Bokslutskommuniké Januari 2017 – mars 2018

VD: s kommentar

I januari förstärkte EQL organisationen ytterligare genom anställningen av Axel Schörling som ny COO. EQL har under de senaste verksamhetsåren satsat kraftigt på investeringar i utveckling av nya läkemedel och har en tid av kraftig tillväxt framför sig. I detta sammanhang kommer Axels kompetens spela en nyckelroll bolaget. EQL har nu en organisation som är väl rustad för den stora investering som har gjorts och som fortsätter.

Både under kvartalet och efter kvartalets utgång har nya produkter blivit godkända för försäljning. Bland dessa har Kaliumklorid redan lanserats på den svenska marknaden och andra preparat såsom Paracetamol och Prednisolon kommer lanseras under året.

Femte kvartalets försäljning överensstämmer med vad som förväntats. Resultatmässigt drabbas kvartalet av nedskrivningar av utvecklingsprodukter i samband med bokslutet samt negativ periodiseringseffekt av intäkter för utlicensiering. De sistnämnda intäkterna kommer istället att bokföras under kvartal 1, 2018/2019.

EQL kommer från och med detta verksamhetsåret tillämpa en mycket mer restriktiv redovisningsprincip gällande utvecklingskostnader, vilket innebär att vi kommer kostnadsföra stora delar av dessa direkt.  Detta kommer få en inverkan på resultatet på runt -10 MSEK.  Trots detta räknar vi med ett resultat strax över nollstrecket för det kommande räkenskapsåret.

Vi bedömer att omsättningen för räkenskapsåret 2018/2019 blir mer än 30% högre än jämförbar period -  april 2017 till mars 2018.

Januari – mars 2018 och januari 2017 – mars 2018

 • Koncernens omsättning under femte kvartalet uppgick till 7,0 (5,3) MSEK, en ökning med 32%. För perioden januari 2017 – mars 2018 var omsättningen för koncernen 33,9 (28,2) MSEK.
 • Bruttovinsten uppgick för kvartalet till 3,7 (4,1) MSEK, en minskning med 9%. För januari 2017 - mars 2018 uppgick bruttovinsten till 21,6 (19,7) MSEK.
 • EBITDA för kvartalet uppgick till -0,6 (0,3) MSEK. EBITDA för januari 2017 – mars 2018 uppgick till 1,3 (5,1) MSEK.
 • Resultat per aktie blev -0:02 (0:14) kr för kvartalet.
 • Likvida medel var 8,9 (26,6) MSEK vid periodens utgång

Väsentliga händelser under femte kvartalet 2017/2018

 • I mitten på januari tillträdde Axel Schörling tjänsten som COO hos EQL Pharma. Axel har en bakgrund som managementkonsult på BearingPoint och kommer närmast från en roll som Director i Perstorps Business Controlling team. Axel har en examen i teknisk fysik från Chalmers och examen från Handelshögskolan i Göteborg. Axel kommer att ha en nyckelroll i EQLs fortsatta utveckling och expansion.
 • Den 1: a mars lanserade EQL Pharma läkemedlet Kaliumklorid på den svenska marknaden. Kaliumklorid EQL Pharma är en del av EQL Pharmas långsiktiga satsning på nya strategiska nisch-generika med liten eller ingen konkurrens. Den totala omsättningen i Sverige och Danmark är cirka 140 mkr årligen och det finns en konkurrent i tillägg till originalprodukten.
 • Under femte kvartalet har läkemedlet Paracetamol EQL Pharma blivit godkänt för försäljning av svenska Läkemedelsverket. Paracetamol är ett mycket vanligt läkemedel och säljer i höga volymer på alla marknader i Europa.  EQL Pharma har nischat sig genom att välja styrkor och förpackningsvarianter som är mindre konkurrensutsatta. Denna nischade marknad omsätter ca 20 MSEK årligen och hyser ett fåtal konkurrenter, detta är i linje med EQL Pharmas långsiktiga strategi.
 • Under kvartalet har EQL Pharmas hydroxyzinprodukter fått förnyat godkännande av myndigheterna genom att en ny bioekvivalensstudie godkänts och EQL har börjat sälja preparaten igen på den svenska och danska marknaden.

Väsentliga händelser efter femte kvartalet 2017/2018

 • Efter femte kvartalets utgång har läkemedlet Prednisolon EQL Pharma blivit godkänt för försäljning av svenska Läkemedelsverket. Prednisolon EQL Pharma används vid tillstånd då man behöver dämpa kroppens inflammatoriska reaktioner som vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit), astma och andra allergiska sjukdomar, svår inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit) och tumörsjukdomar. I Norden är det den svenska marknaden som är störst med ca 25 MSEK i årlig försäljning. Det finns endast ett fåtal konkurrenter i Norden.
 • Den 1:a maj lanserades läkemedlet Eletriptan på den danska marknaden. Eletriptan EQL Pharma tillhör en grupp av läkemedel som kallas för selektiva serotonin (5HT1)-receptoragonister. Eletriptan används hos vuxna för att behandla migränhuvudvärk, med eller utan aura.Den totala omsättningen i Sverige och Danmark är cirka 15 mkr årligen. För närvarande finns endast originalet Relpax (Pfizer) på marknaden i Sverige. På den danska marknaden finns två generiska konkurrenter i tillägg till originalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 9 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina. 

Om oss

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

Prenumerera