EOS Russias Halvårsrapport januari - juni 2007

Finansiell information för första halvåret

-Substansvärdet uppgick den 30 juni 2007 till MSEK 2 081
-Koncernens resultat för första halvåret uppgick till MSEK 17,0
-Resultat per aktie uppgick till SEK 1,54
-Investeringar i UES för MSEK 1 766
-Inga avyttringar av aktier i portföljbolag har skett under perioden

Händelser av väsentlig betydelse under perioden, koncern och moderbolag

-Moderbolaget genomför den 8 maj 2007 en riktad nyemission om totalt MSEK 1 285
-Inför noteringen på First North genomförs den 12 juni 2007 en nyemission om 6 000 000 aktier och EOS Russia tillförs MSEK 651 före emissionskostnader
-I samband med nyemissionen den 12 juni 2007 tas ett beslut om en riktad nyemission om 1 462 500 aktier och EOS Russia tillförs ytterligare MSEK 158 före emissionskostnader
-Moderbolagets aktier tas upp till handel på First North vid Stockholmsbörsen den 25 juni 2007

Rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns tillgängliga på bolagets hemsida www.eos-russia.se

Kontaktinformation:
Sven Thorngren, Verkställande direktör
+46-8-509 00 180
sven.thorngren@eos-russia.se

Ulf-Henrik Svensson, Finansdirektör,
+46-8-509 00 180
ulf-henrik.svensson@eos-russia.se

Om oss

EOS Russia är ett investmentbolag med säte i Stockholm. Bolagets övergripande mål är att erbjuda en attraktiv avkastning genom investeringar inom den ryska elindustrin. EOS Russias aktie är listad på First North vid Stockholmsbörsen sedan den 25 juni 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar