Delårsrapport Januari - september 2015

Perioden januari – september och tredje kvartalet 2015

 • Koncernens omsättning för perioden uppgick till 20,4 (13,2) MSEK, en ökning med 55%, och för kvartalet till 7,5 (3,2) MSEK, en ökning med 133%.
 • Bruttovinsten uppgick för perioden till 14,1 (4,9) MSEK, en ökning med 187%, och för kvartalet till 5,0 (1,6) MSEK, en ökning med 215%.
 • EBITDA för perioden uppgick till 4,3 (-5,1) MSEK och för kvartalet till 1,8 (-1,2) MSEK.
 • Resultat per aktie blev 0:16 (-0:50) kr för perioden och 0:08 (-0:13) för tredje kvartalet.
 • Likvida medel, inklusive beviljade krediter, var 1,5 (5,8) MSEK vid periodens utgång.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

 • Ett avtal slöts med Cadila Pharmaceuticals Limited (”Cadila”) omfattande gemensam utveckling av till att börja med 8 stycken nisch-generika med planerad lansering från 2H 2018 och framåt. I tillägg till nisch-generika får EQL Pharma rättighet att sälja Cadilas egna produkter på den nordiska marknaden. EQL Pharma avtalade också med Cadila om en riktad emission på 6.5 miljoner aktier, se vidare under avsnittet ”Väsentliga händelser efter tredje kvartalet”.

 • Under kvartalet utnyttjades 916 639 teckningsoptioner TO 2 i den andra lösenperioden, varigenom EQL Pharma tillfördes cirka 4,7 MSEK före emissionskostnader efter periodens utgång. Tillsammans med de teckningsoptioner TO 2 som utnyttjades i den första lösenperioden uppgår antalet utnyttjade teckningsoptioner TO 2 till 1 112 240 stycken, vilket motsvarar 78 procent av samtliga emitterade teckningsoptioner TO 2. Efter registreringen kommer EQL Pharma att ha 17 438 666 aktier emitterade. Aktiekapitalet uppgår därmed till 784 740 kronor.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet 2015

 • Den riktade nyemissionen på 6,5 miljoner aktier till Cadila Pharmaceuticals Limited (”Cadila”), som beslutades på extra bolagsstämma den 9 oktober 2015, genomfördes. EQL Pharma tillfördes därmed 32,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Efter registreringen kommer EQL Pharma att ha 23 938 666 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 077 240 kronor. Genom nyemissionen kommer Cadila genom sitt dotterbolag Satellite Overseas (Holdings) Limited att äga 27,2 procent av EQL Pharma. Cadila har även tecknat 2 miljoner teckningsoptioner TO 3, med lösenkurs 6,50 kronor per aktie och lösenperiod 1 april till 15 december 2016.

  Om EQL Pharma

  EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver också ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

  Verksamheten

  VDs kommentar

  Det är glädjande att EQL Pharma under tredje kvartalet fortsätter att visa lönsamhet, både på EBITDA-nivå och på resultatnivå. På produktnivå är det framför allt Hydroxyzin och Metformin men även Doxycyklin och Klaritromycin som har sålt väl under kvartalet.

  Kvartalet är EQL Pharmas hittills starkaste kvartal, till stor del beroende på att vi sålt betydligt mer Metformin än vi normalt kan räkna med. Produkter som är utsatta för konkurrens, även om den är begränsad, kommer alltid att uppvisa en stor kvartalsvis variation. Detta innebär att EQL Pharmas kvartalsrapporter kommer uppvisa ekonomiska variationer.

  Bolaget har under kvartalet ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Cadila Pharmaceuticals Limited (”Cadila”). Ett viktigt skäl till samarbetet är att knyta tätare band med en utvecklingspartner av nisch-generika. Bakgrunden är att EQL Pharma haft substantiella förseningar i vissa projekt varför ett tätt samarbete, med gemensamma ägarintressen, tros minska risken för detta framöver. Samarbetet har inledningsvis identifierat 8 nya projekt av utvecklingskaraktär men inkluderar även den pipe-line av produkter som Cadila har utvecklat för europeiska marknader.

  Två utvecklingsprojekt har utvecklats väl under kvartalet med framgångsrika bioekvivalens- (BE) studier. Dessa beräknas skickas in till läkemedelsmyndigheterna i Norden under Q1 2016. Två projekt har drabbats av problem och är försenade, det ena pga. en misslyckad BE studie och det andra pga. problem vid uppskalning från pilot-skala till kommersiell batchstorlek.

  EQL Pharma arbetar fortsatt vidare med att kostnadseffektivisera distribution och logistik och räknar med att långsiktigt kunna pressa ner kostnaden.

  Produktutveckling

  EQL Pharma har en pipe-line av produkter för lansering under 2016, 2017 och framåt, varav det absoluta flertalet idag saknar konkurrens. Produktutvecklingen görs i samarbete med partners i Indien, Indonesien och Kina.

Taggar:

EQL

Om oss

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en basportfölj innehållande 15 produkter och en produktlinje som till och med 2015 omfattar åtta first-in-class generics" (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet)."

Prenumerera

Dokument & länkar