Delårsrapport Januari – december 2017

VD: s kommentar

EQL Pharma har förlängt innevarande räkenskapsår 2017 tom 31: a mars 2018 varför räkenskapsåret kommer innehålla fem kvartal. Därför kommer EQL Pharmas bokslutskommuniké presenteras i samband med Q5 rapporten i maj 2018.

Perioden januari - december 2017 uppvisar siffror som i stort överensstämmer med våra finansiella mål för kalenderåret.

Under kvartalet tecknade EQL Pharma ett treårigt samarbetsavtal med ett ledande generikaföretag avseende läkemedlet Kaliumklorid. Samarbetet innebär fördelar för EQL Pharma i form av mindre rörelsekapitalbindning och högre penetration på marknaden. Samarbetet sker genom en vinstdelning där parterna får en i förväg bestämd procentuell andel.

Lanseringen av Kaliumklorid i Sverige och Danmark beräknas ske under H1 2018, följt av Norge och Finland under 2019.

Kvartalet präglas av fortsatt utveckling av vår portfölj och totalt har vår pipeline utökats med två produkter, här finns både licensprodukter och utvecklingsprodukter representerade.

EQL Pharma har under många år varit ombud på den svenska marknaden för produkten Mometason Glenmark. Glenmark kommer successivt själva ta över produkten på den svenska marknaden. Vid årsskiftet var en av styrkorna slutsålda från vårt lager. Resterade styrkor kommer fasas ut under första kvartalet 2018. Överfasningen stämmer överens med EQL långsiktiga strategi att själva inneha marknadsföringstillstånden för våra produkter.

Oktober – december och januari - december 2017

  • Koncernens omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 7,8 (7,6) MSEK, en ökning med 2%. För perioden januari – december var omsättningen för koncernen 26,9 (28,2) MSEK, en minskning med 5%.
  • Bruttovinsten uppgick för kvartalet till 5,3 (4,2) MSEK, en ökning med 26%. För januari - december uppgick bruttovinsten till 17,9 (19,7) MSEK, en minskning med 9%.
  • EBITDA för kvartalet uppgick till 0,5 (0,2) MSEK, en ökning med 171%. EBITDA för januari – december uppgick till 1,9 (5,1) MSEK, en minskning med 63%.
  • Resultat per aktie blev 0:01 (-0:01) kr för kvartalet.
  • Likvida medel var 11,5 (27,2) MSEK vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet 2017

  • I mitten på januari tillträdde Axel Schörling tjänsten som COO hos EQL Pharma. Axel har en bakgrund som managementkonsult på BearingPoint och kommer närmast från en roll som Director i Perstorps Business Controlling team. Sammantaget har han stor erfarenhet från ett flertal branscher och uppdrag inom logistik och supply chain ur ett operativt/finansiellt perspektiv. Axel har en examen i teknisk fysik från Chalmers och examen från Handelshögskolan i Göteborg. Axel kommer att ha en nyckelroll i EQLs fortsatta utveckling och expansion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Om oss

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

Prenumerera

Dokument & länkar