarknad, grisproducenter i Västeuropa, präglas liksom i föregående rapporter av återhållsamhet på grund av det ryska importstoppet.

Marknaden börjar dock ljusna på flera områden. I Sverige har investeringsviljan förbättrats efter goda skördar och en relativt hög prisnivå på fläskkött. Norge har skickat positiva köpsignaler och vi genomför nu demonstrationer hos norska köttproducenter. Vi har också sett ett ökat intresse från Nordamerika, troligen som ett resultat av det ökade importbehovet av fläskkött till Kina där man slaktat ut 15 % av slaktsvinsbasen.

Vår affärsverksamhet i Japan har så här långt under året överträffat våra förväntningar. Två dagar efter vi skickat en container innehållande 7 st. robotar kom beställning på ytterligare en container med samma antal. Detta är naturligtvis mycket glädjande och är en följd av ett strukturerat arbete av Nakajima Seisakusho som har lärt sig vår produkt och på det sättet kan marknadsföra den med självförtroende. Jag tror på en utveckling hos dem med fler order och fördjupat samarbete.

Under perioden har vi också fortsatt vårt fokus på produktutveckling. Flera nya produkter är under utveckling eller nyligen släppta till marknaden.

Den produkt för rengöring av foderrör, Pipe Cleaner, som presenterades i juni har nu sålt ca 70 exemplar och fungerar både som dörröppnare hos nya kunder liksom en bra basinkomst för bolaget. Produkten har fått ett gott mottagande i press även internationellt. Produkten bidrar till en ökad produktion och möjligen också minskad användning av antibiotika.

Utvecklingen av EVO Cleaner drar tyvärr ut på tiden på grund av tekniska problem med styrsystemet. Vi och vår leverantör av PLC jobbar hårt med att lösa problemen. Robotar är redan sålda vilket ökar pressen att få ut dem men leveranser måste vänta tills vi har säker funktion på alla delar i systemet. Ambitionen med denna produkt är hög och innefattar såväl ergonomiskt nytänkande och re-design, nytt styrsystem, moln-tjänster, dataanalys, ständig uppkoppling samt väsentligt förbättrad tvättkapacitet.

Den produkt som på initiativ av Vattenfall utvecklats för att automatisera tvättning av industriella värmeväxlare har fortsatt och pilotinstallationen på ett värmeverk tvättar nu regelbundet med gott resultat.

Produkten ger en kraftigt förbättrad arbetsmiljö för personalen, ett förbättrat tvättresultat och förhöjd effektivitet. Vi kommer att fortsätta utvärderingen av produkten ytterligare en tid för att sedan ta beslut om hur vi ska gå vidare. Det är känt att den här typen av stora rör-värmeväxlare finns i stort antal vid bl.a. värmeverk och pappersindustri och med den kunskap vi fått av de tester som gjorts kommer styrelsen under nästa år att ta beslut om affärsutvecklingen.

Den positiva och spännande utvecklingen under hösten jag nämnde i förra rapporten har infriats.

Jan Sandberg
VD Envirologic

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget sålde 5 robotar, med leverans i februari, till japanska kunder. Ordern är för Envirologics del värd 1,5 milj. SEK.

Ramsta Innovation AB, huvudägare i Envirologic AB, lämnade en begäran till styrelsen att kalla till extra bolagsstämma. Syftet var att entlediga styrelsen och välja en ny.

Tre av styrelsens ledamöter avgick på egen begäran, däribland styrelsens ordförande. Detta ledde till att styrelsen inte längre var beslutsför och var en av orsakerna till att aktien handelsstoppades på Aktietorget.

Med hjälp från Bolagsverket kallades till extra bolagsstämma, som hölls 2015-03-20, då ny styrelse valdes.

Handeln med Bolagets aktie återupptogs 2015-03-25.

