Kallelse till extra bolagsstämma i Envirologic AB (publ)

Aktieägarna i Envirologic AB (publ), 556572-1775 (nedan "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma den 16 december 2016 kl. 09.00 i Bolagets lokaler Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som

 • dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 9 december 2016, samt
 • dels senast kl.12:00 den 13 december 2016, till Bolaget anmält sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Envirologic AB (publ), Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala eller per e-post till jan.sandberg@envirologic.se. Uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav vid anmälan. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall sändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär för ombud tillhandahålls på www.envirologic.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 9 december 2016 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i stämman.

Förslag till föredragningslista på stämman

 1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Beslut om hur många ordinarie styrelseledamöter som ska ingå i styrelsen.
 8. Beslut att välja ny styrelseledamot.
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsen ska bestå av 5 ordinarie styrelseledamöter och en suppleant i Envirologic AB (publ). (Enligt bolagsordningen kan styrelsen bestå av lägst 4 st. ordinarie styrelseledamöter och högst 7 st. samt högst 2 st. styrelsesuppleanter).

Leif Glantz väljs till ny ordinarie styrelseledamot i Envirologic AB (publ). I övrigt oförändrad sammansättning.

Leif Glantz, 68 år, fil. doktor i kärnfysik är grundare och f. d.  koncernchef och VD för Scienta Scientific  AB (f. d. Gammadata AB). Numera styrelseledamot och delägare i ett flertal bolag.

Övrigt

Bolaget har för närvarande 7 622 540 utestående aktier, varav 395 100 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 7 227 440 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster är 11 178440.

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag som utvecklar och säljer avancerad robotteknik för tvättning/rengöring i hälsovådliga miljöer.

Bolaget levererar tekniska lösningar, som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda.

Robotar har sålts och installerats i ett 20- tal länder, totalt har närmare 600 robotar levererats till kunder i Europa, Nordamerika, Japan och Australien. I nypris motsvarar de installerade robotarna ett värde på ca 225 MSEK.

Marknadspotentialen inom den europeiska lantbrukssektorn överstiger 10 000 MSEK.

På världsmarknaden inom denna sektor är Envirologic AB världsledande, med en marknadsandel överstigande 80 %.

De viktigaste kundbranscherna är idag djurproduktion, mälterier samt bilindustri.

Bolaget har som långsiktigt mål att vidareutveckla tekniken inom flera andra branscher.

Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala. Här leds och bedrivs produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

För ytterligare information se www.envirologic.se eller kontakta VD Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se eller 018-39 82 30.

Uppsala i november 2016

Styrelsen i Envirologic AB (publ)

Om oss

Bolaget skall tillhandahålla produkter för automatisk högtryckstvättning och på detta sätt radikalt minska behovet för människor att vistas i extremt dåliga arbetsmiljöer. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet hos kunden, så att kunden i sin tur kan effektivisera sin produktion och öka det ekonomiska utfallet.

Prenumerera

Dokument & länkar