Konkurrensverket godkänner EQT:s förvärv av DGC One

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande

14 juli 2017

EQT[1], genom DGC One Holding AB (”DGC Holding”), offentliggjorde den 7 juni 2017 ett kontant budpliktsbud (”Erbjudandet”) till aktieägarna i DGC One AB (publ) (”DGC”) om förvärv av samtliga aktier i DGC till ett pris om 250 kronor per aktie. Som offentliggjordes den 8 juni 2017 äger EQT, genom DGC Holding, mer än 90 procent av aktierna och rösterna i DGC.

Konkurrensverket har nu godkänt EQT:s förvärv av aktier i DGC. Acceptperioden för Erbjudandet löper till den 21 juli 2017.

För ytterligare information, kontakta:

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.eqtpartners.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Kerstin Danasten, press officer EQT
Mobil: + 46 8 506 553 34

För brådskande förfrågningar: press@eqtpartners.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2017 klockan 16.30 (CET).

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. DGC Holding kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. DGC Holding kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.


[1] EQT Mid Market GP B.V, som agerar i sin kapacitet såsom general partner för EQT Mid Market Limited Partnership och EQT Mid Market Europe GP B.V. som agerar i sin kapacitet såsom general partner för EQT Mid Market Europe Limited Partnership.

Om oss

EQT is a leading investment firm with approximately EUR 49 billion in raised capital across 26 funds. EQT funds have portfolio companies in Europe, Asia and the US with total sales of more than EUR 19 billion and approximately 110,000 employees. EQT works with portfolio companies to achieve sustainable growth, operational excellence and market leadership.

Prenumerera

Dokument & länkar