Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical

På begäran av aktieägare i Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) har omvandlingar av A-aktier till B-aktier genomförts under juni i enlighet med bolagsordningen. I och med omvandlingen har antalet A-aktier minskat med 558 och antalet B-aktier har ökat med lika många.

Episurf Medical AB har även utfört konvertering av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 februari 2018. Antalet konvertibler som konverterades i juni var 20 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 120 stycken. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 204 639. Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Episurf Medicals hemsida.

Det totala antalet aktier uppgår till 30 753 576, varav 5 257 078 A-aktier och 25 496 498 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter förändringen till 41 267 732.

För mer information, vänligen kontakta:

Veronica Wallin, cfo, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 700 37 48 95

Email: veronica.wallin@episurf.com


Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.00 den 29 juni 2018.

Taggar:

Om oss

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.