Epsilon delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari-september 2001 Åtgärdsplan får full effekt redan under Q4 - Positivt rörelseresultat för helåret · Omsättningen ökade med 26% till 554,3 Mkr (438,8 Mkr*). · Åtgärdsprogram genomfört under Q3, som får full effekt redan under Q4. · Rörelseresultatet (EBITA), exkl noteringskostnader, uppgick till 16,5 Mkr. · Antalet medarbetare uppgick vid periodens slut till 1 102 p (939 p sep 2000). · Styrelsens helårsprognos är fortsatt god omsättningstillväxt och en marginal på cirka 5 % EBITA. Epsilons inriktning Epsilon arbetar med högteknologisk produktutveckling och har ca 1 100 anställda. Bolagets konsulttjänster och helhetslösningar riktar sig främst till utvecklingsintensiva företag inom de prioriterade marknadssegmenten Automotive, Life Science, Communication Technology och Manufacturing Industry. Epsilon har under en följd av år uppvisat god tillväxt med stabil lönsamhet. Detta beror bland annat på ökade volymer inom produktutveckling till följd av marknadstrenderna med globalisering och ökad andel outsourcing av utvecklingsprojekt. De senaste 5 åren har den årliga tillväxten i genomsnitt varit 29% och rörelsemarginalen (EBITA) 8%. Marknadsutveckling Konjunkturutvecklingen och händelserna i USA den 11 september har under perioden skapat en osäkerhet hos kunderna vilket fördröjt uppstart av nya projekt. Detta har haft en negativ påverkan på resultatet under Q3. Under oktober har orderingången förbättrats. Epsilons ambition är att driva en lönsam rörelse även i ett försämrat konjunkturläge. I syfte att anpassa utbudet till nuvarande efterfrågan och förbättra lönsamheten från och med Q4 har ett åtgärdsprogram genomförts under Q3. Skulle ytterligare försämringar i marknaden ske har Epsilon beredskap för åtgärder. Den långsiktiga utvecklingen av marknaden med ökade volymer inom kvalificerad produktutveckling kvarstår. I rådande konjunkturläge avvaktar dock Epsilon marknadsutvecklingen innan större fokus läggs på nyrekrytering. *) samtliga jämförelser inom parantes avser proforma, se sid 7. Inom Epsilons marknadsområden är marknaden starkast inom Automotive och Manufacturing Industry. Följande tabell visar omsättning per marknadsområde. 2001 2000 Trend 1/1 - 30/9 1/1-31/12 jfr Q2 Automotive 41% 34% +3% Life Science 13% 18% +1% Communication Technology 6% 7% +1% Manufacturing Industry 35% 26% -1% Övriga 5% 15% -4% Omsättning och resultat, januari-september 2001 Under de första nio månaderna ökade omsättningen med 26% till 554,3 Mkr (438,8 Mkr). Organisk tillväxt svarade för 10% och förvärv 16%. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 16,5 Mkr (29,2 Mkr). Resultat efter finansnetto, inklusive noteringskostnader*) om 13,0 Mkr, uppgick till -9,3 Mkr (20,5 Mkr). Omsättningen per anställd ökade med 10% till 527 kkr (477 kkr). I resultaten ingår nedan redovisade kostnader för åtgärdsprogram. *) med noteringskostnader avses utöver kostnad för börsnotering även del i kostnader hänförliga till uppdelningen av förutvarande Sigmakoncernen Tredje kvartalet 2001 (Q3) Ekonomi Omsättningen ökade med 15% till 157,5 Mkr (136,5 Mkr). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till -14,6 Mkr (5,5 Mkr). Rörelsemarginalen (EBITA) var negativ (4,0%). Resultatet efter finansnetto, inklusive noteringskostnader om 2,8 Mkr, uppgick till -21,9 Mkr (2,2 Mkr). Tredje kvartalet påverkas säsongsmässigt av semesterperioden. Åtgärdsprogram Den pågående konjunkturavmattningen, kombinerat med den osäkerhet som finns till följd av världshändelserna, gör att Epsilon genomfört ett åtgärdsprogram under Q3 som omfattar ökat fokus på försäljning, personalminskningar samt samordning av vissa enheter. Detta minskar kostnaderna med cirka 20 Mkr per år med full effekt från och med Q4. Q3-resultatet har belastats med kostnader för uppsagd och arbetsbefriad personal avseende Q4 2001 och Q1 2002. Dessa uppgår till 6,5 Mkr, därmed får också åtgärdsprogrammet full effekt Q4. Dessutom har förluster tagits på 5,6 Mkr på grund av kundförlust i utvecklingsprojekt där kunden ej fått planerad tilläggsfinansiering under Q3 samt fastprisprojekt. Sammantaget, inklusive löpande kostnader för uppsagd och obelagd personal, har Q3 belastats med kostnader som ej ingår i rörelsen framöver. Denna resultatbelastning uppgår till cirka 14 Mkr under Q3 och ingår i ovan nämnda EBITA resultat på -14,6 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00230/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00230/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder och medarbetare betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

Dokument & länkar