Bolaget påbörjade ett besparingsprogram för att kunna möta den avvaktande marknaden. Besparingarna innebär bland annat att bolaget ställer om till en bättre anpassad säljorganisation som är provisionsbaserad. I samband med detta har man beslutat att inte förlänga anställningen för en av säljarna som började under hösten 2014. Envirologic lägger också planerna på att omstrukturera bolaget, i två bolag, på is. Man utvecklar nya metoder för att snabbare och enklare få ut den nya modellen på marknaden.

Det är ingen tvekan om att bolaget har en tuff tid framför sig, men med de vidtagna åtgärderna har en mycket stark delaktighet skapats bland de anställda, styrelse och ägare.

Bolagets framtida utveckling och intjäningsförmåga är beroende av marknadsutvecklingen och att det besparingsprogram som inleddes 2015 följs så att budgeterade intäkter och kostnader hålls.

Bolaget höll extra bolagsstämma 2015-03-20 då ny styrelse valdes.

På ordinarie stämma i juni valdes Kenneth Alness till ny styrelseledamot och Bjarne Graff till suppleant. Anders Lif, Christer Pamrin och Jan Sandberg omvaldes.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra emissioner under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

116 000 A-aktier har omvandlats till B-aktier.

Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 400 000 B-aktier med en kurs om 2:60 kr/aktie. Bolaget tillfördes därmed 1 040 000 kr, före emissionskostnader om cirka 40 000 kr. Emissionen innebär en utspädning om 8 % av kapitalet och 4,7 % av rösterna.

Bolaget har lämnat in patentansökan avseende en ny produkt som tvättar stora värmeväxlare. Bolaget har även ansökt om mönsterskydd på utrustning för invändig tvätt av fodernedsläppsrör.

Bolaget har fått två order från Japan till ett värde av ca 4,4 milj. SEK varav den ena levererades i slutet av september.

Om Envirologic

Envirologic utvecklar robotar för automatisk rengöring av hälsovådliga miljöer. Bolaget levererar tekniska lösningar som hjälper våra kunder att skapa rena och hygieniska miljöer på ett konkurrenskraftigt sätt och utan att äventyra sina anställdas hälsa.

Världsmarknaden för robotsystem inom detta område leds av Envirologic med en marknadsandel överstigande 80 %.

Bolaget har levererat totalt närmare 600 robotar till kunder i Europa, Nordamerika och Japan. Robotar har sålts och installerats i ett 20- tal länder. I nypris motsvarar de installerade robotarna ett värde på c:a 210 MSEK. De viktigaste målgrupperna är djurstallar, mälterier samt bilindustri.

Per den 2015-09-30 hade Envirologic AB totalt 367 aktieägare.

Ramsta Innovation AB har både A- och B-aktier.

Övriga ägare har endast B-aktier.

Ramsta Innovation AB är den störste ägaren och ägs av grundarna Jan Sandberg, Anders Lif och Bjarne Graff samt av Företagssupport Christer Pamrin AB.

Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala. Här leds och bedrivs produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

Envirologics aktie

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system.

Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod SE0005704095.

Aktiens första handelsdag på aktietorget var 2014-04-22.

Per 2015-09-30 hade bolaget 5 016 100 aktier fördelat på 367 ägare.

Finansiell utveckling

Försäljningen, som tidigare under året begränsats av de oroligheter som rådde i bolagsledningen under början av året, har nu tagit fart under tredje kvartalet. Periodens intäkter är nu tack vara några större ordrar från Japan ca 2 milj SEK över föregående års försäljning samma period. Vi kan nu under det tredje kvartalet även se vissa effekter av bolagets besparingsprogram. Sammantaget gör detta att bolaget visar ett positivt resultat under tredje kvartalet på 644 kSEK.

Bolagets likviditet har förstärkts med ett lån på 400 kSEK från ALMI som beviljades i slutet av juni 2015 samt med 1 Milj SEK genom en riktad emission under juli.

Om oss

Bolaget skall tillhandahålla produkter för automatisk högtryckstvättning och på detta sätt radikalt minska behovet för människor att vistas i extremt dåliga arbetsmiljöer. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet hos kunden, så att kunden i sin tur kan effektivisera sin produktion och öka det ekonomiska utfallet.

Prenumerera

Dokument & länkar